Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Pełnienia nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi polegającymi na remoncie i przebudowie budynku Gimnazjum nr 2 położonego przy ul....

pomorskie, Sopot

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
negocjacje z ogłoszeniem
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510153115-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
24-07-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
81-704 Sopot
Ulica
ul. Tadeusza Kościuszki
Nr telefonu
585 213 750
Email
przetargi@sopot.pl
Strona www
www.sopot.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510153115-N-2019 z dnia 24-07-2019 r.
Gmina Miasta Sopotu: Pełnienia nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi polegającymi na remoncie i przebudowie budynku Gimnazjum nr 2 położonego przy ul. Wejherowskiej 1 w Sopocie na potrzeby Zespołu Szkół Handlowych (sygn. ZP.271.24.IN.2019.BC)

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 560000-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540139903-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Miasta Sopotu, Krajowy numer identyfikacyjny 59849200000000, ul. ul. Tadeusza Kościuszki  , 81-704  Sopot, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 585 213 750, e-mail przetargi@sopot.pl, faks 585 510 133.
Adres strony internetowej (url): www.sopot.pl
Adres profilu nabywcy: www.sopot.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Pełnienia nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi polegającymi na remoncie i przebudowie budynku Gimnazjum nr 2 położonego przy ul. Wejherowskiej 1 w Sopocie na potrzeby Zespołu Szkół Handlowych (sygn. ZP.271.24.IN.2019.BC)
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
sygn. ZP.271.24.IN.2019.BC
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi polegającymi na remoncie i przebudowie budynku Gimnazjum nr 2 położonego przy ul. Wejherowskiej 1 w Sopocie na potrzeby Zespołu Szkół Handlowych, w podziale na trzy części: 1) Część 1 nadzór inwestorski w branży budowlanej 2) Część 2 nadzór inwestorski w branży sanitarnej; 3) Część 3 nadzór inwestorski w branży elektrycznej; 2. Szczegółowe warunki dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia, zakresu czynności, terminu realizacji, obowiązków zamawiającego i wykonawcy w zakresie wykonania przedmiotu zamówienia oraz inne postanowienia zostały zawarte we wzorze umowy - Rozdział 13 niniejszej siwz w zakresie każdej części odpowiednio. 3. Roboty budowlane podlegające nadzorowi wynikają z dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, opracowanych na zlecenie ZAMAWIAJĄCEGO. Dokumenty są udostępnione na stronie Urzędu Miasta Sopotu: https://bip.sopot.pl/a,19192,wykonanie-robot-budowlanych-polegajacych-na-remoncie-i-przebudowie-budynku-gimnazjum-nr-2-polozonego.html 4. Świadczenie usług nadzoru będzie miało miejsce w Sopocie przy ul. Wejherowskiej nr 1. 5. Każda z części przedmiotu zamówienia stanowi osobne zamówienie, na które będzie zawarta odrębna umowa.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 71520000-9

Dodatkowe kody CPV: 71240000-1, 71500000-3
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: nadzór inwestorski w branży budowlanej
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
III. Na podstawie art. 93 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych, dalej uPzp, (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) postępowanie zostało unieważnione ponieważ cena złożonej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: nadzór sanitarny
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
II. Na podstawie art. 93 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych, dalej uPzp, (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) postępowanie zostało unieważnione ponieważ nie wpłynęła żadna oferta.

CZĘŚĆ NR: 3   
NAZWA: nadzór elektryczny
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
II. Na podstawie art. 93 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych, dalej uPzp, (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) postępowanie zostało unieważnione ponieważ nie wpłynęła żadna oferta.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: