Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Słomniki do Ośrodka Rehabilitacyjno ? Edukacyjno ? Wychowawczego w Miechowie od podpisania umowy do...

małopolskie, Słomniki

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
negocjacje z ogłoszeniem
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510155472-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
26-07-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
32-090 Słomniki
Ulica
T. Kościuszki
Nr telefonu
0-12 388 11 02
Email
oswiata@slomniki.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510155472-N-2019 z dnia 26-07-2019 r.
Centrum Obsługi Edukacji w Słomnikach: Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Słomniki do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Miechowie od podpisania umowy do 31.08.2021 r. wraz z zapewnieniem opieki w czasie przejazdu.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 566649-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Centrum Obsługi Edukacji w Słomnikach, Krajowy numer identyfikacyjny 12048982100000, ul. T. Kościuszki  64, 32-090  Słomniki, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 0-12 388 11 02, e-mail oswiata@slomniki.pl, faks 0-12 388 21 02.
Adres strony internetowej (url):
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Słomniki do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Miechowie od podpisania umowy do 31.08.2021 r. wraz z zapewnieniem opieki w czasie przejazdu.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
COE.262.2.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
A. Przedmiotem zamówienia jest Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie dowozu i odwozu 7-iorga dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Słomniki do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Miechowie wraz z zapewnieniem opieki w czasie przejazdu Transport realizowany będzie w dni nauki szkolnej na trasie dom - szkoła - dom. Miejsce zamieszkania dzieci: Słomniki (1 osoba - jeżdżąca na wózku inwalidzkim), Kacice (1 osoba), Miłocice (1 osoba - jeżdżąca na wózku inwalidzkim), Prandocin (2 osoby), Prandocin Iły (1 osoba - jeżdżąca na wózku inwalidzkim), Wężerów (1 osoba) Zamówienie obejmuje dowóz dzieci z miejsca zamieszkania do szkoły i odwóz po zajęciach lekcyjnych do miejsca zamieszkania. ? Ilość kursów dziennie 2 w tym 1 dowóz i 1 odwóz - ilość kilometrów dowozu i odwozu dzienna około 100 km - ilość dzieci 7 - dowóz do OREW Miechów na godzinę 8.00 - odwóz z OREW Miechów o godzinie 14.30 ? przewidywana ilość dni dowozu w okresie 01.09.2019 - 31.08.2021- około 420 B. Warunki dotyczące zamówienia : 1. w trakcie przewozu na trasie dom- OREW- dom wykonawca zobowiązany jest zapewnić opiekuna - opiekunem dzieci musi być osoba pełnoletnia, potrafiąca utrzymać dobry kontakt z dziećmi niezbędny do zachowania bezpieczeństwa w czasie przewozu, (zastrzeżenie: kierowca nie może być jednocześnie opiekunem, w środku transportu musi znajdować się kierowca i opiekun) 2. dzieci będą odbierane od rodziców/opiekunów prawnych spod domu o ustalonej wcześniej godzinie i po dowiezieniu na zajęcia będą przekazane pod opiekę nauczyciela lub innej osoby upoważnionej do odbioru; 3. po zakończeniu zajęć dzieci będą odebrane od nauczycieli w OREW (lub innych osób odpowiedzialnych do przekazania) i po dowiezieniu pod dom przekazane pod opiekę rodziców/opiekunów prawnych lub upoważnionych osób. Nie dopuszcza się przekazywania dzieci w drodze powrotnej ze szkoły do domu osobom nieupoważnionym; 4. pracownicy Wykonawcy sprawujący opiekę zachowają szczególną dbałość o dobro dzieci w czasie jazdy oraz pomagają dzieciom przy wsiadaniu do pojazdu i wysiadaniu. Podczas przewozu pracownicy zapewniają dzieciom w szczególności bezpieczny dla ich zdrowia przejazd; 5. dzieci powinny być dowiezione do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Miechowie na godzinę 8.00; 6. dzieci z Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Miechowie powinny być odebrane po zakończeniu zajęć o godzinie 14.30; 7. środek transportu, którym świadczona będzie usługa musi posiadać minimum 8+1 dla kierowcy -miejsc siedzących wyposażonych w pasy bezpieczeństwa, ubezpieczenie OC i NW, aktualne badania techniczne dopuszczające pojazd do ruchu. Przewóz wszystkich dzieci w ramach zamówienia na trasie dom - szkoła - dom powinien odbywać się jednym środkiem transportu. 8. w okresach zimowych pojazd dowożący dzieci musi być: wyposażony w ogumienie do jazdy w warunkach zimowych, ogrzewany, a na stopniach wejściowych do pojazdu nie może zalegać lód i nie mogą one być śliskie. Szczególną uwagę należy zwrócić podczas wchodzenia, schodzenia i przeprowadzania dzieci, w celu zapewnienia bezpieczeństwa. 9. Zamawiający zaleca wykonawcom zapoznanie się ze szczegółowym przebiegiem trasy przewozu. Wykonawca samodzielnie ustali najkrótszą trasę dowozu dzieci przy czym Zamawiający musi ją zaakceptować. 10. Wykonawca ma obowiązek ustalić szczegółowe godziny kursów z Zamawiającym. 11. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany tras przewozu dzieci, ilości przewozów w tygodniu, terminów ich wykonywania oraz liczby dzieci, ze względu na okoliczności których strony nie mogły przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a podyktowanych potrzebami zamawiającego wynikającymi z realizacji obowiązku zapewnienia dzieciom niepełnosprawnym dojazdu do placówek szkolnych. 12. W uzasadnionych przypadkach (np. awaria techniczna pojazdu) i czasowej niemożności świadczenia usług przewozowych Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego zorganizowania zastępstwa zapewniającego równorzędny poziom realizacji zamówienia. 13. O nieobecności dzieci Zamawiający poinformuje wykonawcę telefonicznie nie później niż do godziny 15 dnia poprzedzającego kurs. W przypadku nieobecności wszystkich dzieci kurs będzie odwołany. 14. Wykonawca musi posiadać zezwolenie na wykonywanie krajowego zarobkowego przewozu osób zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 o transporcie drogowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 125 poz. 1371 ze zm.). C. Nomenklatura wg CPV Kod CPV 60.13.00.00 - 8 Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób a. Podane przez Zamawiającego ewentualne nazwy (znaki towarowe) mają charakter przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu, przy czym Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych w zakresie sporządzonego opisu przedmiotu zamówienia. b. Przedmiot zamówienia określono poprzez wskazanie obiektywnych cech technicznych i jakościowych oraz standardów, dla których określenia dopuszcza się wskazanie przykładowych znaków towarowych. D. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: 1. Zamawiający, stosownie do treści art. 29 ust. 3a Pzp, wymaga zatrudnienia przy realizacji zmówienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, co najmniej przez okres realizowanego przez niego zamówienia, osób wykonujących czynności kierowania pojazdami lub opiekę w czasie dowozu. 2. Obowiązek ten dotyczy również Podwykonawców - Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące Podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności. 3. Na potwierdzenie powyższego wymaga się, aby Wykonawca lub Podwykonawca w terminie do 5 dni od dnia podpisania umowy przedłożył Zamawiającemu wykaz osób zatrudnionych przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę, wraz ze wskazaniem czynności jakie będą oni wykonywać. W przypadku zmian osób zatrudnionych przy realizacji zamówienia Wykonawca lub Podwykonawca obowiązany jest przedstawić Zamawiającemu uaktualnienie wykazu. 4. Wykonawca lub Podwykonawca zatrudni osoby te na okres od rozpoczęcia do końca upływu terminu realizacji zamówienia; w przypadku rozwiązania stosunku pracy przez pracownika lub pracodawcę przed zakończeniem tego okresu, Wykonawca jest obowiązany do zatrudnienia na to miejsce inną osobę. 5. Powyższe wymaganie nie dotyczy czynności wykonywanych przez osobę/y prowadzącą/e jednoosobową działalność gospodarczą. 6. Czynności nadzoru nad wykonywaniem przedmiotowych prac realizowane przez personel Wykonawcy nie podlegają rygorowi zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. 7. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudniania na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający ma prawo w szczególności do: a) kontroli zgodności przedstawionego przez Wykonawcę/Podwykonawcę wykazu osób z osobami faktycznie wykonującymi czynności na miejscu prowadzenia robót, b) żądania przedłożenia dokumentów potwierdzających objęcie ubezpieczeniem i opłacenie składek do wglądu poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopii umów o pracę zawartych przez Wykonawcę/Podwykonawcę wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony (kopia umowy o pracę powinna zostać zanonimizowana, w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych), c) żądania przedłożenia zaświadczenia właściwego oddziału ZUS, potwierdzającego opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy. 8. W przypadku stwierdzenia wykonywania czynności, dla których zastrzeżony został wymóg wykonywania ich w oparciu o umowę o pracę, przez osoby nie wskazane w wykazie, o którym mowa w ust. 3 niniejszego Rozdziału lub w przypadku wykonywania tych czynności na innej podstawie niż umowa o pracę, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500 zł za każde takie zdarzenie. 9. W przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę wykazu, o którym mowa w ust. 3 niniejszego Rozdziału, w terminie 14 dni od dnia złożenia żądania przez Zamawiającego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500 zł za każde takie zdarzenie. 10. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 60130000-8

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 80571.42
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  5
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: TRANS RD Robert Doniec
Email wykonawcy: transrd@interia.pl
Adres pocztowy: Kalina Lisiniec 29
Kod pocztowy: 32-200
Miejscowość: Miechów
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 81648.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 81648.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 159600.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie