Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Zakup 685 (sześćset osiemdziesiąt pięć) ton węgla z grupy sortymentu węgla kamiennego "grube" (typ węgla - 31.1 do 31.2, 32.1): "Orzech I" (wymiar...

małopolskie, Tarnów

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510155279-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
26-07-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
33-100 Tarnów
Ulica
Al. Matki Bożej Fatimskiej
Nr telefonu
14 688 20 20
Email
mops@mops.tarnow.pl
Strona www
www.mops.tarnow.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510155279-N-2019 z dnia 26-07-2019 r.
Gmina Miasta Tarnowa-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie: Zakup 685 (sześćset osiemdziesiąt pięć) ton węgla z grupy sortymentu węgla kamiennego "grube" (typ węgla - 31.1 do 31.2, 32.1): "Orzech I" (wymiar ziarna: 80,00 mm - 40,00 mm) albo "Orzech II" (wymiar ziarna: 50,00 mm - 25,00 mm) albo "Orzech" (wymiar ziarna: 80,00 mm - 25,00 mm), zgodnie z PN - 82/G -97001, wraz z dowozem do około 604 osób - klientów Zamawiającego, w granicach administracyjnych miasta Tarnowa

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 567940-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Miasta Tarnowa-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie, Krajowy numer identyfikacyjny 56974310000000, ul. Al. Matki Bożej Fatimskiej  9, 33-100  Tarnów, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 14 688 20 20, e-mail mops@mops.tarnow.pl, faks 14 688 20 35.
Adres strony internetowej (url): www.mops.tarnow.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup 685 (sześćset osiemdziesiąt pięć) ton węgla z grupy sortymentu węgla kamiennego "grube" (typ węgla - 31.1 do 31.2, 32.1): "Orzech I" (wymiar ziarna: 80,00 mm - 40,00 mm) albo "Orzech II" (wymiar ziarna: 50,00 mm - 25,00 mm) albo "Orzech" (wymiar ziarna: 80,00 mm - 25,00 mm), zgodnie z PN - 82/G -97001, wraz z dowozem do około 604 osób - klientów Zamawiającego, w granicach administracyjnych miasta Tarnowa
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup 685 (sześćset osiemdziesiąt pięć) ton węgla z grupy sortymentu węgla kamiennego "grube" o nazwie: "Orzech I" (wymiar ziarna: 80,00 mm - 40,00 mm) albo "Orzech II" (wymiar ziarna: 50,00 mm - 25,00 mm) albo "Orzech" (wymiar ziarna: 80,0 mm - 25,00 mm), zgodnie z PN - 82/G -97001 (zwanego dalej "węglem"), wraz z dowozem do około 604 osób - klientów Zamawiającego, w granicach administracyjnych miasta Tarnowa. 2. Dostarczany węgiel musi spełniać wymagania w zakresie parametrów węgla kamiennego określone w tabeli nr 2 wymagań jakościowych dla paliw stałych, stanowiącej załącznik do rozporządzenia Ministra Energii z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych (Dz. U. poz. 1890): - wartość opałowa - minimum 22,00 MJ/kg, - zawartość siarki całkowitej - maksymalnie 1,7 %, - zawartość popiołu - maksymalnie 12,00%, -zawartość podziarna - maksymalnie 10%, - zawartość nadziarna - maksymalnie 10%, - zawartość wilgoci całkowitej - maksymalnie 20%. 3. Wymagany termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 30 listopada 2019 r., przy czym węgiel będzie dostarczony przez Wykonawcę w następujących etapach: 1) do 15 października 2019 r.- 343 ( trzysta czterdzieści trzy) tony, 2) do 30 listopada 2019 r.- do 342 (trzysta czterdzieści dwie ) ton. 4. Wykonawca musi posiadać dokument potwierdzający parametry dostarczanego węgla (np. certyfikat jakości węgla, atest jakości węgla). 5. Minimalna ilość dostarczanego węgla do jednego klienta Zamawiającego wynosi 0,5 tony, maksymalna ilość dostarczonego węgla do jednego klienta Zamawiającego wynosi 2 tony. 6. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć węgiel, o parametrach określonych w ust. 1 i ust. 2 własnym transportem, na własny koszt i ryzyko, klientom wskazanym przez Zamawiającego na liście osób, którym przyznano pomoc w formie zakupu węgla z dowozem. 7. Listy osób będą przekazywane Wykonawcy sukcesywnie. Pierwsza lista osób zostanie przekazana Wykonawcy w terminie do 13 września 2019 r. 8. Wykonawca jest zobowiązany udokumentować dostarczenie węgla do osób wskazanych na liście osób, poprzez sporządzenie potwierdzenia odbioru węgla. 9. Wykonawca jest zobowiązany do wystawienia świadectwa jakości paliw stałych oraz przekazania Zamawiającemu kopii tego świadectwa poświadczonej za zgodność z oryginałem - zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 10. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia ilości dostarczanych ton węgla. Ewentualne zmniejszenie wielkości zamówienia nie będzie skutkowało odpowiedzialnością Zamawiającego, a Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie finansowe. W takiej sytuacji Zamawiający zapłaci Wykonawcy za faktyczną ilość dostarczonych ton węgla.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 09111210-5

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 426036.59
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Andrzej Słociński, prowadzący działalność gospodarczą: "VASCO" Firma Prywatna Słociński Andrzej, 40-203 Katowice, al. Roździeńskiego 188.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: al. Roździeńskiego 188.
Kod pocztowy: 40-203
Miejscowość: Katowice
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 501317.25
Oferta z najniższą ceną/kosztem 501317.25
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 501317.25
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie