Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

ogloszenie

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Dostawy mięs

lubelskie, Opole Lubelskie

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510151645-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
23-07-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
ul. Owocowa
Nr telefonu
81 827 69 00
Email
dkw_opole_lubelskie@sw.gov.pl
Strona www
www.sw.gov.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510151645-N-2019 z dnia 23-07-2019 r.
Zakład Karny w Opolu Lubelskim: Dostawy mięs

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 564043-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Zakład Karny w Opolu Lubelskim, Krajowy numer identyfikacyjny 60397166000000, ul. ul. Owocowa  7, 24-300  Opole Lubelskie, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 81 827 69 00, e-mail dkw_opole_lubelskie@sw.gov.pl, faks 81 827 35 50.
Adres strony internetowej (url): www.sw.gov.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Skarb Państwa - Zakład Karny w Opolu Lubelskim
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawy mięs
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
5/Ż/2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
DOSTAWY PRODUKTÓW ZWIERZĘCYCH MIĘS I PRODUKTÓW MIĘSNYCH KOD CPV 15100000-9 1. Bok wieprzowy świeży bez żeberek pakowany próżniowo kg 50 2. Łopatka wieprzowa świeża bez skóry i kości nienastrzykiwana, pakowana próżniowo kg 500 3. Łopatka wieprzowa bez skóry i kości mrożona nienastrzykiwana pakowana próżniowo od 2 kg - do 5 kg. kg 1000
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 15100000-9

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
NAZWA: Dostawy mięs
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 21125.00
Waluta
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Zakład Przetwórstwa Mięsnego Nowakowski Sp. z o. o.
Email wykonawcy: biuro@zpm-nowakowski.pl
Adres pocztowy: Dąbrowa 6, 26 - 332 Sławno
Kod pocztowy: 26-332
Miejscowość: Sławno
Kraj/woj.: Polska

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 18795.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 18795.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 21026.25
Waluta: zł
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie