Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Realizacja usług promocyjnych na rzecz Gminy Miasta Sopotu przez Sopocki Klub Lekkoatletyczny podczas "XXI Grand Prix Sopotu im. Janusza Sidły" i ...

pomorskie, Sopot

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
negocjacje z ogłoszeniem
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510154142-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
25-07-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
81-704 Sopot
Ulica
ul. Tadeusza Kościuszki
Nr telefonu
585 213 750
Email
przetargi@sopot.pl
Strona www
www.sopot.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510154142-N-2019 z dnia 25-07-2019 r.
Gmina Miasta Sopotu: Realizacja usług promocyjnych na rzecz Gminy Miasta Sopotu przez Sopocki Klub Lekkoatletyczny podczas "XXI Grand Prix Sopotu im. Janusza Sidły" i "XXXI Tyczki na Molo".

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 500112844-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Miasta Sopotu, Krajowy numer identyfikacyjny 59849200000000, ul. ul. Tadeusza Kościuszki  , 81-704  Sopot, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 585 213 750, e-mail przetargi@sopot.pl, faks 585 510 133.
Adres strony internetowej (url): www.sopot.pl
Adres profilu nabywcy: www.sopot.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Realizacja usług promocyjnych na rzecz Gminy Miasta Sopotu przez Sopocki Klub Lekkoatletyczny podczas "XXI Grand Prix Sopotu im. Janusza Sidły" i "XXXI Tyczki na Molo".
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP/272/12-13/KS/2018/BC
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Realizacja usług promocyjnych na rzecz Gminy Miasta Sopotu przez Sopocki Klub Lekkoatletyczny podczas "XXI Grand Prix Sopotu im. Janusza Sidły" i "XXXI Tyczki na Molo".
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 79340000-9

Dodatkowe kody CPV: 38520000-6, 38651000-3
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Realizacja usług promocyjnych na rzecz Gminy Miasta Sopotu przez Sopocki Klub Lekkoatletyczny podczas "XXI Grand Prix Sopotu im. Janusza Sidły"
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24/07/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 121951.22
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Sopocki Klub Lekkoatletyczny
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: J. Wybickiego 48
Kod pocztowy: 81-842
Miejscowość: Sopot
Kraj/woj.: pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 150000.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 150000.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 150000.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie  z wolnej ręki  na podstawie art. art 67 ust 1  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie z wolnej ręki w przypadku, gdy usługi mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze. Zgodnie z ugruntowanym poglądem wyrażonym w orzecznictwie oraz doktrynie, skorzystanie z możliwości udzielenia zamówienia z powołaniem się na przesłankę określoną pod lit. a jest dopuszczalne wtedy, gdy istnieje tylko jeden wykonawca zdolny do realizacji zamówienia. Możliwość wykonania danego zamówienia przez jednego wykonawcę musi być obiektywna i niebudząca wątpliwości, nie zaś jedynie subiektywnym przekonaniem zamawiającego. Celem udzielenia zamówienia realizacji usług promocji Gminy Miasta Sopotu przez Sopocki Klub Lekkoatletyczny podczas lekkoatletycznych imprez sportowych, tj.: "XXI Grand Prix Sopotu im. Janusza Sidły" oraz "XXXI TYCZKI NA MOLO" 2018 roku, jest budowa rozpoznawalności, akceptacji i zaufania do Miasta Sopot. Memoriał im. J.Sidły oraz Tyczka na Molo to cykliczne imprezy sportowe organizowana przez Sopocki Klub Lekkoatletyczny na terenie Sopotu. Memoriał odbywa się na malowniczo położony stadionie lekkoatletycznym, jego atrakcyjna lokalizacja sprawia, że zawody oglądane są przez wielu miejscowych kibiców oraz turystów interesujących się zawodami lekkoatletycznymi. "Tyczka na Molo" to najstarsza poza stadionowa impreza tyczkarska na świecie, w której co roku uczestniczą zawodniczki/zawodnicy ze światowej czołówki. Atrakcyjna lokalizacja zawodów, jakim jest sopockie molo sprawia, że zawody oglądane są przez wielu miejscowych kibiców oraz turystów przebywających w tym okresie na urlopach. Sport jest jednym z najważniejszych podmiotów współczesnego sponsoringu, a promocja poprzez sport jest wskazywana jako jedna z najskuteczniejszych platform komunikowania się z rynkiem i odbiorcami. Kampania promocyjna powinna kreować pozytywny wizerunek miasta, jak również powinna być impulsem do odwiedzenia miasta Sopotu. Sopot od lat pełni funkcję gospodarza dużych, bardzo ważnych imprez sportowych, o zasięgu nie tylko europejskim, ale również światowym. Część wydarzeń na stałe wpisała się w kalendarz imprez sportowych, które odbywają się w Sopocie, jak np.: Oficjalne Międzynarodowe Zawody w Skokach Konnych przez przeszkody - CSIO5*, wyścigi konne, międzynarodowe imprezy, żeglarskie, tenisowe i wiele, wiele innych. Należy zaznaczyć, że w Sopocie nie ma żadnej innej instytucji, która może świadczyć usługi promocyjne na rzecz Miasta, podczas tego typu zawodów. Usługi te świadczone przez Sopocki Klub Lekkoatletyczny pozwolą na konsekwentne budowanie pozytywnego wizerunku Miasta Sopotu w kraju oraz za granicą. Zasadnym jest zastosowanie trybu z wolnej ręki (na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 1 ustawy) w celu udzielenia przedmiotowego zamówienia uzasadnione jest tym, że zamówienie dotyczy szczególnego rodzaju usług promocyjnych, które mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze, Sopocki Klub Lekkoatletyczny z siedzibą w Sopocie, ul. J. Wybickiego 48, 81-842 Sopot organizatora lekkoatletycznego memoriału - "XXI GRAND PRIX SOPOTU im. J. Sidły" oraz "XXXI TYCZKI NA MOLO". W związku z powyższym, należy uznać, iż spełnione zostały przesłanki określone w art. 67 ust. 1 pkt. 1 Ustawy.
 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: