Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Przebudowa drogi powiatowej Nr 0450T Stąporków ? Serbinów ? Mniów ? Grzymałków ? Kuźniaki - Ruda Strawczyńska polegająca na budowie chodnika w...

świętokrzyskie, Strawczyn

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510151609-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
23-07-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
26-067 Strawczyn
Ulica
ul. Stefana Żeromskiego
Nr telefonu
413 038 002
Email
gmina@strawczyn.pl
Strona www
http://strawczyn.4bip.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510151609-N-2019 z dnia 23-07-2019 r.
Gmina Strawczyn: Przebudowa drogi powiatowej Nr 0450T Stąporków - Serbinów - Mniów - Grzymałków - Kuźniaki - Ruda Strawczyńska polegająca na budowie chodnika w msc. Kuźniaki gm. Strawczyn

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 549359-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540099278-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Strawczyn, Krajowy numer identyfikacyjny 29101079000000, ul. ul. Stefana Żeromskiego  16, 26-067  Strawczyn, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 413 038 002, e-mail gmina@strawczyn.pl, faks 413 038 157.
Adres strony internetowej (url): http://strawczyn.4bip.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa drogi powiatowej Nr 0450T Stąporków - Serbinów - Mniów - Grzymałków - Kuźniaki - Ruda Strawczyńska polegająca na budowie chodnika w msc. Kuźniaki gm. Strawczyn
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP.271.1.15.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Zakres robót przy drodze powiatowej od km 26+370,35 do km 520,80 oraz od km 26+780 do km 27+018 obejmuje między innymi: - budowę chodnika o szerokości 1,5 m - przebudowę zjazdów indywidualnych po stronie chodnika, polegającą na wykonaniu nowej nawierzchni - przebudowę istniejących rowów przydrożnych po stronie chodnika, w tym odcinkowo jego likwidację lub zabudowę rurociągiem, umocnienie dna rowu ściekiem betonowym, korytkiem betonowym lub umocnienie dna i skarp rowu płytami betonowymi ażurowymi - przebudowę przepustów pod koroną drogi ze względu na przebudowę rowu i budowę chodnika, W ramach przebudowy należy wykonać roboty towarzyszące m in. przebudowę (zabezpieczenie) urządzeń infrastruktury technicznej - sieci kanalizacji sanitarnej Konstrukcja: Chodnik - 6cm kostka brukowa betonowa wibroprasowana szara. - 5cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 10cm podbudowa z kruszywa łamanego 4/32 - 10cm warstwa odcinająca z piasku, Zjazdy indywidualne z kostki brukowej, - 8cm kostka brukowa betonowa wibroprasowana w kolorze czerwonym. - 5cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 20cm podbudowa z kruszywa łamanego 0/63 - 15cm warstwa odcinająca z piasku Pobocze szer. 0,50m z betonu asfaltowego - 5cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego - 7cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego - 20cm podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 - 15cm grunt stabilizowany cementem w betoniarce 2,5MPa Roboty obejmują również wykonanie robót ziemnych, przygotowawczych i rozbiórkowych. Zakres robót przy drodze powiatowej od km 27 + 018 do km 27 + 176 obejmuje między innymi: Wykonanie poszerzenia nawierzchni drogi powiatowej nr 0450 T do szerokości 6,00 m o następującej konstrukcji: - Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego (AC 5S) o grubości warstwy po zagęszczeniu 5 cm - Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego (AC 16W) o grubości warstwy po zagęszczeniu 6 cm - Warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego (AC 22P) o grubości warstwy po zagęszczeniu 7 cm - Warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5 mm o grubości 20 cm - Podbudowa (wzmocnione podłoże) ze stabilizacji piasku cementem o Rm = 2,50 MPa o grubości warstwy 20 cm. Budowę nawierzchni chodnika lewostronnego o szerokości 1,50 m drogi powiatowej o następującej konstrukcji : - kostka brukowa betonowa wibroprasowana o grubości 8 cm - podsypka cementowo - piaskowa o grubości 5 cm - podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5 mm o grubości 10 cm Przebudowa drogi powiatowej obejmuje również m.in. ustawienie krawężnika betonowego wystającego o wymiarach 20 x 30 x 100 na ławie betonowej z oporem (beton C 12/15), obrzeży betonowych o wymiarach 6 x 20 jako obramowanie nawierzchni chodników, wykonania zjazdów do posesji o następującej konstrukcji: - kostka brukowa betonowa wibroprasowana o grubości 8 cm - podsypka cementowo - piaskowa o grubości 5 cm - podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5 mm o grubości 20 cm - wzmocnione podłoże ze stabilizacji piasku cementem o Rm = 2,50 MPa o grubości warstwy 15 cm Roboty obejmują również m. in. wykonanie odwodnienia drogi powiatowej w formie ścieków pochodnikowych, ścieków skarpowych, ścieków z elementów prefabrykowanych typu korytkowego, umocnionych rowów płytami betonowymi ażurowymi oraz regulacje istniejących studni rewizyjnych kanalizacji sanitarnej. Wykonanie robót rozbiórkowych istniejących elementów zagospodarowania terenu. Przed rozpoczęciem prac należy opracować i zatwierdzić projekt organizacji ruchu na czas robót. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony został w dokumentacji technicznej i przedmiarze robót, które stanowią integralny załącznik do niniejszej SIWZ. 1) Załączony do SIWZ przedmiar ma charakter informacyjny. Wykonawca po zapoznaniu się z dokumentacją projektową i innymi dokumentami jest zobowiązany do ustalenia zakresu robót niezbędnych do osiągnięcia rezultatu. 2) Przedmiot umowy może podlegać modyfikacji, jeżeli w toku wykonywania robót okaże się, że dokumentacja projektowa zawiera wady, których nie można było stwierdzić przed zawarciem umowy, a których istnienie uniemożliwia wykonanie robót zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. W takim przypadku, przy udziale projektanta i Inżyniera Kontraktu Strony ustalają zakres robót zaniechanych, dodatkowych i zakres robót zamiennych a zmodyfikowany sposób świadczenia Wykonawcy określą w aneksie do umowy. 3) Jeżeli wykonawca stwierdzi, że użyte w SIWZ i w załącznikach do SIWZ parametry lub normy krajowe lub przenoszące na normy europejskie lub normy międzynarodowe mogą wskazywać na producentów produktów lub źródła ich pochodzenia to oznacza, że mają takie znaczenie, że parametry techniczne tak wskazanych produktów określają wymagane przez Zamawiającego minimalne oczekiwania co do jakości produktów, które mają być użyte do wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca jest uprawniony do stosowania produktów równoważnych, przez które rozumie się takie, które posiadają parametry techniczne nie gorsze od tych wskazanych w SIWZ i w załącznikach do SIWZ, również dopuszcza się wykazanie normami równoważnymi w stosunku do tych wskazanych w dokumentacji i STWiOR. Na Wykonawcy spoczywa ciężar wskazania "równoważności". 4) Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych. 5) Wykonawca jest zobowiązany do wydzielenia i zabezpieczenia terenu prowadzonych robót. 6) Wykonanie robót, odbiory częściowe oraz organizację (BHP, p.poż, oraz koordynacja w zakresie BHP) na terenie prowadzonych robót należy prowadzić w oparciu o aktualne normy i przepisy. 7) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość zastosowanych materiałów. 8) Zaleca się, aby wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie roboty budowlanej oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45233222-1

Dodatkowe kody CPV: 45233120-6, 45111200-0
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 554025.13
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: TRASBUD BUDOWNICTWO T. Michalski, R. Majchrzyk Sp.J
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Żeromskiego 84
Kod pocztowy: 26-067
Miejscowość: Strawczyn
Kraj/woj.: świętokrzyskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 490296.88
Oferta z najniższą ceną/kosztem 490296.88
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 575154.20
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie