Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Zakup i dostawa papieru kserograficznego na rzecz Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o.

mazowieckie, Warszawa

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510158329-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
30-07-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
00-739 Warszawa
Ulica
ul. Stępińska
Nr telefonu
22 318 60 00
Email
zp@szpitalczerniakowski.waw.pl
Strona www
www.szpitalczerniakowski.waw.pl/zamowienia-publiczne

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510158329-N-2019 z dnia 30-07-2019 r.
Szpital Czerniakowski Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie: Zakup i dostawa papieru kserograficznego na rzecz Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 566326-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Szpital Czerniakowski Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Krajowy numer identyfikacyjny 11026815000000, ul. ul. Stępińska  19/25, 00-739  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 318 60 00, e-mail zp@szpitalczerniakowski.waw.pl, faks 22 318 63 41.
Adres strony internetowej (url): www.szpitalczerniakowski.waw.pl/zamowienia-publiczne
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup i dostawa papieru kserograficznego na rzecz Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
23/2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1)Przedmiotem zamówienia jest: Zakup i dostawa papieru kserograficznego na rzecz Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o. a.Gramatura: min. 80 g/m², b.Białość: min. CIE 160, c.Format: A3, A4, A5, d.Papier do stosowania w kopiarkach oraz drukarkach laserowych i atramentowych przeznaczony do wydruków kolorowych i czarno - białych, e.Jednostka sprzedaży: 1 ryza~500 arkuszy. 2)Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 3 do SIWZ (Formularz asortymentowo-cenowy). 3)Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia łącznej wielkości przedmiotu zamówienia w zakresie - maksymalnie do 20 % całkowitej wielkości zamówienia podstawowego/całkowitej wartości umowy brutto, w okresie trwania umowy. 4)Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia i wyszczególnionego w Załączniku nr 3 do SIWZ w zakresie łącznej wartości przedmiotu zamówienia/ całkowitej wartości umowy brutto - zmianę tę Zamawiający pozostawia wyłącznie do swojej decyzji, a Wykonawca oświadcza, iż powyższą okoliczność akceptuje. Zmiany te nie mogą powodować zwiększenia łącznej wartości umowy brutto, na jaką została zawarta. 5)Zamawiający będzie miał możliwość dowolnego konfigurowania asortymentu stanowiącego przedmiot zamówienia z elementów wyszczególnionych w Formularzu asortymentowo-cenowym przy zachowaniu stałej ceny za poszczególne elementy podstawowe. 6)Zamawiający będzie miał możliwość oddzielnego zakupu poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia po cenach zawartych w Formularzu asortymentowo-cenowym w ramach całkowitej wartości umowy. 7)Szczegółowe informacje dotyczące obowiązków Wykonawcy zostały określone w "Projekcie umowy" stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 30197644-2

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 92450.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Entereo Mateusz Pawlikowski
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Ryżowa 87
Kod pocztowy: 05-816
Miejscowość: Opacz - Kolonia
Kraj/woj.: Polska

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 166812.60
Oferta z najniższą ceną/kosztem 166812.60
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 192495.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie