Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

DOSTAWY ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH DO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W BISKUPICACH WRAZ Z ROZŁADUNKIEM PRZEZ DOSTAWCĘ I DOSTARCZENIEM DO MAGAZYNU

łódzkie, Sieradz

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510155121-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
26-07-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
98-210 Sieradz
Ulica
Biskupice
Nr telefonu
43 827-46-95
Email
dps@invar.net.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510155121-N-2019 z dnia 26-07-2019 r.
Dom Pomocy Społecznej w Biskupicach: DOSTAWY ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH DO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W BISKUPICACH WRAZ Z ROZŁADUNKIEM PRZEZ DOSTAWCĘ I DOSTARCZENIEM DO MAGAZYNU

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Dom Pomocy Społecznej w Biskupicach, Krajowy numer identyfikacyjny 31361500000000, ul. Biskupice  72, 98-210  Sieradz, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 43 827-46-95, e-mail dps@invar.net.pl, faks 43 827 46 95.
Adres strony internetowej (url):
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: POWIATOWA SAMORZĄDOWA JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
DOSTAWY ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH DO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W BISKUPICACH WRAZ Z ROZŁADUNKIEM PRZEZ DOSTAWCĘ I DOSTARCZENIEM DO MAGAZYNU
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA SĄ: 1. RYBY - Załącznik nr 3 (CPV-15 20 00 00-0); 2. RÓŻNE PRODUKTY SPOŻYWCZE-PIECZYWO- Załącznik nr 4 (CPV-15 81 10 00-6); 3. PRODUKTY MLECZARSKIE-Załącznik nr 5(CPV-15 50 00 00-3); 4. PRODUKTY MIĘSNE, MIĘSO-Załącznik nr 6(CPV-15 10 00 00-9); 5. OWOCE, WARZYWA I PODOBNE PRODUKTY-Załącznik nr 7 (CPV-15 30 00 00-1); 6. PRODUKTY PRZEMIAŁU ZIARNA, SKROBI I PROD. SKROBIOWYCH - Załącznik nr 7 (CPV-15 60 00 00-4); 7. OLEJE I TŁUSZCZE ZWIERZĘCE LUB ROŚLINNE - Załącznik nr 7 (CPV-15 40 00 00-2); 8. RÓŻNE PRODUKTY SPOŻYWCZE- Załącznik nr 7 (CPV-15 80 00 00-6); 9. ROŚLINY UPRAWNE, PRODUKTY WARZYWNICTWA I OGRODNICTWA- Załącznik nr 7 (CPV-03 11 00 00-5). Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji do Zaproszenia Do Składania Ofert (załączniki Nr 3-7. TOWAR PODLEGA ROZŁADUNKOWI PRZEZ DOSTAWCĘ WRAZ Z DOSTARCZENIEM DO MAGAZYNU SPOŻYWCZEGO WG. USTALEŃ Z ZAMAWIAJĄCYM
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 15100000-9

Dodatkowe kody CPV: 15500000-3, 15200000-0, 15811000-6, 15300000-1, 15600000-4, 15800000-6, 03110000-5, 15400000-2
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zapytanie o cenę
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: RYBY (ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ)
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 7220.49
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: HURTOWNIA RYBKA SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Email wykonawcy: rybka.kalisz@gmail.com
Adres pocztowy: UL. CZĘSTOCHOWSKA 211
Kod pocztowy: 62-800
Miejscowość: KALISZ
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 7495.90
Oferta z najniższą ceną/kosztem 7495.90
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 9019.90
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: RÓŻNE PRODUKTY SPOŻYWCZE -PIECZYWO (ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ)
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 12705.45
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: PIEKARNIA "BAGIETKA", S.C. URSZULA, PIOTR, MARCIN ULAŃSCY
Email wykonawcy: bagietka.ulek@wp.pl
Adres pocztowy: OCIN 43
Kod pocztowy: 98-285
Miejscowość: WRÓBLEW
Kraj/woj.: łódzkie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 14513.30
Oferta z najniższą ceną/kosztem 14513.30
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 15866.40
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 3   
NAZWA: PRODUKTY MLECZARSKIE (ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ)
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 25347.79
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W ŁASKU
Email wykonawcy: handel@osmlask.pl
Adres pocztowy: UL. MATEJKI 16
Kod pocztowy: 98-100
Miejscowość: ŁASK
Kraj/woj.: łódzkie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 26348.60
Oferta z najniższą ceną/kosztem 26348.60
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 35711.70
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 4   
NAZWA: PRODUKTY MIĘSNE, MIĘSO (ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ)
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 46858.75
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: "JAMIR" SOBIERAJ I WSPÓLNICY, SP. JAWNA
Email wykonawcy: jamir@jamir.com.pl
Adres pocztowy: BECHCICE PARCELA 21
Kod pocztowy: 98-083
Miejscowość: LUTOMIERSK
Kraj/woj.: łódzkie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 55773.06
Oferta z najniższą ceną/kosztem 55773.06
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 59569.10
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 5   
NAZWA: POZOSTAŁE PRODUKTY SPOZYWCZE (ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ)
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 44272.10
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: PPHU "KLAUDIA" MARIUSZ SIMIOT
Email wykonawcy: zamowienia@klaudia-hurt.pl
Adres pocztowy: UL. ZAKŁADNIKÓW 21B
Kod pocztowy: 98-200
Miejscowość: SIERADZ
Kraj/woj.: łódzkie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 46374.75
Oferta z najniższą ceną/kosztem 46374.75
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 51633.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie  ZAPYTANIA O CENĘ  na podstawie art. 70  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Wartość zamówienia nie przekracza kwoty, o której mowa w art.70 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, którą zamawiający przeznaczył na wykonanie tego zamówienia w ustalonym okresie zarówno w odniesieniu do ponoszonych środków publicznych, jak również kosztów zużycia artykułów spożywczych na potrzeby Domu pomocy Społecznej w Biskupicach. Produkty podlegające zamówieniu są towarem powszechnie dostępnym o ustalonych standardach jakości - art. 70 ww Ustawy. zaproszenie do składania ofert w trybie zapytania o cenę na dostawy artykułów spożywczych może być dostarczone do tych, którzy zapewnią wybór najkorzystniejszej oferty, konkurencję i sprawny przebieg postępowania- nie mniej niż 5. Zamawiający udzieli zamówienia dostawcy, który zaoferuje najniższą cenę dostawy artykułów spożywczych.
 
drukuj ogłoszenie