Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

USŁUGI REZERWACJI I SPRZEDAŻY WRAZ Z DOSTAWĄ BILETÓW LOTNICZYCH NA ZAGRANICZNE I KRAJOWE PRZEWOZY PASAŻERSKIE ORAZ WYKUPU UBEZPIECZENIA NA CZAS...

śląskie, Zabrze

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
negocjacje z ogłoszeniem
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510153578-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
24-07-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
41-803 Zabrze
Ulica
ul. Zamkowa
Nr telefonu
322 710 041
Email
zamowieniapubliczne@ichpw.pl
Strona www
www.ichpw.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510153578-N-2019 z dnia 24-07-2019 r.
Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla: USŁUGI REZERWACJI I SPRZEDAŻY WRAZ Z DOSTAWĄ BILETÓW LOTNICZYCH NA ZAGRANICZNE I KRAJOWE PRZEWOZY PASAŻERSKIE ORAZ WYKUPU UBEZPIECZENIA NA CZAS PODRÓŻY

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
1)przez Komisję Europejską w ramach Funduszu Badawczego Węgla i Stali oraz przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego "Efektywna kosztowo konwersja węgla brunatnego i odpadów do paliw płynnych" (Akronim LIG2LIQ), 2) przez Komisję Europejską w ramach projektu pn.: "Biorefinery combining HTL and FT to convert wet and solid organic, industrial waste sinto 2nd generation biofuels with highest efficiency" akronim Heat to Fuel, 3) ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego program Interreg V-A Republika Czeska-Polska, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach projektu i-AIR Region, 4)przez Komisję Europejską, Fundusz Badawczy Węgla i Stali (FBWiS) oraz przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach projektu pn.: "Ocena wartości użytkowej węgla w odniesieniu do wartości CSR dla różnych warunków procesu karbonizacji" (akronim ESTIVAL).
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 561325-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, Krajowy numer identyfikacyjny 25945000000000, ul. ul. Zamkowa  1, 41-803  Zabrze, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 322 710 041, e-mail zamowieniapubliczne@ichpw.pl, faks 322 710 809.
Adres strony internetowej (url): www.ichpw.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
USŁUGI REZERWACJI I SPRZEDAŻY WRAZ Z DOSTAWĄ BILETÓW LOTNICZYCH NA ZAGRANICZNE I KRAJOWE PRZEWOZY PASAŻERSKIE ORAZ WYKUPU UBEZPIECZENIA NA CZAS PODRÓŻY
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
9/ichpw/2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest rezerwacja, sprzedaż i sukcesywna dostawa biletów lotniczych na zagraniczne i krajowe przewozy pasażerskie oraz wykup ubezpieczenia na czas podróży na potrzeby Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla. 2. Zamówienie realizowane będzie zgodnie z rzeczywistymi potrzebami Zamawiającego na podstawie zamówień przekazywanych drogą elektroniczną, telefonicznie lub faksem, (przy czym Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić drogą elektroniczną przyjęcie zamówienia telefonicznego). 3. W celu złożenia oferty przez Wykonawcę oraz wyboru oferty najkorzystniejszej przez Zamawiającego należy przyjąć, iż Zamawiający zakupi: a. 1 bilet: Warszawa-Singapur-Warszawa, termin podróży: 7-11.10.2019 r., klasa: Ekonomiczna, 1 osoba dorosła, bagaż podręczny (ok. 5 kg) oraz rejestrowany (ok. 20 kg), max. 1 przesiadka: - wylot: 7.10.2019 r. (poniedziałek) do godz. 12:00 z lotniska: Warszawa, Chopina (Okęcie) (WAW) na lotnisko: Singapur, Changi (SIN), - powrót: 11.10.2019 r. (piątek) po godz. 14:00 z lotniska: Singapur, Changi (SIN), na lotnisko: Warszawa, Chopina (Okęcie) (WAW). b. 1 bilet: Katowice-Paryż-Katowice, termin podróży: 19-21.11.2019 r., klasa: Ekonomiczna, 1 osoba dorosła, bagaż podręczny (ok. 5 kg) oraz rejestrowany (ok. 20 kg), max. 1 przesiadka: - wylot: 19.11.2019 r. (wtorek) do godz. 8:00 z lotniska: Katowice, Pyrzowice (KTW) na lotnisko: Paryż, Charles de Gaulle (CDG), - powrót: 21.11.2019 r (czwartek) po godz. 18:00 z lotniska: Paryż, Charles de Gaulle (CDG), na lotnisko: Katowice, Pyrzowice (KTW). c. 1 bilet: Kraków-Sankt Petersburg-Kraków, termin podróży: 16-19.09.2019 r., klasa: Ekonomiczna, 1 osoba dorosła, bagaż podręczny (ok. 5 kg) oraz rejestrowany (ok. 20 kg), max. 1 przesiadka: - wylot: 16.09.2019 r. (poniedziałek) do godz. 12:00 z lotniska: Kraków, Balice (KRK) na lotnisko: Sankt Petersburg, Pulkovo (LED), - powrót: 19.09.2019 r. (czwartek) po godz. 16:00 z lotniska: Sankt Petersburg, Pulkovo (LED), na lotnisko: Kraków, Balice (KRK). d. 1 bilet: Katowice-Düsseldorf-Katowice, termin podróży: 2-4.09.2019 r., klasa: Ekonomiczna, 1 osoba dorosła, bagaż podręczny (ok. 5 kg)oraz rejestrowany (ok. 20 kg), max. 1 przesiadka: - wylot: 02.09.2019 r. (poniedziałek) do godz. 8:00 z lotniska: Katowice, Pyrzowice (KTW) na lotnisko: Düsseldorf, Düsseldorf Intl (DUS), - powrót: 04.09.2019 r. (środa) po godz. 12:00 z lotniska: Düsseldorf, Düsseldorf Intl (DUS), na lotnisko: Katowice, Pyrzowice (KTW). Przez 1 bilet rozumie się bilet "tam i z powrotem" dla osoby dorosłej, nieuprawnionej do rabatów i zniżek. Wyceny należy dokonać zgodnie z pkt. 23 niniejszej SIWZ. 4. Szacowana skala potrzeb Zmawiającego na okres trwania umowy przedstawia się następująco: 4.1. biletów krajowych: 1 szt., 4.2. biletów międzynarodowych: 40 szt. 5. Zamawiający ma prawo do zakupu biletów w innych ilościach niż podane w pkt. 4. powyżej. Ilości i rodzaje biletów wynikać będą z rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Zamawiający w umowie określi maksymalną wartość, do której będą mogły być realizowane usługi w okresie obowiązywania umowy, o którym mowa w pkt. 9.1. SIWZ. W przypadku, gdy łączne wynagrodzenie za zrealizowanie przedmiotu umowy, będzie niższe od wynagrodzenia maksymalnego, Wykonawcy nie przysługuje prawo do roszczeń z tego tytułu. 6. Przewidywane kierunki przelotów: 6.1. międzynarodowych: Belgia, Chiny, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Hiszpania, Japonia, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Rosja, Rumunia, RPA, Słowacja, Szwecja, Ukraina, USA, Wielka Brytania; 6.2. krajowych: Gdańsk. 7. Zakres usług będących przedmiotem zamówienia obejmuje: 7.1. rezerwację i sprzedaż biletów lotniczych na zagraniczne i krajowe przewozy pasażerskie zgodnie ze składanymi przez Zamawiającego zamówieniami w zakresie: tras, terminów i klas lotniczych, według obowiązujących taryf przewoźników z uwzględnieniem najkorzystniejszych w danym momencie cen, 7.2. rezerwację, sprzedaż i dostawę biletów lotniczych, zgodnie z rzeczywistymi potrzebami Zamawiającego na podstawie zamówień przekazywanych Wykonawcy e-mailem, telefonicznie bądź faksem, (przy czym Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić drogą elektroniczną przyjęcie zamówienia telefonicznego bądź faksowego). Wybór formy przekazywanych zamówień należeć będzie do Zamawiającego, 7.3. Wykonawca zapewni rezerwację połączeń lotniczych i sprzedaż biletów lotniczych z uwzględnieniem warunków podróży określonych przez Zamawiającego, 7.4. przez jeden bilet należy rozumieć bilet na trasie: "tam i z powrotem". Zamawiający zastrzega możliwość zakupu biletów "w jedną stronę", 7.5. Wykonawca zobowiązany jest do organizowania i zabezpieczenia kompleksowej realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami lokalnymi i krajów docelowych (np. obowiązkowe ubezpieczenie podróżnych i ich bagażu w czasie lotu, opłaty lotniskowe, opłaty paliwowe, opłaty rezerwacyjne, opłaty podatkowe, opłaty serwisowe), 7.6. Zamawiający przekaże Wykonawcy zapytanie drogą elektroniczną lub telefonicznie odnośnie rezerwacji biletów lotniczych podając cel podróży, termin wyjazdu i powrotu, klasę lotniczą oraz inne istotne informacje w celu zaproponowania przez Wykonawcę, co najmniej 3 wariantów połączeń planowanej podróży o ile tyle jest możliwych; Wykonawca zobowiązany jest odpowiedzieć na zapytanie najpóźniej do 3 godzin od jego otrzymania, 7.7. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu różnych wariantów połączeń uwzględniających najkorzystniejsze na rynku ceny i promocje (w tym także na życzenie Zamawiającego połączeń tanimi liniami lotniczymi) wraz z podaniem następujących informacji: - dane rezerwacji, - koszty usługi (w tym: biletu), - oznaczenie taryfy, - termin wykupu, - jak przesunięcie terminu wyjazdu (np. wylot jeden dzień wcześniej/powrót jeden dzień później) wpłynie na zmianę ceny biletu lotniczego, - nazw linii lotniczych, - najkorzystniejszych tras i czasu podróży, - termin dokonania ostatecznej rezerwacji; 7.8. Zamawiający będzie preferował połączenia bezpośrednie (jeżeli istnieją), 7.9. Wykonawca zapewni bezkolizyjną relację połączeń wieloetapowych i najkrótsze połączenia na danej trasie, 7.10. Zamawiający, przed wskazanym przez Wykonawcę ostatecznym terminem dokonania rezerwacji, wybierze wariant przelotu - zamówienie, a Wykonawca dokona na tej podstawie rezerwacji biletu/-ów, 7.11. Wykonawca każdorazowo będzie informował Zamawiającego przesyłając, na wskazany adres e-mailowy, potwierdzenie dokonanych rezerwacji biletów, zawierające następujące informacje dotyczące: - linii lotniczej (przewoźniku) świadczącej usługę przewozu, - miejsca i terminu (data i godzina) wylotu (ze wskazaniem lotniska), - miejsca i terminu (data i godzina) powrotu (ze wskazaniem lotniska), - czasu trwania lotu, a w przypadku połączeń wieloetapowych o łącznym czasie trwania lotu, - w przypadku połączeń wieloetapowych - o ilości i miejscu ewentualnych przesiadek, wraz z terminami (data i godzina) przylotu i odlotu z miejsca przesiadki, - klasy biletu oraz warunkach taryfy, - ceny biletu przewoźnika (bez opłaty transakcyjnej) z uwzględnieniem nadania bagażu w PLN. W przypadku cen biletów podanych w innych walutach, przeliczenie na PLN nastąpi wg średniego kursu NBP na dany dzień, - terminu wykupu biletu w określonej cenie, - możliwości i warunkach anulowania biletu, - możliwości zmian terminu wylotu, przylotu, - możliwości zmian danych dotyczących pasażera, - możliwości zmiany trasy podróży. 7.12. W dniu wykupu biletu Zamawiający będzie każdorazowo otrzymywał od Wykonawcy e-maila z informacją, że tego dnia upływa termin rezerwacji, 7.13. W przypadku, gdy podróż będzie się rozpoczynać w innym miejscu niż w Polsce, bilet powinien być dostępny w przedstawicielstwie w kraju wylotu lub w inny sposób dostarczony odbiorcy, po uzgodnieniu z Zamawiającym umożliwiając rozpoczęcie podróży w danym terminie, 7.14. Usługi świadczone przez Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia muszą spełniać zasady IATA (Międzynarodowego Stowarzyszenia Transportu Lotniczego) w zakresie sprzedaży biletów lotniczych, 7.15. Bilety wystawiane przez Wykonawcę muszą być wygenerowane bezpośrednio z serwera systemu rezerwacyjnego użytkowanego przez Wykonawcę. Będą one przekazywane Zamawiającemu bezpośrednio z terminala GDS na wskazany adres poczty elektronicznej (niedopuszczalne jest przekierowywanie tych biletów z adresów/skrzynek poczty elektronicznej Wykonawcy), 7.16. Bilety lotnicze wystawiane będą w formie e-biletów lub w formie papierowej. O formie wystawienia biletu decydować będzie Zamawiający, 7.17. Zakazane jest wprowadzanie jakichkolwiek zmian biletu elektronicznego wygenerowanego za pośrednictwem GDS (Globalnego systemu Dystrybucji), 7.18. Wykonawca bezpłatnie dostarczy w sytuacjach nagłych dokumenty podróży (bilety lotnicze) w miejsce wskazane przez Zamawiającego lub do własnego punktu obsługi klientów na lotnisku, ewentualnie do punktu sprzedaży biletów lotniczych przewoźnika, który realizuje przelot, niezwłocznie od momentu złożenia zlecenia, 7.19. Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego dostarczania dokumentów podróży (biletów), dokumentów ubezpieczeń (polis) oraz faktur do siedziby Zamawiającego, 7.20. Wykonawca w ramach zaoferowanej ceny zobowiązany jest do przejęcia obowiązków dotyczących składania ewentualnych odwołań i reklamacji do przewoźnika, a zwłaszcza reprezentowania Zamawiającego w sprawach reklamacyjnych dotyczących przewozów realizowanych na podstawie rezerwacji i zakupów dokonywanych u Wykonawcy, w szczególności w przypadku zwrotu biletów niewykorzystanych z winy przewoźnika lub z przyczyn losowych, 7.21. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzania miesięcznych, oraz każdorazowo na żądanie Zamawiającego, raportów z wystawionych faktur za bilety lotnicze, 7.22. W przypadku zaistnienia potrzeby i na prośbę Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany wykonać inne usługi turystyczne za odrębnym wynagrodzeniem jak np. zakup biletów kolejowych, wynajem środków transportu (samochody osobowe, autokary, minibusy, małe samoloty), 7.23. Jeżeli zmiana biletu wiązać się będzie z koniecznością dokonania ponownej rekalkulacji ceny biletu, Zamawiający zobowiązany będzie do pokrycia powstałej z tego tytułu niedopłaty, zaś Wykonawca do zwrotu ewentualnej nadpłaty, 7.24. Wykonawca, w porozumieniu z Zamawiającym, zobowiązany jest do pośrednictwa w zakresie formalności ubezpieczeniowych. Ubezpieczenie na czas podróży, na każdy dzień wyjazdu, do krajów europejskich, krajów "reszta świata" oraz na terenie kraju będzie obejmować: - koszty leczenia ubezpieczonego przebywającego za granicami naszego kraju w związku z jego nagłą chorobą lub nieszczęśliwym wypadkiem, - koszty transportu chorego lub transportu zwłok do Polski, - następstwa nieszczęśliwych wypadków polegające na trwałym uszkodzeniu ciała, rozstroju zdrowia lub śmierci ubezpieczonego wywołane przyczyną zewnętrzną, niezależnie od woli ubezpieczonego, powstałe podczas podróży zagranicznej, - utraty bagażu podróżnego, - z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków ochrona ubezpieczenia będzie obejmowała: ? śmierć ubezpieczonego - wysokość świadczenia stanowi 100% sumy ubezpieczenia, ? trwały uszczerbek na zdrowiu - wysokość świadczenia odpowiada orzeczonemu przez lekarzy procentowi stałego uszczerbku na zdrowiu w odniesieniu do sumy ubezpieczenia. Niezależnie od kwoty wypłacanego świadczenia ubezpieczonemu zostaną zwrócone niezbędne wydatki poniesione za przejazd na teren RP do wskazanych przez ubezpieczyciela lekarzy oraz kosztów wykonania na terenie RP zleconych przez nich badań wymaganych dla uzasadnienia roszczeń. 7.25. Wystawione polisy zostaną dostarczone w ramach wynagrodzenia przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego. 7.26. Płatność faktur nastąpi każdorazowo do 30 dni na podstawie wystawionej i dostarczonej do Zamawiającego faktury VAT lub wpływu faktury w formacie pdf na adres e-mailowy wskazany w umowie. W przypadku polis ubezpieczeniowych za fakturę VAT uznaje się prawidłowo wystawioną polisę lub notę obciążającą. 7.27. W celu dokonania rozliczeń z tytułu realizacji zamówienia Wykonawca będzie wystawiał każdorazowo fakturę z wyszczególnieniem odrębnie obejmującym opłatę transakcyjną za wystawienie biletu lotniczego oraz czynności związane z obsługa rezerwacji i dostarczenia biletu (wynikająca ze złożonej przez Wykonawcę oferty) i odrębnie taryfę lotniczą - cenę za przelot oraz opłaty podatkowe, paliwowe i lotniskowe. 8. Wykonawca zobowiązany jest: 8.1. do zachowania uczciwości handlowej, 8.2. realizować usługi, w pierwszej kolejności proponując sprzedaż w ramach najniższych taryf i stawek promocyjnych oraz innych zniżek oferowanych przez przewoźnika w klasach wymaganych przez Zamawiającego. O każdej obniżce, upuście czy promocji zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Zamawiającego, 8.3. do zapewnienia Zamawiającemu dostępu do wszystkich publikowanych i niepublikowanych taryf linii lotniczych, 8.4. bezzwłocznie i na bieżąco informować Zamawiającego drogą e-mailową o wszystkich zmianach dotyczących zarezerwowanej podróży w tym zmiany cen przelotu, wpisania na listę rezerwową, 8.5. do informowania o wprowadzeniu przez linie lotnicze programów lojalnościowych/motywacyjnych, zgłaszania uczestnictwa Zamawiającego oraz administrowania tymi programami w imieniu Zamawiającego, a także wprowadzenia odpowiednich kodów identyfikacyjnych do biletów wystawianych we wszystkich biurach Wykonawcy, 8.6. do bezzwłocznego i bieżącego informowania Zamawiającego, drogą e-mailową o wszystkich trudnościach w wykonywaniu umowy, dotyczących lotów zarezerwowanych a także po zakupie biletu oraz po rozpoczęciu podróży np.: odwołanie lotu lub wystąpienia zdarzenia niezależnego od woli stron np. zapowiedziane strajki, zamieszki, klęski żywiołowe, akty terroru, 8.7. do umożliwienia Zamawiającemu, zgodnie z zasadami przewoźnika w sytuacjach nie dających się wcześniej przewidzieć, zmiany biletu w odniesieniu do: klasy, czasu, terminu podróży oraz danych pasażera. Wszelkie koszty operacyjne w/w zmian wliczone są w opłatę transakcyjną Wykonawcy, 8.8. do nie pobierania dodatkowych opłat w przypadku zmian w rezerwacjach lub w biletach lotniczych, a także konieczności anulowania biletów lotniczych, z których Zamawiający zrezygnuje przed rozliczeniem finansowym Wykonawcy z przewoźnikiem, 8.9. do niezwłocznego informowania wyznaczonych pracowników Zamawiającego drogą elektroniczną o braku możliwości realizacji rezerwacji lub sprzedaży biletów wraz z uzasadnieniem. 9. Wykonawca: 9.1. wyznaczy pracowników do kontaktu telefonicznego i e-mailowego z Zamawiającym co najmniej w dni robocze w godzinach od 8:00 do 17:00, 9.2. zapewni hot-line (serwis telefoniczny) czynny w godzinach od 6.00 do 18.00, umożliwiający dokonanie zmian w rezerwacji lub rezerwacji poza godzinami otwarcia biura. 10. Zamawiający ma prawo do: 10.1. weryfikacji propozycji lotów i jeżeli stwierdzi, że połączenia nie są najkorzystniejsze, to zażąda od Wykonawcy nowej, korzystniejszej propozycji, 10.2. zmiany standardu usług przy wyborze połączenia lotniczego oraz do rezygnacji z usługi dostarczenia biletu, 10.3. porównywania cen biletów lotniczych oferowanych przez Wykonawcę z cenami biletów lotniczych oferowanych przez inne biura lub przez przewoźników w sprzedaży bezpośredniej, w tym przez Internet, obowiązujących na dzień zgłoszenia zapytania przez Zamawiającego. W przypadku stwierdzenia większej niż 3% różnicy w cenie biletu lotniczego oferowanego przez Wykonawcę w stosunku do ceny biletu oferowanego przez inne biuro lub przez przewoźnika (bilet droższy u Wykonawcy) - Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy: - realizacji zamówienia po korzystniejszej cenie - kupna biletu w innym biurze lub u przewoźnika, - pokrycia różnicy w cenie biletu. 11. Zamawiający ma prawo zażądać od Wykonawcy udokumentowania ceny biletu wynikającej z taryfy przewoźnika. W terminie 5 dni Wykonawca drogą elektroniczną przedstawi Zamawiającemu dokumenty potwierdzające cenę biletu wg taryfy przewoźnika. 12. Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu umowy zobowiązuje się, że nie naruszy przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2018 r. , poz. 1000 z późn. zm.). Wybrany Wykonawca w terminie do 5 dni licząc od dnia ogłoszenia informacji o wyniku postępowania przetargowego zobowiązany będzie do zawarcia z Zamawiającym umowy Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ oraz wypełnić i podpisać Ankietę nowego procesora. 13. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy PZP, Zamawiający wymaga od Wykonawcy (lub podwykonawcy w rozumieniu art. 2 pkt. 9b ustawy PZP) zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności administracyjno-biurowe w ramach przedmiotu zmówienia. 14. W trakcie realizacji umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane powyżej w pkt. 4.13. czynności, na zasadach określonych w umowie. 15. Zamawiający określa we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ, wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a PZP.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 63510000-7

Dodatkowe kody CPV: 63512000-1, 63000000-9, 60440000-4, 60420000-8
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
-
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 1824.71
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  5
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  5
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Agencja Podróży TRANSER Alina Ferens-Krupa
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Pl. Solny 18/19
Kod pocztowy: 50-063
Miejscowość: Wrocław
Kraj/woj.: dolnośląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 6148.97
Oferta z najniższą ceną/kosztem 6148.97
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 7295.86
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
-

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: