Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Budowa ul. Bojarskiej.

lubelskie, Biłgoraj

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510156401-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
29-07-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
23-400 Biłgoraj
Ulica
Plac Wolności
Nr telefonu
846 869 600
Email
bilgoraj_m@woi.lublin.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510156401-N-2019 z dnia 29-07-2019 r.
Gmina Miasto Biłgoraj: Budowa ul. Bojarskiej.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 557380-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Miasto Biłgoraj, Krajowy numer identyfikacyjny 95036902000000, ul. Plac Wolności  16, 23-400  Biłgoraj, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 846 869 600, e-mail bilgoraj_m@woi.lublin.pl, faks 846 869 665.
Adres strony internetowej (url):
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa ul. Bojarskiej.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP.271.16.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem inwestycji jest wykonanie nawierzchni drogi dojazdowej do peronu pasażerskiego PKP w Biłgoraju. Zaprojektowano wykonanie drogi wewnętrznej nawierzchni z betonu asfaltowego szerokości 4,5 m. Zakres zadania obejmuje między innymi: a) Roboty przygotowawcze - pomiary, zdjęcie ziemi urodzajnej, wycinka i karczowanie pni, b) roboty ziemne - wykonanie koryta pod chodniki, parkingi, jezdnie, c) profilowanie i zagęszczanie podłoża, d) elementy ulicy - krawężniki, obrzeża, e) wykonanie podbudowy na jezdni, chodnikach, zatokach postojowych, f) wykonanie nawierzchni zatoki postojowej, zjazdów i chodników z kostki betonowej, g) wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego BA, h) roboty wykończeniowe - plantowanie powierzchni gruntu wraz z obsianiem mieszanką traw, Przyjęte parametry techniczno - użytkowe drogi dojazdowej: a) droga jednojezdniowa dwupasowa, dwukierunkowa b) kategoria drogi - wewnętrzna gminna, c) przekrój szlakowy, d) podstawowa szerokość jezdni - 4,5 m, Szczegółowy zakres opisany w dokumentacji projektowej, przedmiarach robót, STWiOR, SIWZ. ISTOTNE INFORMACJE: 1. Nadmiar gruntu wynikający z bilansu robót ziemnych stanowi własność Zamawiającego. Ww. materiał Wykonawca przewiezie w miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległość do 2 km. 2. Wszystkie prace przebiegające w pobliżu istniejącego uzbrojenia terenu należy prowadzić ręcznie, pod nadzorem przedstawiciela, wskazanego przez właściciela sieci. Przed rozpoczęciem robót, przebiegających w pobliżu istniejącego uzbrojenia terenu, należy próbnymi przekopami ustalić położenie tych sieci. Przy realizacji zadania Wykonawca powinien respektować wszystkie wymagania określone w warunkach technicznych wydanych przez właścicieli urządzeń infrastruktury, opiniach, uzgodnieniach. 3. Wybrany wykonawca w przypadku zaistnienia potrzeby wyrażonej przez Zamawiającego, udostępni teren budowy innemu podmiotowi (PGK, PGE, PGNIG, ORANGE itd.) w celu zrealizowania ewentualnej przebudowy przez zarządcę sieci uzbrojenia podziemnego istniejącego a nie objętego przedmiotowym projektem. 4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami oraz obowiązującymi normami i normatywami. 5. Wykonawca uwzględni w ofercie koszt: opracowania projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót wraz z niezbędnymi uzgodnieniami. 6. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie zawiera cechy stosunku pracy określone w art. 22 § 1* ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917). - Zamawiający wymaga, aby czynności polegające na faktycznym wykonywaniu robót budowlanych związanych z wykonaniem całego zamówienia o ile nie są (będą) wykonywane przez daną osobę w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej były wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę, podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy. - Rodzaj czynności (niezbędnych do wykonania zamówienia) co, do których wykonania zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia: a) Czynności związane z pracami brukarskimi. b) Czynności związane z pracami polegającymi na wykonaniu nawierzchni bitumicznych. 7. Dopuszcza się możliwość wykonania robót zamiennych nieskutkujących wykroczeniem poza przedmiot zamówienia, gdy: - zmiany sposobu wykonania jakiegoś elementu robót pod warunkiem że nie zostanie zwiększony zakres ilościowy a jedynie zmieniana technologia, zastosowane inne materiały lub zmienione miejsce wykonywanych prac ale w ramach tego obiektu. - wykonawca zaproponował w ofercie zastosowanie materiałów określonych w dokumentacji, a w trakcie budowy z uzasadnionych względów np. zaprzestanie produkcji, pojawienia się materiałów nowej generacji, technologii, chce użyć innego równoważnego materiału spełniającego warunki określone w specyfikacjach technicznych. - Zamienność powyższa będzie możliwa w przypadku zapewnienia rozwiązań projektowych, materiałów i urządzeń o parametrach, co najmniej takich samych, które stanowiły podstawę wyboru oferty, stosownie do zaistniałych zmian warunków realizacji robót i pod warunkiem nie zwiększania wynagrodzenia. odrębnego postępowania. 9. Wymagane warunki gwarancji na wykonane roboty i wbudowane urządzenia: Okres gwarancji i rękojmi - min. 5 lat od daty odbioru końcowego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania jeżeli nie otrzyma dofinansowania z funduszu dróg samorządowych. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia lub innych dokumentach załączonych do niniejszej SIWZ opisano przedmiot zamówienia ze wskazaniem określeń/oznaczeń o których mowa w art. 29 ust 3 i art. 30 ust 1- 3 PZP, należy przyjąć, że wskazaniu takiemu towarzyszy określenie "lub równoważny", "równoważne opisywanym". Towary/materiały/urządzenia/rozwiązania równoważne w stosunku do towarów/materiałów/urządzeń/ rozwiązań opisanych w dokumentacji przetargowej za pomocą wskazań określonych w art. 29 ust 3 i art. 30 ust 1-3 ustawy PZP to towary/materiały/urządzenia/rozwiązania o parametrach nie gorszych niż określone w dokumentacji projektowej. Przyjmuje się, że wszelkie towary/materiały/urządzenia rozwiązania opisane w sposób jw., określają minimalne parametry techniczne, jakościowe i użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary/materiały/urządzenia/rozwiązania oferowane, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego; Wykonawca, który powołuje się na towary/materiały/urządzenia/rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego jest zobowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego poprzez załączenie stosownych dokumentów. Złożone przez Wykonawcę dokumenty będą podlegały ocenie przez autora dokumentacji projektowej.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45110000-1

Dodatkowe kody CPV: 45233000-9, 45200000-9, 71250000-5
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 243558.22
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  6
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  6
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych Sp. z o. o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Lwowska 54
Kod pocztowy: 22-600
Miejscowość: Tomaszów Lubelski
Kraj/woj.: lubelskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 299576.62
Oferta z najniższą ceną/kosztem 299576.62
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 345535.72
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie