Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

dostawa papierów offsetowych i powlekanych

mazowieckie, Warszawa

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510157020-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
29-07-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
00-925 Warszawa
Ulica
al. Niepodległości
Email
S.Buczel@stat.gov.pl
Strona www
bip-zws.stat.gov.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510157020-N-2019 z dnia 29-07-2019 r.
Zakład Wydawnictw Statystycznych: dostawa papierów offsetowych i powlekanych

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 573716-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Zakład Wydawnictw Statystycznych, Krajowy numer identyfikacyjny 33193200000000, ul. al. Niepodległości  208, 00-925  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. , e-mail S.Buczel@stat.gov.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): bip-zws.stat.gov.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: działalność poligraficzna
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
dostawa papierów offsetowych i powlekanych
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Papier dwustronnie, dwukrotnie powlekany, bezdrzewny, biały - klasa białości (CIE) nie mniej niż 125, nieprzezroczystość nie mniej niż 95%, błyszczący lub matowy, o gramaturze od 115g/m² do 150g/m², w formatach: 640x920 mm; 460x640 mm; 700x1000 mm; 500x700 mm; 610x860 mm; 430x610 mm; 530x550 mm; 470x580 mm; 490x720mm, z kierunkiem włókien określanym przy zamówieniu. 5000 kg 2. Papier offsetowy, niepowlekany, bezdrzewny, maszynowo gładzony, przeznaczony do wysokiej jakości druku offsetowego oraz druku cyfrowego, biały - klasa białości (CIE) nie mniej niż 146, o gramaturze 80g/m² o nieprzezroczystości nie mniej niż 89%, w formatach: 700x1000 mm; 500x700 mm; 610x860 mm; 430x610 mm; 470x580 mm, z kierunkiem włókien określanym przy zamówieniu. 10000kg
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 30197630-1

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 53700.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: IGEPA Polska Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul Siwka 11
Kod pocztowy: 31-588
Miejscowość: Kraków
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 66051.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 66051.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 66051.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: nie
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie