Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

DOSTAWA PRZECINARKI PRECYZYJNEJ

śląskie, Zabrze

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510155405-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
26-07-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
41-803 Zabrze
Ulica
ul. Zamkowa
Nr telefonu
322 710 041
Email
zamowieniapubliczne@ichpw.pl
Strona www
www.ichpw.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510155405-N-2019 z dnia 26-07-2019 r.
Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla: DOSTAWA PRZECINARKI PRECYZYJNEJ

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 566368-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, Krajowy numer identyfikacyjny 25945000000000, ul. ul. Zamkowa  1, 41-803  Zabrze, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 322 710 041, e-mail zamowieniapubliczne@ichpw.pl, faks 322 710 809.
Adres strony internetowej (url): www.ichpw.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
DOSTAWA PRZECINARKI PRECYZYJNEJ
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
12/ichpw/2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa przecinarki precyzyjnej. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Specyfikacji asortymentowej stanowiącej załącznik nr 3 do SIWZ zwanej dalej specyfikacją. 3. Oferowane urządzenie musi być fabrycznie nowe, posiadać deklaracje zgodności i oznakowanie CE zgodnie z obowiązującymi przepisami. 4. Dostarczone do Zamawiającego urządzenie musi być kompletne, aby po zainstalowaniu wszystkich elementów było gotowe do pracy, bez konieczności zakupu przez Zamawiającego dodatkowych elementów. 5. W cenie oferty powinny być uwzględnione wszelkie koszty: dostawa m.in. opakowanie, ubezpieczenie, transport, wniesienie do miejsca wskazanego przez Zamawiającego oraz gwarancja i naprawy gwarancyjne a także szkolenie pracowników, o którym mowa w pkt. 4.6 poniżej. 6. Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia szkolenia użytkowników z zakresu obsługi urządzenia i oprogramowania w terminie uzgodnionym z Zamawiającym jednak nie później niż w terminie określonym w pkt. 9 SIWZ. Szkolenie odbędzie się po instalacji / uruchomieniu urządzenia i obejmować będzie minimum 2 osoby. 7. Wymagana przez Zamawiającego długość okresu gwarancji na urządzenie wynosi minimum 12 miesięcy od bezusterkowego odbioru przedmiotu zamówienia (odbiór urządzenia wraz z jego instalacją /uruchomieniem oraz przeprowadzonym szkoleniem). 8. Wykonawca będzie dokonywał napraw gwarancyjnych w miejscu użytkowania urządzenia chyba, że rodzaj uszkodzenia będzie wymagał naprawy w siedzibie Wykonawcy lub u autoryzowanego przedstawiciela producenta przedmiotu Umowy. Przewóz do i z miejsca naprawy następuje na koszt i ryzyko Wykonawcy. Serwis i naprawy gwarancyjne (robocizna i dojazd) oraz wymiana części wykonywane będą na koszt Wykonawcy. 9. Wykonawca powinien zapewnić serwis gwarancyjny wykonywany przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta. 10. Wykonawca zapewnia czas reakcji serwisu od momentu zgłoszenia usterki maksymalnie 48 h. Przez czas reakcji serwisu rozumie się czas przystąpienia grupy serwisowej Wykonawcy do zdiagnozowania usterki lub awarii. 11. Wraz z dostawą urządzenia Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia karty gwarancyjnej, deklaracji zgodności, certyfikatu CE, dokumentacji techniczno-ruchowej, instrukcji obsługi urządzenia i oprogramowania w języku polskim. 12. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej. 12.1. W przypadku zastosowania produktu równoważnego Wykonawca powinien wykazać równoważność w stosunku do parametrów produktu wskazanego w SIWZ, w formie pisemnej. 12.2. Za równoważny przedmiot zamówienia Zamawiający uzna oferowany przedmiot o cechach (parametrach) spełniających wymagania określone przez Zamawiającego w specyfikacji. 12.3. W przypadku równoważnego przedmiotu zamówienia Wykonawca winien dołączyć do oferty dane umożliwiające jego porównanie z parametrami odpowiedniej pozycji ze specyfikacji asortymentowej przedmiotu zamówienia (opisy, foldery, ulotki, certyfikaty, świadectwa jakości etc.)
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 42640000-4

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 133652.27
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: PROSPECTA Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Barbórki 8
Kod pocztowy: 04-511
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 166050.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 166050.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 166050.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: