Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 500.000,00 zł

kujawsko-pomorskie, Cekcyn

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
negocjacje z ogłoszeniem
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510155450-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
26-07-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
89-511 Cekcyn
Ulica
ul. Szkolna
Nr telefonu
(052) 3347550
Email
przetargi@cekcyn.pl
Strona www
http://bip.cekcyn.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510155450-N-2019 z dnia 26-07-2019 r.
GMINA CEKCYN: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 500.000,00 zł

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 571887-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
GMINA CEKCYN, Krajowy numer identyfikacyjny 09235110400000, ul. ul. Szkolna  2, 89-511  Cekcyn, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. (052) 3347550, e-mail przetargi@cekcyn.pl, faks (052) 3347580.
Adres strony internetowej (url): http://bip.cekcyn.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 500.000,00 zł
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP.271.13.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie Gminie Cekcyn kredytu długoterminowego w wysokości 500.000,00 zł (słownie złotych: pięćset tysięcy złotych) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2019 r. 2. Kredyt Gmina Cekcyn zamierza przeznaczyć na dofinansowanie inwestycji pn. Przebudowa drogi gminnej Nr 010320C w miejscowości Zielonka, przebudowa drogi gminnej Nr 010304C w miejscowości Zdroje i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ostrowo. 3. Spłata kredytu nastąpi do 2033 roku. 4. Karencja w spłacie kapitału - 3 lata. 5. Zabezpieczenie terminowej spłaty kredytu wraz z odsetkami stanowić będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową opatrzone kontrasygnatą Skarbnika Gminy. 6. Ewentualna kwota prowizji od udzielenia kredytu będzie pobrana jednorazowo w dniu uruchomienia kredytu. 7. Zamawiający przewiduje możliwość przedterminowej spłaty zaciągniętego kredytu lub jego części bez ponoszenia jakichkolwiek obciążeń z tego tytułu, bez powiadamiania banku o zamiarze dokonania takiej spłaty. 8. Kredyt nie może być obciążony innymi opłatami i prowizjami. 9. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą dokonywane w złotych polskich [PLN]. 10. Oprocentowanie kredytu liczone wg zmiennej stawki WIBOR 1M ustalonej na okres 1 miesiąca w wysokości stawki WIBOR 1M jako średnia arytmetyczna ze wszystkich dni miesiąca (tj. razem z dniami wolnymi, gdzie obowiązuje stawka z dnia poprzedniego) i mająca zastosowanie do określenia oprocentowania począwszy od 1-go dnia następnego miesiąca - przyjmując rzeczywista liczbę dni w roku. 11. Określone w chwili zawierania umowy oprocentowanie może ulegać w okresie umownych zmianom tylko w przypadku zmiany stawki WIBOR 1M dla depozytów jednomiesięcznych (stopa bazowa). Marża w okresie umownym jest stała. 12. Uruchomienie kredytu nastąpi przelewem na rachunek bieżący wskazany przez Zamawiającego na wniosek Zamawiającego. 13. Spłata kapitału nastąpi w 12 ratach, płatnych w czerwca każdego roku. Rata kapitału będzie płacona ostatniego dnia roboczego w danym miesiącu. Ostatnia rata kredytu będzie płacona 29 czerwca 2033 roku. Wysokość rat kapitałowych przedstawia się następująco: - 2022 rok - 1 rata po 41.666,00 zł - 2023 rok - 1 rata po 41.666,00 zł - 2024 rok - 1 rata po 41.666,00 zł - 2025 rok - 1 rata po 41.666,00 zł - 2026 rok - 1 rata po 41.666,00 zł - 2027 rok - 1 rata po 41.666,00 zł - 2028 rok - 1 rata po 41.666,00 zł - 2029 rok - 1 rata po 41.666,00 zł - 2030 rok - 1 rata po 41.666,00 zł - 2031 rok - 1 rata po 41.666,00 zł - 2032 rok - 1 rata po 41.666,00 zł - 2033 rok - 1 rata po 41.674,00 zł 14. Planowane uruchomienie kredytu nastąpi w jednej transzy, tj. 01.08.2019 r. - kwota 500.000,00 zł. 15. Spłata odsetek nastąpi w ratach miesięcznych począwszy od miesiąca września 2019 r. Odsetki należne naliczane są na każdy dzień korzystania z kredytu licząc od dnia jego uruchomienia. Spłaty odsetek dokonywane będą w ostatni dzień każdego miesiąca. 16. Za spłatę odsetek i kapitału przyjmuje się dzień wpływu należności na rachunek kredytowy. 17. Jeżeli termin płatności odsetek przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy, spłata następuje w pierwszym dniu roboczym przypadającym przed dniem ustawowo wolnym od pracy. 18. Odsetki od zaciągniętego kredytu nie będą kapitalizowane. 19. Przy naliczaniu odsetek przyjmuje się rzeczywistą liczbę dni kalendarzowych.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 66113000-5

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 130210.22
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Bank Spółdzielczy w Koronowie
Email wykonawcy: bank@bskoronowo.com.pl
Adres pocztowy: ul. Plac Zwycięstwa 12, 86-010 Koronowo
Kod pocztowy: 86-010
Miejscowość: Koronowo
Kraj/woj.: kujawsko - pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 128670.77
Oferta z najniższą ceną/kosztem 128670.77
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 128670.77
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie