Ogłoszenie posiada wykonawcę

Wykonawca
TREFL SOPOT SA, Plac Dwóch Miast 1, 81-731 Sopot

Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Realizacja usług promocji Gminy Miasta Sopotu przez Trefl Sopot S.A. podczas gry drużyny koszykarskiej TREFL SOPOT w Polskiej Lidze Koszykówki...

pomorskie, Sopot

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
negocjacje z ogłoszeniem
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510153806-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
24-07-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
81-704 Sopot
Ulica
ul. Tadeusza Kościuszki
Nr telefonu
585 213 750
Email
przetargi@sopot.pl
Strona www
www.sopot.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510153806-N-2019 z dnia 24-07-2019 r.
Gmina Miasta Sopotu: Realizacja usług promocji Gminy Miasta Sopotu przez Trefl Sopot S.A. podczas gry drużyny koszykarskiej TREFL SOPOT w Polskiej Lidze Koszykówki oraz innych rozgrywkach w 2019 r.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 550022862-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Miasta Sopotu, Krajowy numer identyfikacyjny 59849200000000, ul. ul. Tadeusza Kościuszki  , 81-704  Sopot, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 585 213 750, e-mail przetargi@sopot.pl, faks 585 510 133.
Adres strony internetowej (url): www.sopot.pl
Adres profilu nabywcy: www.sopot.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Realizacja usług promocji Gminy Miasta Sopotu przez Trefl Sopot S.A. podczas gry drużyny koszykarskiej TREFL SOPOT w Polskiej Lidze Koszykówki oraz innych rozgrywkach w 2019 r.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP.272,4,KS.2019.BC
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Realizacja usług promocji Gminy Miasta Sopotu przez Trefl Sopot S.A. podczas gry drużyny koszykarskiej TREFL SOPOT w Polskiej Lidze Koszykówki oraz innych rozgrywkach w 2019 r.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 79340000-9

Dodatkowe kody CPV: 79340000-9
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20/02/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 772357.72
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: TREFL SOPOT SA
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Plac Dwóch Miast 1
Kod pocztowy: 81-731
Miejscowość: Sopot
Kraj/woj.: pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 950000.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 950000.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 950000.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie  z wolnej ręki  na podstawie art. art 67 ust 1  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 1 lit. a ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie z wolnej ręki w przypadku, gdy usługi mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze. Zgodnie z ugruntowanym poglądem wyrażonym w orzecznictwie oraz doktrynie, skorzystanie z możliwości udzielenia zamówienia z powołaniem się na przesłankę określoną pod lit. a jest dopuszczalne wtedy, gdy istnieje tylko jeden wykonawca zdolny do realizacji zamówienia. Możliwość wykonania danego zamówienia przez jednego wykonawcę musi być obiektywna i niebudząca wątpliwości, nie zaś jedynie subiektywnym przekonaniem zamawiającego. Celem udzielenia zamówienia realizacji usług promocji Gminy Miasta Sopotu przez TREFL SOPOT S.A. podczas gry drużyny koszykarskiej TREFL SOPOT w Polskiej Lidze Koszykówki oraz innych rozgrywkach w 2019 roku jest budowa rozpoznawalności, akceptacji i zaufania do Miasta Sopot. Sport jest jednym z najważniejszych podmiotów współczesnego sponsoringu, a promocja poprzez sport jest wskazywana jako jedna z najskuteczniejszych platform komunikowania się z rynkiem i odbiorcami. Kampania promocyjna powinna kreować pozytywny wizerunek miasta, jak również powinna być impulsem do odwiedzenia miasta Sopotu. Sopot od lat pełni funkcję gospodarza dużych, bardzo ważnych imprez sportowych, o zasięgu nie tylko europejskim, ale również światowym. Część wydarzeń na stałe wpisała się w kalendarz imprez sportowych, które odbywają się w Sopocie, jak np.: Oficjalne Międzynarodowe Zawody w Skokach Konnych przez przeszkody - CSIO***** Sopot, Wyścigi Konne, międzynarodowe imprezy lekkoatletyczne, żeglarskie, międzynarodowe turnieje tenisa ziemnego i wiele, wiele innych. Udzielenia zamówienia zespołowi koszykarskiemu TREFL SOPOT, Sopot służyć będzie pozyskaniu uznania, sympatii opinii publicznej mieszkańców Trójmiasta, osób przyjezdnych, a przede wszystkim mieszkańców Sopotu, szczególnie w miejscach rozgrywania meczów koszykarskich. Działania te stanowią realizację celów działalności sponsoringowej. Należy zaznaczyć, że w Sopocie nie ma żadnej innej drużyny koszykarskiej (na tym poziomie rozgrywek), która może świadczyć usługi promocyjne na rzecz Miasta. Usługi świadczone przez TREFL SOPOT pozwolą na konsekwentne budowanie pozytywnego wizerunku Miasta Sopotu na arenach krajowych oraz międzynarodowych. Mistrzowska przeszłość, osiągnięcia drużyny i zakładana przyszłość stanowi filar, wokół którego budowana będzie komunikacja odbiorców. Zatem zasadnym jest zastosowanie trybu z wolnej ręki (na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 1 lit. a ustawy) w celu udzielenia przedmiotowego zamówienia. Uzasadnione jest to tym, że zamówienie dotyczy szczególnego rodzaju usług marketingowych, które mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze.
 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: