Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Świadczenie usług udostępniania pomieszczeń wraz z obsługą w celu przeprowadzania sekcji zwłok, oględzin zewnętrznych zwłok oraz przechowywania...

łódzkie, Sieradz

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
negocjacje z ogłoszeniem
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510157022-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
29-07-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
98-200 Sieradz
Ulica
ul. Piłsudskiego
Nr telefonu
0-43 82 66 451
Email
bmichalska@sieradz.po.gov.pl
Strona www
https://www.sieradz.po.gov.pl/

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510157022-N-2019 z dnia 29-07-2019 r.
Prokuratura Okręgowa w Sieradzu: Świadczenie usług udostępniania pomieszczeń wraz z obsługą w celu przeprowadzania sekcji zwłok, oględzin zewnętrznych zwłok oraz przechowywania zwłok ludzkich z terenu działania Prokuratury Rejonowej w Zduńskiej Woli, Łasku i w Poddębicach.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 558185-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Prokuratura Okręgowa w Sieradzu, Krajowy numer identyfikacyjny 73164640800000, ul. ul. Piłsudskiego  4, 98-200  Sieradz, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 0-43 82 66 451, e-mail bmichalska@sieradz.po.gov.pl, faks 438 266 473.
Adres strony internetowej (url): https://www.sieradz.po.gov.pl/
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Świadczenie usług udostępniania pomieszczeń wraz z obsługą w celu przeprowadzania sekcji zwłok, oględzin zewnętrznych zwłok oraz przechowywania zwłok ludzkich z terenu działania Prokuratury Rejonowej w Zduńskiej Woli, Łasku i w Poddębicach.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
PO VII WB 261.14.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego usługi udostępniania pomieszczeń wraz z obsługą w celu przeprowadzania sekcji zwłok, oględzin zewnętrznych zwłok oraz przechowywania zwłok ludzkich z terenu działania Prokuratury Rejonowej w Zduńskiej Woli, Łasku i Poddębicach. Wymagania Zamawiającego: 1.Wykonawca zapewni pomieszczenia do przechowywania zwłok ludzkich, jak również szczątków ludzkich oraz w stanie znacznego rozkładu i zwęglonych. 2.Wykonawca zapewni pomieszczenie do przeprowadzania sądowo- lekarskiej sekcji zwłok, oględzin zewnętrznych zwłok, w tym również udostępni niezbędne narzędzia, środki dezynfekujące, wodę, energię elektryczną i obsługę - pomoc fachową tj. pomoc fizyczną przy wykonywaniu sekcji bądź oględzin zwłok. Sekcje i oględziny mogą odbywać się przez całą dobę i we wszystkie dni tygodnia, po uzgodnieniu terminu z biegłym sądowym. 3.Zamawiający określa, że preferuje, aby pomieszczenia do przechowywania zwłok ludzkich i przeprowadzania sekcji, oględzin znajdowały się na terenie miast: Zduńska Wola, Łask lub Poddębice (odpowiednio dla części nr 1, 2, 3 przedmiotu zamówienia). W przypadku, gdyby ww. pomieszczenia znajdowały się poza granicami wymienionych miast, ich odległość drogowa od granic administracyjnych odpowiednio: miasta Zduńskiej Woli, Łasku lub Poddębic nie może być większa niż 60 km. 4.W cenie za jednorazowe udostępnienie pomieszczenia na przeprowadzenie sekcji/oględzin zwłok ludzkich należy zastosować cenę ryczałtową, uwzględniając wszystkie koszty niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia (w tym koszty zużycia wody i energii elektrycznej) wraz z udostępnieniem urządzeń oraz materiałów niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy oraz obsługi - pomocy fachowej, tj. pomocy fizycznej przy wykonywaniu sekcji/oględzin zwłok ludzkich. 5.Ilość dokonywanych przez prokuratury okręgu sieradzkiego zleceń będzie uzależniona od ilości zdarzeń rejestrowanych w tym zakresie. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o brak zleceń. 6.Wykonywanie zamówienia zgodne musi być z obowiązującymi przepisami prawnymi, w tym m. in. z: a.Ustawą z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 912 z późn. zm.). b.Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi (Dz.U. z 2001r. Nr 153 poz. 1783 z późn. zm.). c.Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2001r. w sprawie wykazu chorób zakaźnych w przypadku których stwierdzenie zgonu wymaga szczególnego postępowania ze zwłokami osób zmarłych na te choroby (Dz.U. z 2001r. Nr 152 poz. 1742).
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 98370000-7

Dodatkowe kody CPV: 85112000-7, 85110000-3, 98300000-6
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Udostępnianie pomieszczeń wraz z obsługą w celu przeprowadzania sekcji zwłok, oględzin zewnętrznych zwłok oraz przechowywania zwłok ludzkich z terenu działania Prokuratury Rejonowej w Zduńskiej Woli tj. gminy: Szadek, Zapolice i Zduńska Wola.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28/06/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 31054.64
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
tak

Nazwa wykonawcy: Firma Pogrzebowa "Bulzacki" PHU s.c. Dariusz Bulzacki, Krzysztof Bulzacki
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Wąska 3 98-100 Łask
Kod pocztowy: 98-100
Miejscowość: Łask
Kraj/woj.: Polska

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 53000
Oferta z najniższą ceną/kosztem 53000
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 53000
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Udostępnianie pomieszczeń wraz z obsługą w celu przeprowadzania sekcji zwłok, oględzin zewnętrznych zwłok oraz przechowywania zwłok ludzkich z terenu działania Prokuratury Rejonowej w Łasku tj. gminy: Buczek, Dobroń, Lutomiersk, Łask, Sędziejowice, Widawa i Wodzierady.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28/06/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 58149.40
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
tak

Nazwa wykonawcy: Firma Pogrzebowa "Bulzacki" PHU s.c. Dariusz Bulzacki, Krzysztof Bulzacki.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Wąska 3 98-100 Łask
Kod pocztowy: 98-100
Miejscowość: Łask
Kraj/woj.: Polska

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 94600
Oferta z najniższą ceną/kosztem 94600
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 94600
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 3   
NAZWA: Udostępnianie pomieszczeń wraz z obsługą w celu przeprowadzania sekcji zwłok, oględzin zewnętrznych zwłok oraz przechowywania zwłok ludzkich z terenu działania Prokuratury Rejonowej w Poddębicach tj. gminy: Dalików, Pęczniew, Poddębice, Uniejów, Wartkowice i Zadzim.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28/06/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 15980.14
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
tak

Nazwa wykonawcy: Firma Pogrzebowa "Bulzacki" PHU s.c. Dariusz Bulzacki, Krzysztof Bulzacki.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul.Wąska 3 98-100 Łask
Kod pocztowy: 98-100
Miejscowość: Łask
Kraj/woj.: Polska

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 27700
Oferta z najniższą ceną/kosztem 27700
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 27700
Waluta:
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie