Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo ? kosztorysowej w celu wykonania remontu i przebudowy budynku Zespołu Szkół Handlowych przy Al....

pomorskie, Sopot

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
negocjacje z ogłoszeniem
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540157112-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
29-07-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
81-704 Sopot
Ulica
ul. Tadeusza Kościuszki
Nr telefonu
585 213 750
Email
przetargi@sopot.pl
Strona www
http://www.sopot.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540157112-N-2019 z dnia 29-07-2019 r.
Sopot:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 576966-N-2019
Data: 22/07/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Miasta Sopotu, Krajowy numer identyfikacyjny 59849200000000, ul. ul. Tadeusza Kościuszki  , 81-704  Sopot, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 585 213 750, e-mail przetargi@sopot.pl, faks 585 510 133.
Adres strony internetowej (url): http://www.sopot.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: III.1.3)
W ogłoszeniu jest: Wykonawca spełni warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie: 1. był wykonawcą 2 (dwóch) usług o wartości co najmniej 60.000,00 zł (sześćdziesiąt tysięcy złotych) brutto, polegających na opracowaniu wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej kompleksowego remontu i/lub przebudowy i/lub nadbudowy budynku użyteczności publicznej i/lub zamieszkania zbiorowego, o powierzchni netto co najmniej 500 m2, wpisanego do rejestru zabytków prowadzonego przez wojewódzkiego konserwatora zabytków lub miejskiej ewidencji zabytków lub zlokalizowanego w strefie ochrony konserwatorskiej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego; - będzie posiadał zespół projektowy mogący wykazać się uprawnieniami budowlanymi do projektowania - bez ograniczeń, co najmniej w specjalnościach: - architektonicznej; - konstrukcyjno-budowlanej; - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych; - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych; - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych; którego każdy projektant: - jest członkiem właściwej terytorialnie izby samorządu zawodowego, - posiada co najmniej 5 letnie doświadczenie w projektowaniu w posiadanej specjalności.
W ogłoszeniu powinno być: Wykonawca spełni warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie: 1. był wykonawcą 1 (jednej) usługi o wartości co najmniej 60.000,00 zł (sześćdziesiąt tysięcy złotych) brutto, polegającej na opracowaniu wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej kompleksowego remontu i/lub przebudowy i/lub nadbudowy budynku użyteczności publicznej i/lub zamieszkania zbiorowego, o powierzchni netto co najmniej 500 m2, wpisanego do rejestru zabytków prowadzonego przez wojewódzkiego konserwatora zabytków lub miejskiej ewidencji zabytków lub zlokalizowanego w strefie ochrony konserwatorskiej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego; - będzie posiadał zespół projektowy mogący wykazać się uprawnieniami budowlanymi do projektowania - bez ograniczeń, co najmniej w specjalnościach: - architektonicznej; - konstrukcyjno-budowlanej; - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych; - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych; - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych; którego każdy projektant: - jest członkiem właściwej terytorialnie izby samorządu zawodowego, - posiada co najmniej 5 letnie doświadczenie w projektowaniu w posiadanej specjalności.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.2)
W ogłoszeniu jest: Data: 2019-08-01, godzina: 12:00,
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2019-08-07, godzina: 12:00,

 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: