Ogłoszenie posiada wykonawcę

Wykonawca
Koma Nord Sp. z o.o., ul. Łużycka 2, 81-537 Gdynia kraj/woj. pomorskie

Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Dostawa wyposażenia do pracowni zawodowych Zespołu Szkół Handlowych w Sopocie w ramach projektu "remont, modernizacja i wyposażenie Centrum...

pomorskie, Sopot

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510154175-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
25-07-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
81-704 Sopot
Ulica
ul. Tadeusza Kościuszki
Nr telefonu
585 213 750
Email
przetargi@sopot.pl
Strona www
http://www.sopot.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510154175-N-2019 z dnia 25-07-2019 r.
Gmina Miasta Sopotu: Dostawa wyposażenia do pracowni zawodowych Zespołu Szkół Handlowych w Sopocie w ramach projektu "remont, modernizacja i wyposażenie Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Bohaterów Wybrzeża w Sopocie oraz Zespołu Szkół Handlowych w Sopocie jako elementów regionalnej sieci szkolnictwa zawodowego", część III - drukarki sieciowe i urządzenia wielofunkcyjne

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
"REMONT, MODERNIZACJA I WYPOSAŻENIE CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO IM. BOHATERÓW WYBRZEŻA W SOPOCIE ORAZ ZESPOŁU SZKÓŁ HANDLOWYCH W SOPOCIE JAKO ELEMENTÓW REGIONALNEJ SIECI SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO"
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 550105715-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Informacje dodatkowe:
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych - w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego, na dostawę wyposażenia do pracowni zawodowych Zespołu Szkół Handlowych w Sopocie w ramach projektu "remont, modernizacja i wyposażenie Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Bohaterów Wybrzeża w Sopocie oraz Zespołu Szkół Handlowych w Sopocie jako elementów regionalnej sieci szkolnictwa zawodowego", w części III - drukarki sieciowe i urządzenia wielofunkcyjne, nie zostały złożone żadne oferty, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w sposób istotny zmienione (nr referencyjny postępowania: ZP.272.WOś.10.2019.MSt, nr ogłoszenia 522367-N-2019 z dnia 01.04.2019).

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Miasta Sopotu, Krajowy numer identyfikacyjny 59849200000000, ul. ul. Tadeusza Kościuszki  , 81-704  Sopot, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 585 213 750, e-mail przetargi@sopot.pl, faks 585 510 133.
Adres strony internetowej (url): http://www.sopot.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa wyposażenia do pracowni zawodowych Zespołu Szkół Handlowych w Sopocie w ramach projektu "remont, modernizacja i wyposażenie Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Bohaterów Wybrzeża w Sopocie oraz Zespołu Szkół Handlowych w Sopocie jako elementów regionalnej sieci szkolnictwa zawodowego", część III - drukarki sieciowe i urządzenia wielofunkcyjne
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP.271.22.WOś.2019.MSt
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych - w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego, na dostawę wyposażenia do pracowni zawodowych Zespołu Szkół Handlowych w Sopocie w ramach projektu "remont, modernizacja i wyposażenie Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Bohaterów Wybrzeża w Sopocie oraz Zespołu Szkół Handlowych w Sopocie jako elementów regionalnej sieci szkolnictwa zawodowego", w części III - drukarki sieciowe i urządzenia wielofunkcyjne, nie zostały złożone żadne oferty, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w sposób istotny zmienione.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 30232100-5

Dodatkowe kody CPV: 38520000-6, 38651000-3
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25/06/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 12471.54
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: KOMA NORD sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Łużycka 2
Kod pocztowy: 81-537
Miejscowość: Gdynia
Kraj/woj.: pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 17627.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 17627.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 17627.00
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie  postępowania z wolnej reki  na podstawie art. art. 67 ust. 1 pkt 4)  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Podstawą wyboru trybu z wolnej ręki jest art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych - w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego, na dostawę wyposażenia do pracowni zawodowych Zespołu Szkół Handlowych w Sopocie w ramach projektu "remont, modernizacja i wyposażenie Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Bohaterów Wybrzeża w Sopocie oraz Zespołu Szkół Handlowych w Sopocie jako elementów regionalnej sieci szkolnictwa zawodowego", w części III - drukarki sieciowe i urządzenia wielofunkcyjne, nie zostały złożone żadne oferty, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w sposób istotny zmienione (nr referencyjny postępowania: ZP.272.WOś.10.2019.MSt, nr ogłoszenia 522367-N-2019 z dnia 01.04.2019).
 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: