Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie

Dostawa instalacji chłodniczej do przechowywania materiału szkółkarskiego wraz z montażem w leśnictwie Leonka

podkarpackie, Przemyśl

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510156669-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
29-07-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
37-700 Przemyśl
Ulica
ul. 29 Listopada
Nr telefonu
166 706 656
Email
krasiczyn@krosno.lasy.gov.pl
Strona www
http://www.krasiczyn.krosno.lasy.gov.pl/

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510156669-N-2019 z dnia 29-07-2019 r.
Państwowe Gospodarstwo Leśne "Lasy Państwowe" Nadleśnictwo Krasiczyn z s. w Przemyślu: Dostawa instalacji chłodniczej do przechowywania materiału szkółkarskiego wraz z montażem w leśnictwie Leonka

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 568213-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Państwowe Gospodarstwo Leśne "Lasy Państwowe" Nadleśnictwo Krasiczyn z s. w Przemyślu, Krajowy numer identyfikacyjny 65001711200000, ul. ul. 29 Listopada  12, 37-700  Przemyśl, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 166 706 656, e-mail krasiczyn@krosno.lasy.gov.pl, faks 166 706 657.
Adres strony internetowej (url): http://www.krasiczyn.krosno.lasy.gov.pl/
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: pan?stwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowos?ci prawnej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa instalacji chłodniczej do przechowywania materiału szkółkarskiego wraz z montażem w leśnictwie Leonka
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
NZ.270.1.5.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamo?wienia jest zakup i montaz? urządzen? chłodniczych tj. chłodnicy i agregatu chłodniczego, kto?re będą zamontowane w komorze chłodniczej przechowalni i na zewnątrz obiektu. Zakup i montaz? sytemu zamgławiania do komory chłodniczej, kto?re będą zamontowane w komorze chłodniczej przechowalni. Zakres prac montaz?owych: - montaz? chłodnicy w kolorze przechowalni , - wykonanie zabudowy agregatu z płyty warstwowej, - posadowienie agregatu (agregat chłodniczy powinien byc? zamontowany na zewnątrz budynku przy s?cianie zewnętrznej budynku) - wykonanie instalacji chłodniczej pomiędzy chłodnicą a agregatem, - napełnienie instalacji czynnikiem chłodniczym, - wykonanie instalacji elektrycznej zasilania agregatu z istniejącej rozdzielni gło?wnej, - uruchomienie i regulacja agregatu chłodniczego, - wykonanie odprowadzenia skroplin, - montaz? systemu zamgławiaczy, montaz? rurociągu powietrza i rurociągu zasilania cieczą, - montaz? sterowania, - uruchomienie instalacji zamgławiania. Szczego?łowy opis przedmiotu zamo?wienia zawiera dokumentacja projektowa, przedmiar robo?t, kto?re stanowią załączniki do SIWZ. Wymienione opracowania stanowią integralną częs?c? SIWZ, a wszystkie wskazane w nich, poprzez zamieszczenie znako?w towarowych, patento?w lub pochodzenia, materiały (wyroby) i urządzenia nalez?y rozumiec? jako okres?lenie wymaganych parametro?w technicznych lub standardo?w jakos?ciowych. Oznacza to, z?e zgodnie z art. 29 ustawy, w odniesieniu do materiało?w (wyrobo?w) i urządzen? wskazanych z nazwy Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiało?w (wyrobo?w) i urządzen? ro?wnowaz?nych, tj. o jakos?ci nie gorszej niz? opisana w Dokumentacji projektowej oraz Specy)ikacjach technicznych. Ponadto Zamawiający, w przypadku gdy w przedmiotowych opracowaniach zostały wskazane normy, aprobaty techniczne, specy)ikacje techniczne i systemy odniesienia, za wyjątkiem Polskich Norm przenoszących normy europejskie oraz norm innych pan?stw członkowskich EOG przenoszących te normy, dopuszcza rozwiązania ro?wnowaz?ne z opisywanym.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 42513000-5

Dodatkowe kody CPV: 42123610-6, 42530000-0, 45311000-0, 45330000-9, 31140000-9, 45311200-2, 45331230-7, 45332200-5
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Dostawa instalacji chłodniczej do przechowywania materiału szkółkarskiego wraz z montażem w leśnictwie Leonka
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 284591.06
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
tak

Nazwa wykonawcy: Konsorcjum TERMO KONCEPT Marcin Mantojfel - Termo Koncept Sp. z o.o. Sp. k.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ks. St. Żytkiewicza 18 4
Kod pocztowy: 36-040
Miejscowość: Boguchwała
Kraj/woj.: Polska

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 232593.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 232593.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 232593.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie