Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Miasto Ostrołęka: "Ogród sensoryczny - kreatywny plac zabaw ze ścieżkami sensorycznymi i urządzeniami stymulującymi wszechstronny rozwój przy...

mazowieckie, Ostrołęka

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510155588-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
26-07-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
07-400 Ostrołęka
Ulica
Plac Gen. J. Bema
Nr telefonu
029 7646811 w. 271
Email
marzenna.suski@um.ostroleka.pl
Strona www
www.ostroleka.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510155588-N-2019 z dnia 26-07-2019 r.
Miasto Ostrołęka: Miasto Ostrołęka: "Ogród sensoryczny - kreatywny plac zabaw ze ścieżkami sensorycznymi i urządzeniami stymulującymi wszechstronny rozwój przy Szkole Podstawowej nr 4 (oś. Wojciechowice) w Ostrołęce", w ramach budżetu obywatelskiego.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 552212-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Ostrołęka, Krajowy numer identyfikacyjny 00000000000000, ul. Plac Gen. J. Bema  1, 07-400  Ostrołęka, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 029 7646811 w. 271, e-mail marzenna.suski@um.ostroleka.pl, faks 297 654 325.
Adres strony internetowej (url): www.ostroleka.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Miasto Ostrołęka: "Ogród sensoryczny - kreatywny plac zabaw ze ścieżkami sensorycznymi i urządzeniami stymulującymi wszechstronny rozwój przy Szkole Podstawowej nr 4 (oś. Wojciechowice) w Ostrołęce", w ramach budżetu obywatelskiego.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
KPZ.271.10.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
"Ogród sensoryczny - kreatywny plac zabaw ze ścieżkami sensorycznymi i urządzeniami stymulującymi wszechstronny rozwój przy Szkole Podstawowej nr 4 (oś. Wojciechowice) w Ostrołęce", w ramach budżetu obywatelskiego. Szczegółowy zakres zamówienia został ujęty w części III SIWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45112723-9

Dodatkowe kody CPV: 45111200-0, 45236210-5, 43325000-7
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 230401.67
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: ROYAL PLAY Łukasz Piotrowski
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Przedszkolna 4/30
Kod pocztowy: 07-320
Miejscowość: Małkinia Górna
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 277625.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 277625.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 398000.00
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: