Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Wykonanie robót budowlanych polegających na zagospodarowaniu terenu zielonego położonego na działce nr 177/7 przynależącego do Szkoły Podstawowej ...

pomorskie, Sopot

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510154679-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
25-07-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
81-704 Sopot
Ulica
ul. Tadeusza Kościuszki
Nr telefonu
585 213 750
Email
przetargi@sopot.pl
Strona www
http://www.sopot.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510154679-N-2019 z dnia 25-07-2019 r.
Gmina Miasta Sopotu: Wykonanie robót budowlanych polegających na zagospodarowaniu terenu zielonego położonego na działce nr 177/7 przynależącego do Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1, ul. Armii Krajowej 50/54 w Sopocie, Część IA

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 553754-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Miasta Sopotu, Krajowy numer identyfikacyjny 59849200000000, ul. ul. Tadeusza Kościuszki  , 81-704  Sopot, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 585 213 750, e-mail przetargi@sopot.pl, faks 585 510 133.
Adres strony internetowej (url): http://www.sopot.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie robót budowlanych polegających na zagospodarowaniu terenu zielonego położonego na działce nr 177/7 przynależącego do Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1, ul. Armii Krajowej 50/54 w Sopocie, Część IA
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP.271.20.IN2019.MSt
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na zagospodarowaniu terenu zielonego położonego na działce nr 177/7 przynależącego do Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1, ul. Armii Krajowej 50/54 w Sopocie, Część IA. Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksowe wykonanie części IA robót budowlanych z Etapu I wskazanego w dokumentacji projektowej i wszelkich innych czynności niezbędnych do wykonania zadania oraz oddania terenu do użytkowania. 3. Wykonanie robót budowlanych część IA obejmuje, w szczególności: 1) Wykonanie nawierzchni piaskowej strefy rekreacyjno-sportowej; 2) Plantowanie terenu objętego pracami części IA 3) Dostawa i montaż urządzeń do ćwiczeń - siłownia zewnętrzna; 4) Dostawa i montaż domku drewnianego; 5) Dostawa i montaż urządzeń sprawnościowych: zestaw Street Workout, drabinka pionowa, urządzenie pajęczyna; 6) Dostawa i montaż ławek i koszy na śmieci; 7) Wykonanie totemu informacyjnego 1 szt. wchodzącego w zakres Etapu IA; 8) Przebudowa ogrodzenia (montaż furtki); 9) Wykonanie schodów i pochylni od strony ul. Bocznej; 10) Wykonanie tunelu wierzbowego; 11) inne roboty i czynności niezbędne do wykonania przedmiotu Zamówienia, w tym, o ile zajdzie potrzeba, wykonanie projektów montażowych i warsztatowych, które Wykonawca wykona własnym staraniem i na własny koszt oraz przygotowanie dokumentacji powykonawczej. 12) Wykonanie Regulaminu placu zabaw i ćwiczeń i zainstalowanie na totemie. Z Etapu I projektu zostają wyłączone: 1) Wykonanie pomostów drewnianych; 2) Wykonanie ścieżek o nawierzchni mineralnej 3) pozostałych urządzeń sprawnościowych, tj. urządzenie tunel, most ruchomy. 4) Wykonanie pozostałych totemów informacyjnych 5 szt. wchodzących w zakres Etapu I, pozostałych ławek szt. 4, koszy na śmieci szt. 6; 5) Rozbudowa systemu monitoringu, w tym montaż 4 szt. kamer, wymiana rejestratora, montaż kabli wizyjnych i zasilających do kamer) W zakres prac nie wchodzi Etap II projektu: 1. wykonanie sceny plenerowej; 2. wykonanie podestu drewnianego (kącik historyczny); 3. Wykonanie mini ogródków dla osób starszych; 4. Dostawa i montaż donic gabionowych; 5. Dostawa i montaż totemów wchodzących w zakres Etapu II 6. Wykonanie odwodnienia liniowego. Roboty będą wykonywane na podstawie dostarczonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej (Część IA z Etapu I) oraz wg dodatkowych wymagań Zamawiającego zamieszczonych w siwz, w zakresie i zgodnie z wymaganiami techniczno-budowlanymi określonymi w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (wyszczególnionych w załączniku pn.: dokumentacja projektowa) w terminach zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, o którym mowa w §9 ust. 6, pkt 7 wzoru Umowy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w projekcie architektoniczno-budowlanym, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i przedmiarach robót stanowiących załączniki do siwz. Przedmiar robót stanowiący załącznik do siwz (patrz: dokumentacja w postępowaniu) jest dokumentem informacyjnym o charakterze pomocniczym i jako taki może, ale nie musi być wykorzystany do przygotowania kalkulacji ceny oferty. Zapis o dopuszczeniu rozwiązań równoważnych uzupełniony o warunki równoważności został zawarty w dokumentacji projektowej.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45111291-4, 45112710-5, 45112720-8, 45310000-0
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
W postępowaniu na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu robót budowlanych polegających na zagospodarowaniu terenu zielonego położonego na działce nr 177/7 przynależącego do Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1, ul. Armii Krajowej 50/54 w Sopocie, do upływu terminu składania ofert, wpłynęła 1 /jedna/ oferta, złożona przez Wykonawcę:Zakład Remontowo -Budowlany i Usługi Transportowe Mirosław Guzera ul. Skibowa 22a 25-147 Kielce, na kwotę 553 500,00 zł. Na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia Zamawiający przeznaczył kwotę 201 274,50 zł, która została zaangażowana wnioskiem nr IN.8.2019 z dnia 06.02.2019 roku. Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający nie ma możliwości zwiększenia tej kwoty do kwoty oferty złożonej w postępowaniu. Wobec powyższego Zamawiający działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) unieważnia przedmiotowe postępowanie.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: