Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie

Budowa drogi leśnej Kormanice - do drogi Brylińce - Koniusza w Leśnictwie Kormanice i Rokszyce - na odcinku od km 0+000 do km 0+447 - ETAP I

podkarpackie, Przemyśl

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510156699-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
29-07-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
37-700 Przemyśl
Ulica
ul. 29 Listopada
Nr telefonu
166 706 656
Email
krasiczyn@krosno.lasy.gov.pl
Strona www
http://www.krasiczyn.krosno.lasy.gov.pl/

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510156699-N-2019 z dnia 29-07-2019 r.
Państwowe Gospodarstwo Leśne "Lasy Państwowe" Nadleśnictwo Krasiczyn z s. w Przemyślu: Budowa drogi leśnej Kormanice - do drogi Brylińce - Koniusza w Leśnictwie Kormanice i Rokszyce - na odcinku od km 0+000 do km 0+447 - ETAP I

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 558268-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Państwowe Gospodarstwo Leśne "Lasy Państwowe" Nadleśnictwo Krasiczyn z s. w Przemyślu, Krajowy numer identyfikacyjny 65001711200000, ul. ul. 29 Listopada  12, 37-700  Przemyśl, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 166 706 656, e-mail krasiczyn@krosno.lasy.gov.pl, faks 166 706 657.
Adres strony internetowej (url): http://www.krasiczyn.krosno.lasy.gov.pl/
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: pan?stwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowos?ci prawnej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa drogi leśnej Kormanice - do drogi Brylińce - Koniusza w Leśnictwie Kormanice i Rokszyce - na odcinku od km 0+000 do km 0+447 - ETAP I
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
NZ.270.1.4.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest: "Budowa drogi leśnej Kormanice - do drogi Brylińce - Koniusza w Leśnictwie Kormanice i Rokszyce - na odcinku od km 0+000 do km 0+447 - ETAP I". W ramach budowy przewiduje się wykonanie drogi leśnej pełniącej funkcję drogi głównej, zrębowej, o nawierzchni tłuczniowej nieulepszonej wraz z poboczami, zjazdami, mijankami, przepustami pod zjazdami oraz składnicą przyzrębową. Zakres prac obejmuje: I. Roboty przygotowawcze - odtworzenie trasy i punktów wysokościowych - 0,477 km - zdjęcie humusu - 728,7 m3 - karczowanie krzaków - 0,4 ha - karczowanie pni -200,0 szt. - rozebranie przepustów fi 600 - 30,0mb II. Roboty ziemne - wykonanie wykopów - 2581,0 m3 - wykonanie i formowanie nasypów - 115,0 m3 III. Odwodnienie korpusu drogowego - wykonanie przepustów pod korona drogi z rur PEHD o średnicy 60 cm -30,0mb - wykonanie przepustów zjazdach z rur PEHD o średnicy 50 cm - 9,0mb - wykonanie wodo spustów drewnianych - 6,00 mb IV. Wykonanie podbudowy - profilowanie I zagęszczanie podłoża - 3643,00m2 - wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem -3643,00m2 V. Wykonanie nawierzchni - wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego ( warstwa dolna ) - 3476,00 m2 - wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego ( warstwa górna ) - 3343,00 m2 Ponadto w ramach niniejszej inwestycji Wykonawca robót budowlanych zobowiązany jest do wykonania inwentaryzacji powykonawczej budowanego odcinka drogi w km 0+000 do km 0+447. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i obioru robót, przedmiar robót, które stanowią załączniki do SIWZ. Wymienione opracowania stanowią integralną część SIWZ, a wszystkie wskazane w nich, poprzez zamieszczenie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, materiały (wyroby) i urządzenia należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Oznacza to, że zgodnie z art. 29 ustawy, w odniesieniu do materiałów (wyrobów) i urządzeń wskazanych z nazwy Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów (wyrobów) i urządzeń równoważnych, tj. o jakości nie gorszej niż opisana w Dokumentacji projektowej oraz Specyfikacjach technicznych. Ponadto Zamawiający, w przypadku gdy w przedmiotowych opracowaniach zostały wskazane normy, aprobaty techniczne, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia, za wyjątkiem Polskich Norm przenoszących normy europejskie oraz norm innych państw członkowskich EOG przenoszących te normy, dopuszcza rozwiązania równoważne z opisywanym.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45233121-3

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Budowa drogi leśnej Kormanice - do drogi Brylińce - Koniusza w Leśnictwie Kormanice i Rokszyce - na odcinku od km 0+000 do km 0+447 - ETAP I
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 569580.03
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Zakład Transportowo-Drogowy Jolanta Oleksów
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Sielecka 2
Kod pocztowy: 37-700
Miejscowość: Przemyśl
Kraj/woj.: Polska

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 388221.83
Oferta z najniższą ceną/kosztem 388221.83
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 427745.29
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie