Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Przebudowa drogi powiatowej 4800P na odcinku Dąbcze - Nowa Wieś - Kąkolewo

wielkopolskie, Leszno

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510156429-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
29-07-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
64-100 Leszno
Ulica
pl. Kościuszki
Nr telefonu
0-655256980; 0-655256983
Email
zamowienia@zdp.leszno.pl
Strona www
http://www.bip.zdp.leszno.pl/

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510156429-N-2019 z dnia 29-07-2019 r.
Zarząd Dróg Powiatowych: Przebudowa drogi powiatowej 4800P na odcinku Dąbcze - Nowa Wieś - Kąkolewo

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 552981-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540117856-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg Powiatowych, Krajowy numer identyfikacyjny 41110351000000, ul. pl. Kościuszki  4, 64-100  Leszno, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 0-655256980; 0-655256983, e-mail zamowienia@zdp.leszno.pl, faks 0655256979.
Adres strony internetowej (url): http://www.bip.zdp.leszno.pl/
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa drogi powiatowej 4800P na odcinku Dąbcze - Nowa Wieś - Kąkolewo
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
10/p.n/19
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1.Przedmiotem zamówienia jest inwestycja w zakresie infrastruktury drogowej polegająca na przebudowie drogi powiatowej nr 4800P na odcinku Dąbcze - Nowa Wieś - Kąkolewo (0+000 km - 3+757 km). Roboty budowlane obejmować będą swym zakresem następujące elementy: wzmocnienie istniejącej krawędzi jezdni wraz z poszerzeniem jezdni (6,0 m), przebudowę istniejących chodników, przebudowę istniejącego odwodnienia korpusu drogowego (obejmującego przebudowę i regulację istniejących studni wpustowych, kanalizacji deszczowych) oraz oczyszczenie i wyprofilowanie istniejących rowów drogowych. Dodatkowo w ramach zadania mającego na celu wzrost bezpieczeństwa użytkowników inwestycji wykonana zostanie przebudowa wyniesionego przejścia dla pieszych oraz zamontowany zostanie radar z tablicą o zmiennej treści, informujący o prędkości ruchu pojazdu.2.Przedmiot zamówienia obejmuje również wykonanie wraz z montażem (w miejscu wskazanym przez Zamawiającego) dwóch tablic informacyjnych, jednostronnych o wymiarach min. 80 cm x 120 cm (projekt graficzny przedłoży Zamawiający).3.Przekazanie terenu budowy, nastąpi wraz z dniem podpisania umowy.4.Wykonawca może wystawić maksymalnie 2 faktury - na postawie protokołów odbioru częściowego/końcowego.5.Faktura końcowa nie może być mniejsza niż 50% wartości wynagrodzenia o którym mowa w § 4 umowy (Załącznik nr 7 do SIWZ). 6.Szczegółowy zakres robót i sposób ich wykonania jest opisany w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót. Wymienione dokumentacje są załącznikami niniejszej SIWZ (Załącznik nr 10 do SIWZ) i wraz z nią są zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.zdp.leszno.pl. Zamawiający pomocniczo, celem łatwiejszego przygotowania oferty załącza do postępowania przedmiar robót (Załącznik nr 11 do SIWZ).7.Przy wykonawstwie oraz odbiorze robót objętych zamówieniem obowiązywać będą zasady i wymagania określone w:1)projekcie budowlanym,2) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,3)obowiązujących przepisach technicznych,4)obowiązujących normach, 5)wymagań specyfikacji istotnych warunków zamówienia,6) postanowień projektu umowy,7)ofercie Wykonawcy,8)harmonogramie rzeczowo-finansowym.8.Wykonawca do wykonania zamówienia będzie stosował wyroby budowlane wprowadzone do obrotu na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2019 poz. 266 z późn. zm.). Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i urządzeń technicznych równoważnych opisywanym w dokumentacji projektowej, Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót oraz przedmiarach robót.9.Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty równoważnej, tj. zaproponowania rozwiązań równoważnych w stosunku do zaprojektowanych, z zastosowaniem tych samych standardów technicznych i jakościowych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania zamawianej inwestycji. Poprzez pojęcie materiałów równoważnych należy rozumieć materiały gwarantujące realizację robót zgodnie z projektem, oraz zapewniające uzyskanie parametrów technicznych, jakościowych i użytkowych nie gorszych niż założone w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, a ponadto muszą to być materiały dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem.10.Ilekroć w niniejszej SIWZ wraz z załącznikami przedmiot zamówienia jest opisany ze wskazaniem znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, które mogłyby doprowadzić do wyeliminowania lub uprzywilejowania niektórych wykonawców, to przyjmuje się, że każdemu takiemu wskazaniu towarzyszą wyrazy "lub równoważny", a wskazanie ma charakter przykładowy.11.Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego w projektach budowlanych, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, oraz przedmiarach robót (kosztorysach ofertowych) jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały, urządzenia techniczne i elementy wyposażenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego oraz uzyskać akceptację Zamawiającego i inspektora nadzoru danej branży.12.W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub przedmiarach robót wskazana została nazwa handlowa lub znak towarowy materiału bądź urządzenia technicznego, to charakteryzujące tak opisany materiał lub urządzenia techniczne parametry i cechy techniczne oraz posiadane atesty i certyfikaty stanowią warunek równoważności dla rozwiązań zamiennych.13. Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji projektu i w jego okolicy w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach niniejszego postępowania przez Zamawiającego.14.Koszty wizji lokalnej miejsca robót poniesie Wykonawca.15.Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia:roboty związane z odwodnieniem drogi,roboty związane z wykonaniem podbudowy i układaniem masy bitumicznej,roboty brukarskie.16.Wykonawca w terminie do 10 dni od podpisania umowy zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu listę osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, o której mowa w pkt. 15 powyżej.17.Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia osób wykonujących wskazane powyżej czynności przez cały okres realizacji wykonywanych przez niego zadań, w szczególności poprzez wezwanie do okazania dowodów potwierdzających zawarcie przez Wykonawcę umów o pracę z pracownikami wykonującymi prace w ww. zakresie. Kontrola może być przeprowadzona bez wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy.18.Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów o których mowa w pkt. 16 i 17 powyżej, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników świadczących pracę na podstawie umowy o pracę i skutkować będzie naliczeniem przez Zamawiającego kar umownych, o których mowa w projekcie umowy.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45233140-2

Dodatkowe kody CPV: 45111200-0, 45233220-7, 45233222-1, 45232451-8
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 4491690.00
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  6
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Leszno Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Bema 33
Kod pocztowy: 64-100
Miejscowość: Leszno
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 5074572.89
Oferta z najniższą ceną/kosztem 5074572.89
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 5991553.25
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: