Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

DOSTAWY WARZYW I OWOCÓW ŚWIEŻYCH ORAZ JAJ

dolnośląskie, Legnica

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
560154142-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
25-07-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
59-220 Legnica
Ulica
J. Iwaszkiewicza
Nr telefonu
(076) 721 11 26
Email
zam.publiczne@szpital.legnica.pl
Strona www
www.szpital.legnica.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 560154142-N-2019 z dnia 25-07-2019 r.
Legnica: DOSTAWY WARZYW I OWOCÓW ŚWIEŻYCH ORAZ JAJ
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 615876-N-2018
Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie
Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
tak
Numer ogłoszenia: 500253176-N-2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy, Krajowy numer identyfikacyjny 39099944100000, ul. J. Iwaszkiewicza  5, 59-220  Legnica, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. (076) 721 11 26, e-mail zam.publiczne@szpital.legnica.pl, faks (076) 721 11 27.
Adres strony internetowej (url): www.szpital.legnica.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
DOSTAWY WARZYW I OWOCÓW ŚWIEŻYCH ORAZ JAJ
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
WSZSL/DZ-70/18
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy warzyw i owoców świeżych oraz jaj (pogrupowanych w dwa Pakiety jak niżej), szczegółowo opisanych w załączniku ofertowym 2A (formularzu asortymentowo-cenowym), który stanowi integralną część niniejszej specyfikacji. Część Nazwa Pakietu 1 Pakiet 1 - Warzywa i owoce świeże 2 Pakiet 2 - Jaja 2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Łączna ilość części w niniejszym postępowaniu: 2 części pogrupowane w Pakietach od 1 do 2. Wszelkie zapisy znajdujące się w siwz dotyczące oferty odnoszą się również do oferty częściowej. Jeżeli w siwz nie został zamieszczony zapis, której części dotyczy określony artykuł, paragraf, ustęp, warunek, formularz, dokument itp. - oznacza, że dotyczy wszystkich części. 3. Warunki dotyczące wykonywania zamówienia określone zostały również w projekcie umowy w Rozdziale XVII siwz. 4. Opis przedmiotu zamówienia należy odczytywać wraz z ewentualnymi zmianami treści specyfikacji, będącymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania wykonawców.

II.4) Główny kod CPV: 03221000-6
Dodatkowe kody CPV:
03212100-1,
03222321-9,
03222200-5,
03142500-3
II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
26-10-2018r do 26-04-2020r.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1    NAZWA: Pakiet 1 WARZYWA I OWOCE
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 17/10/2018
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:
CHODEX SP. Z O.O. UL. BACZYŃSKIEGO 6, 59-900 ZGORZELEC ,  ,  ,  ,  ,  kraj/woj.
IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 176454 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWESEKCJA V: ZMIANA UMOWY
V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
11/07/2019
V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:
powiększenie kwoty należnego Wykonawcy wynagrodzenia wynikające ze zmiany cen artykułów umownych i ilości niewykorzystanego w tym zakresie asortymentu
V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Zmiany cen artykułów umownych, związane z drastyczną podwyżką cen warzyw w okresie ostatniego półrocza. Zmianie ulegają ceny umowne: ziemnaków, marchewki, cebuli, pietruszki, kapusty białej i czerwonej. Wynagrodzenie należne z tytułu realizacji umowy po podwyżce wyniesie netto: 245 694,07 zł powiększone o należny podatek VAT 5% oraz 8%, tj. wartość brutto: 258 596,47 zł.
V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
 
drukuj ogłoszenie