Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie

Wykonanie klimatyzacji na II piętrze budynku przy Placu Dominikańskim 3 Przemyślu

podkarpackie, Przemyśl

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510157023-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
29-07-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
37-700 Przemyśl
Ulica
Pl. Dominikański
Nr telefonu
016 6785054 w. 14
Email
starostwo@powiat.przemysl.pl
Strona www
www.powiat.przemysl.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510157023-N-2019 z dnia 29-07-2019 r.
Starostwo Powiatowe w Przemyślu: Wykonanie klimatyzacji na II piętrze budynku przy Placu Dominikańskim 3 Przemyślu

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 573709-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540151913-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Starostwo Powiatowe w Przemyślu, Krajowy numer identyfikacyjny 65090325600000, ul. Pl. Dominikański  3, 37-700  Przemyśl, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 016 6785054 w. 14, e-mail starostwo@powiat.przemysl.pl, faks 166 782 760.
Adres strony internetowej (url): www.powiat.przemysl.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie klimatyzacji na II piętrze budynku przy Placu Dominikańskim 3 Przemyślu
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP-19-51
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Wykonanie klimatyzacji na II piętrze budynku przy Placu Dominikańskim 3 Przemyślu 2. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do: 1) dostawy, montażu i uruchomienia systemów klimatyzatorów dla pomieszczeń na II piętrze w budynku Starostwa Powiatowego w Przemyślu Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyślu. 2) wykonać niezbędne roboty, w tym związane z montażem jednostek zewnętrznych oraz wewnętrznych. Prowadzeniem przewodów (przekucia, przewierty, obudowanie, itp.), usunąć ewentualne kolizje między istniejącymi instalacjami a nowo wykonywanymi, wykonać roboty wykończeniowe (w tym np. napraw przegród i innych elementów budowlanych, w które zaingerowano lub uszkodzono w trakcie wykonywania przedmiotu umowy, itp.), robót elektrycznych (instalacja zasilająco-sterująca wraz z ewentualnymi rozdzielnicami wraz z wyposażeniem, w tym zabezpieczeniami), wykonać badania, pomiary i sprawdzenia instalacji klimatyzacyjnej i instalacji elektrycznej, 3) przeprowadzić szkolenie personelu wskazanego przez Zamawiającego w zakresie właściwej obsługi, eksploatacji i konserwacji przedmiotu zamówienia, potwierdzonego dokumentem z podpisami osób przeszkolonych; 4) przekazać Zamawiającemu dokumentację powykonawczą obejmującą wykonane prace, 5) Wykonawca na 2 dni przed przystąpieniem do montażu zaoferowanych urządzeń winien przedstawić Zamawiającemu: a) dokument wydany przez producenta lub jego przedstawiciela/dystrybutora krajowego upoważniający do montażu jego urządzeń klimatyzacyjnych (zaproponowanych przez Wykonawcę), b) odpowiedni dokument, tj. kartę techniczną urządzenia lub potwierdzenie przez producenta urządzeń/systemów lub generalnego przedstawiciela producenta/dystrybutora w Polsce (lub generalnego przedstawiciela producenta/dystrybutora na inny obszar geograficzny, obejmujący również terytorium Polski), iż zaoferowane urządzenia osiągają odpowiednie do wymaganych przez Zamawiającego moce nominalne 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku do SIWZ (Dokumentacja projektowa, STWiORB , Przedmiar robót)
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45330000-9

Dodatkowe kody CPV: 45331000-6, 45400000-1, 45320000-6
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) Zamawiający Powiat Przemyski - unieważnia postępowanie, gdyż jest ono obarczone niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Uzasadnienie faktyczne i prawne W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający powziął wątpliwość, co do poprawności sporządzenia opisu przedmiotu zamówienia pod kątem jego zgodności z art. 29 ustawy. W myśl zasadach wynikających z tego artykułu Zamawiający zobowiązany jest opisać przedmiot zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty oraz nie może opisywać przedmiotu zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. Szczegółowa analiza opisu przedmiotu zamówienia (Dokumentacja projektowa, STWiORB , Przedmiar robót) wykazała, braki w sposobie montażu jednostek zewnętrznych na dachu/ poddaszu. Opis projektu "wykonać konstrukcje wsporcze pod jednostki zewnętrzne systemów klimatyzacyjnych" nie precyzuje wystarczająco kwestie możliwości rozwiązań konstrukcyjnych obiektu, a także wymagań względem konstrukcji w związku z powyższym wymagane jest doprecyzowanie kwestii posadowienia jednostek na dachu oraz wykonania opisu przebudowy połaci dachowej. Wskazane wyżej wady dotyczące opisu przedmiotu zamówienia na obecnym etapie postępowania mają charakter nieusuwalny. Wskazany opis przedmiotu zamówienia jest elementem znaczącym i warunkującym złożenie prawidłowej, niepodlegającej odrzuceniu oferty przez zainteresowanych Wykonawców. Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust. 1 pkt 7, w związku z art. 146 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą, uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego, w przypadku dokonania przez Zamawiającego czynności lub zaniechania dokonania czynności z naruszeniem przepisów ustawy, które mogło mieć wpływ na wynik postępowania. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający konstruując zapisy SIWZ opisał przedmiot zamówienia w sposób niejednoznaczny. Błędny lub niejednoznaczny zapis siwz dotyczący rozwiązań dotyczących posadowienia urządzeń, mógł spowodować naruszenie zasad dotyczących uczciwej konkurencji (art. 7 ust. 1 oraz w art. 29 ust. 2 ustawy Pzp). Z dużym prawdopodobieństwem można stwierdzić, że niejednoznaczny opis przedmiotu zamówienia mógł przyczynić się do braku złożenia ofert przez część potencjalnych wykonawców, Cytując wyrok z dnia 10 kwietnia 2014 r. KIO 616/14 "Opis przedmiotu zamówienia powinien być dokonany w sposób jednoznaczny i wyczerpujący z uwzględnieniem potrzeb zamawiającego. Precyzyjne opisanie przedmiotu zamówienia ma zapobiec w przyszłości ewentualnej różnicy zdań między stronami umowy, tj. zamawiającym a wykonawcą w toku realizacji przedmiotu zamówienia". Powyższe potwierdzają kolejne orzeczenia KIO: "Podejmując decyzję o unieważnieniu postępowania w oparciu o art. 93 ust. 1 pkt 7 p.z.p., zamawiający winien brać pod uwagę w szczególności okoliczności wymienione w art. 146 ust. 1 p.z.p., skutkujące unieważnieniem zawartej umowy, a także ogólną regułę wyrażoną w art. 146 ust. 6 p.z.p., która uprawnia Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych do wystąpienia do sądu o unieważnienie umowy w przypadku dokonania przez zamawiającego czynności lub zaniechania dokonania czynności z naruszeniem przepisu ustawy, które miało lub mogło mieć wpływ na wynik postępowania. Podkreślić należy, że wada postępowania, o której mowa w art. 93 ust. 1 pkt 7 p.z.p. jest wadą o charakterze nieusuwalnym i jednocześnie powodującym, iż umowa zawarta w wyniku takiego postępowania będzie wskutek wystąpienia wady podlegała unieważnieniu. (z uzasadnienia wyroki KIO z dnia 12 grudnia 2013 roku sygn. akt: KIO 2730/13). Niniejszym, na co wskazano w uzasadnieniu, zaistniała nieusuwalna wada postępowania, co miało lub mogło mieć wpływ na wynik postępowania i uniemożliwia także zawarcie nie podlegającej unieważnieniu umowy. Postępowanie obarczone błędem zamawiającego, mającym wpływ na jego wynik, należy unieważnić na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy - Prawo zamówień publicznych (wyrok KIO z dnia 2 czerwca 2010 r., sygn. akt: KIO/UZP 982/10). Powyższe zatem jest w pełni uzasadnia unieważnienie niniejszego postępowania na podstawie przesłanki z art. 93 ust.1 pkt 7 z związku z art. 146 ust.1 pkt 6 oraz art. 29 ust.1 i 2 w zw. z art. 7 ust. 1 Pzp , gdyż naruszenie przepisów uniemożliwia zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie