Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

"Przebudowa drogi gminnej ? ul. 1 Maja w Polskiej Cerekwi"

opolskie, Polska Cerekiew

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510152963-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
24-07-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
ul. Raciborska
Nr telefonu
774 801 460
Email
ireneuszsmal@polskacerekiew.pl
Strona www
www.polskacerekiew.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510152963-N-2019 z dnia 24-07-2019 r.
Urząd Gminy w Polskiej Cerekwi: "Przebudowa drogi gminnej - ul. 1 Maja w Polskiej Cerekwi"

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 558410-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Gminy w Polskiej Cerekwi, Krajowy numer identyfikacyjny 54607000000000, ul. ul. Raciborska  4, 47-260  Polska Cerekiew, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 774 801 460, e-mail ireneuszsmal@polskacerekiew.pl, faks 774 801 460.
Adres strony internetowej (url): www.polskacerekiew.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
"Przebudowa drogi gminnej - ul. 1 Maja w Polskiej Cerekwi"
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP.271.7.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przebudowa ulicy 1 Maja obejmować będzie: 1. Korektę łuków na skrzyżowaniu drogi gminnej z drogą krajową, 2. Budowę chodnika z kostki betonowej na podbudowie z kruszywa łamanego, 3. Wykonanie nowej warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S na drodze gminnej, po uprzednim sfrezowaniu istniejącej nawierzchni i wyrównaniu sfrezowanego podłoża mieszanką mineralno asfaltową, 4. Wyniesienie skrzyżowania z odnogą ulicy 1 Maja - element uspokajający ruch - nawierzchnia z betonowej kostki brukowej, 5. Wykonanie dwuwarstwowej podbudowy z kruszywa łamanego niesortowanego (warstwa dolna 0/63 mm grubości 20 cm, warstwa górna 0/31,5 mm grubości 10 cm) na poszerzeniach jezdni wynikających min. z korekty łuków wyokrąglających na skrzyżowaniach oraz konieczności zlokalizowania chodnika w pasie drogowym ulicy 1 Maja, 6. Wykonanie wodościeku z kostki betonowej przy krawężniku, 7. Utwardzenie kostka kamienną zjazdów do przyległych posesji, 8. Wyznaczenie dwóch przejść dla pieszych, w tym przejścia odsuniętego od jezdni drogi krajowej obsługującego ruch pieszy wzdłuż drogi krajowej, 9. Wykonanie nowych wpustów ulicznych oraz przesunięcie istniejących.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45200000-9, 45230000-8, 45233223-8
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 1000000.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  7
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  7
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe TRANSKOM Robert Białdyga
Email wykonawcy: przetargi@transkom-rb.pl
Adres pocztowy: ul. Zwycięstwa 1
Kod pocztowy: 47-143
Miejscowość: Jaryszów
Kraj/woj.: opolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 1230000.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1230000.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1605629.09
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie