Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Przebudowa biura Nadleśnictwa Bełchatów

łódzkie, Bełchatów

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
560153025-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
24-07-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
97-400 Bełchatów
Ulica
ul. Lipowa
Nr telefonu
044 635 72 01
Email
belchatow@lodz.lasy.gov.pl
Strona www
https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_lodz/nadl_belchatow/zamowienia_publiczne

Szczegóły

Ogłoszenie nr 560153025-N-2019 z dnia 24-07-2019 r.
Bełchatów: Przebudowa biura Nadleśnictwa Bełchatów
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 663472-N-2018
Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie
Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
tak
Numer ogłoszenia: 510038517-N-2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Nadleśnictwo Bełchatów, Krajowy numer identyfikacyjny 59001919800000, ul. ul. Lipowa  175, 97-400  Bełchatów, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 044 635 72 01, e-mail belchatow@lodz.lasy.gov.pl, faks 044 632 42 29.
Adres strony internetowej (url): https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_lodz/nadl_belchatow/zamowienia_publiczne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Państwowa jednostka organizacyjna nieposiadajaca osobowości prawnej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa biura Nadleśnictwa Bełchatów
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
Zn. spr.:SA.270.57.2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa budynku biura Nadleśnictwa Bełchatów zlokalizowanego w powiecie bełchatowskim, Miasto Bełchatów, obręb ewidencyjny nr 7, działka ewidencyjna nr 38/5. Adres: Bełchatów ul. Lipowa 175, 97-400 Bełchatów. W okresie prowadzenia robót obiekt będzie funkcjonował i będzie wykorzystywany przez pracowników Nadleśnictwa. W obiekcie znajduje się również jeden lokal mieszkalny. Roboty należy tak organizować, aby ich uciążliwość dla użytkowników i pracowników była jak najmniejsza. Odłączanie instalacji komputerowej, elektrycznej, wodnej i kanalizacji nie może być wykonywane w trakcie godzin pracy biura. Zakres robót polega na: a) wymianie dachu na budynku biura, b) wymianie orynnowania i rur spustowych, c) dociepleniu ścian zewnętrznych i wykonanie elewacji wraz z malowaniem, d) wykonaniu przebudowy pomieszczeń wewnątrz budynku biurowego (wykonanie pomieszczeń biurowych z dawnej części mieszkalnej, powiększenie sali konferencyjnej, przebudowa sekretariatu, przebudowa łazienek, wykonanie pomieszczeń na sprzęt biurowy - ksero, drukarka, przebudowa pomieszczeń na pomieszczenie socjalne i kancelarię) e) wymianie posadzek, stolarki drzwiowej, okładzin ściennych, f) wymianie armatury w łazience, g) wymianie stolarki okiennej, h) wykonaniu robót malarsko - tynkarskich, i) wykonaniu zaplanowanych zadaszeń nad wejściami, j) uzupełnieniu instalacji elektrycznej ogólnej, instalacji zasilającej komputery, instalacji logicznej, instalacji telefonicznej, instalacji zasilającej układ klimatyzacji, instalacji kanalizacyjnej i wodociągowej, centralnego ogrzewania i ciepłej wody, instalacji odgromowej, k) modernizacji klimatyzacji, l) wykonaniu niezbędnych robót rozbiórkowych, w tym rozbiórki kominów tarasów i schodów. m) obsłudze geodezyjnej i wykonaniu dokumentacji powykonawczej Zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy Pzp, przedmiot zamówienia jest szczegółowo opisany w dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, stanowiących Załączniki nr 9 i 10 do SIWZ. Szczegóły materiałów i technologii zostały określone w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Wymienione w dokumentacji urządzenia i materiały wskazane znakiem towarowym stanowią marki/rozwiązania przykładowe i zostały użyte ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia i konieczność jego prawidłowego skonfigurowania (możliwości obliczeniowe, wydajnościowe, wielkościowe, objętościowe itd.). Zamawiający zastrzega, że wszędzie tam, gdzie w treści SIWZ i załączników, zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczegółowe procesy, które charakteryzują produkty dostarczane przez konkretnego wykonawcę - Zamawiający dopuszcza metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. równoważne do przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia. Dopuszcza się, więc zaproponowanie w ofercie wszelkich równoważnych odpowiedników rynkowych o właściwościach nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego. Parametry wskazanego standardu określają minimalne warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, jakościowe i funkcjonalne, jakie ma spełniać przedmiot zamówienia. Wskazane znaki towarowe, patenty, marki lub nazwy producenta czy źródła lub szczególne procesy wskazujące na pochodzenie określają jedynie klasę produktu, metody, materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp. W ofercie można przyjąć metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. innych marek i producentów, jednak o parametrach technicznych, jakościowych i właściwościach użytkowych oraz funkcjonalnych odpowiadających metodom, materiałom, urządzeniom, systemom, technologiom itp. opisanym przez Zamawiającego. Dodatkowo Zamawiający podkreśla, iż równoważne metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. nie mogą stanowić zamienników w stosunku do metod, materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp. opisanych w SIWZ za pomocą znaków towarowych, patentów, pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje: a) wykonanie pełnego zakresu robót ujętych w dokumentacji projektowej, b) wykonanie niezbędnych robót towarzyszących (zorganizowanie placu budowy, zaplecza budowy, uporządkowania terenu po pracach itp.), c) prowadzenie pełnej obsługi geodezyjnej w czasie robót, d) wykonanie dokumentacji powykonawczej, e) zorganizowanie i przeprowadzenie prób, badań i odbiorów, f) uporządkowanie i odtworzenie terenu po zakończeniu budowy, g) naprawa dróg dojazdowych, które zostały uszkodzone przez Wykonawcę w trakcie realizacji robót, h) zapewnienie w okresie gwarancji pełnego i nieodpłatnego serwisu gwarancyjnego, i) gromadzenie odpadów innych niż niebezpieczne, powstałych w trakcie realizacji inwestycji, w sposób selektywny i bezpieczny dla środowiska. j) gromadzenie odpadów niebezpiecznych, powstałych w trakcie realizacji inwestycji w sposób bezpieczny dla środowiska oraz przekazanie ich specjalistycznej firmie zajmującej się utylizacją tego typu odpadów.

II.4) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
45100000-8,
45111100-9,
45210000-2,
45400000-1,
45321000-3,
45450000-6,
45410000-4,
45442100-8,
45261910-6,
45315300-1,
45312311-0,
45331100-7,
45330000-9,
45400000-1,
45430000-0,
45440000-3,
45300000-0,
45310000-3
II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
180 dni od daty zawarcia umowy tj. do 06.08.2019
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
NAZWA: Przebudowa biura Nadleśnictwa Bełchatów
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 07/02/2019
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:
TADOS sp. z o.o. z siedzibą w Radomsku,  tados@tados.pl,  ul. Krasickiego 2,  97-500,  Radomsko,  kraj/woj. łódzkie
IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 780418.87 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE
Nie dotyczy


SEKCJA V: ZMIANA UMOWY
V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
05/07/2019
V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:
Zwiększa się zakres robót budowlanych objętych umową nr SAR-4/19 z dnia 07.02.2019 r., o n/w elementy: 1. Montaż centrali nawiewno - wywiewnej z wymiennikiem krzyżowym oraz agregatem chłodniczym, umożliwiającej zarówno schładzanie jak i podgrzewanie nawiewanego świeżego powietrza.
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:
Zwiększa się zakres robót budowlanych objętych umową nr SAR-4/19 z dnia 07.02.2019 r. o n/w elementy: 1. Rozebranie istniejącego deskowania połaci dachu 2. Rozebranie istniejących krokwi o przekroju 10 x 5 cm 3. Montaż nowych krokwi lecz o zmienionym przekroju tj. 14 x 7 cm 4. Montaż jętek o przekroju 0,15 x 0,032 5. Wykonanie deskowania połaci dachowej z płyt OSB gr. 22 mm 6. Montaż na płytach OSB papy izolacyjnej 7. Montaż łat i kontr łat pod wykonanie pokrycia dachu z blachy 8. Rozebranie istniejącej, zniszczonej warstwy izolacji cieplnej w postaci warstwy trocin i płyt pilśniowych miękkich, która uległa zniszczeniu podczas prowadzenia akcji gaszenia pożaru. 9. Ułożenie na powierzchni stropu folii paroizolacyjnej 10. Wykonanie nowej izolacji cieplnej stropu z dwóch warstw wełny mineralnej (15 + 10 cm) układanej na sucho 11. Wykonanie ślepej podłogi na legarach - ciąg komunikacyjny wzdłuż stropu.
V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z uwagi na potrzebę wykonania robót budowlanych nieobjętych zamówieniem podstawowym, a niezbędnych do doprowadzenia inwestycji do stanu zgodnego z obowiązującymi przepisami i normami. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, potrzeba wykonania dodatkowych (nieprzewidzianych) robót budowlanych, związanych z usunięciem skutków pożaru dachu budynku biurowego Nadleśnictwa.
V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
Mając na uwadze dodatkowy zakres robót wskazany powyżej, zmienia się zapis rozdziału nr 21.1.1. umowy, który otrzymuje brzmienie: Strony ustalają szacunkowe wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy, zgodnie z ofertą Wykonawcy oraz robotami dodatkowymi, na kwotę w wysokości: 1011174.14 PLN netto
 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: