Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Dostawa mięsa i wędlin

mazowieckie, Grójec

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510158432-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
30-07-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
05-600 Grójec
Ulica
ul. Armii Krajowej
Nr telefonu
486 642 052
Email
dkw_grojec@sw.gov.pl
Strona www
sw.gov.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510158432-N-2019 z dnia 30-07-2019 r.
Areszt Śledczy w Grójcu: Dostawa mięsa i wędlin

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 557552-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Areszt Śledczy w Grójcu, Krajowy numer identyfikacyjny 32075600000000, ul. ul. Armii Krajowej  21, 05-600  Grójec, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 486 642 052, e-mail dkw_grojec@sw.gov.pl, faks 486 642 725.
Adres strony internetowej (url): sw.gov.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Areszt Śledczy
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa mięsa i wędlin
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Wołowina b/k II kg 80 Wątroba wieprzowa kg 250 Łopatka wieprzowa b/k kg 1800 Mięso mielone wieprzowe II kg 1000 Kości wieprzowe schabowe wędzone kg 1500 Serca wieprzowe kg 100 Żołądki z kurczaka kg 450 Kurczak cały - bez podrobów świeży kg 1700 Ćwiartka kurczaka kg 2000 Filet z kurczaka kg 400 Wątróbki drobiowe kg 250 Serca drobiowe kg 400 Kiełbasa biała parzona kg 200 Kiełbasa kanapkowa kg 2800 Kiełbasa Podwawelska kg 850 Smalec (kostka 200 do 400 gram) kg 150 Szynka prasowana (blok) kg 450 Kiełbasa śląska kg 500 Kiełbasa drobiowa (cienka) kg 2500 Kiełbasa szynkowa kg 500 Kiełbasa boczkowa kg 1300 Parówki wieprzowe - cienkie kg 1300 Kiełbasa Parówkowa kg 700 Kiełbasa zwyczajna kg 1500 Kurczak faszerowany kg 250 Mielonka z indyka kg 600 Kiełbasa krakowska kg 450 Mortadela drobiowa kg 1700 Pieczeń rzymska kg 1500 Przysmak drobiowy kg 700 Pasztet wieprzowy (blok) kg 400 Podgardle wędzone kg 450 Salceson czarny kg 450 Salceson Włoski kg 350 Pasztetowa wieprzowa kg 900 Kaszanka (gryczana) kg 1100 Parówki drobiowe cienkie kg 1400 Mielonka drobiowa kg 1500 Szynka drobiowa kg 500 Pasztet drobiowy kg 200 Pieczeń drobiowa kg 550 Pasztet mazowiecki (blok) kg 200 Konserwa mięsna - familijna o gr 200 do 300 gr z samootwieraczem kg 200 Konserwa pasztet drobiowy o gr 200 do 300 gr z samootwieraczem kg 350 Kiełbasa toruńska kg 800 Kiełbasa swojska kg 400 Kiełbasa grillowa kg 2000 Szynka tyrolska kg 1800 Kiełbasa golonkowa kg 300 Polędwica drobiowa kg 450 Żeberka wieprzowe - porcjowane w paski kg 500 Pasztetowa drobiowa kg 200 Kiełbasa Wiejska bez laktozy kg 50 Filet pieczony bez laktozy kg 100 Polędwica wędzona bez laktozy kg 100 Wędlina "szynka od chłopa" kg 50
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 15000000-8

Dodatkowe kody CPV: 15000000-8
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 355843.40
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Zakład Przetwórstwa Mięsnego "WITMAS" sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Dąbrowska 36
Kod pocztowy: 95-100
Miejscowość: Dąbrówka Wie
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 371004.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 371004.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 373086.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: