Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Dostawa materiałów opatrunkowych, leków i igieł

mazowieckie, Ostrołęka

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510158240-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
30-07-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
07-410 Ostrołęka
Ulica
Al. Jana Pawła II
Nr telefonu
297 652 122
Email
szpitalo@szpitalo.nazwa.pl
Strona www
www.szpital.ostroleka.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510158240-N-2019 z dnia 30-07-2019 r.
Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce: Dostawa materiałów opatrunkowych, leków i igieł

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 538482-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540086806; 540090362-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce, Krajowy numer identyfikacyjny 30461600000000, ul. Al. Jana Pawła II  , 07-410  Ostrołęka, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 297 652 122, e-mail szpitalo@szpitalo.nazwa.pl, faks 297 604 569.
Adres strony internetowej (url): www.szpital.ostroleka.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa materiałów opatrunkowych, leków i igieł
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
MSS-TZP-ZPP-26-8/19
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów opatrunkowych, leków i igieł w ilości zgodnej z Załącznikiem nr 1 do SIWZ i umowy - Formularz cenowy. 2. Przedmiot zamówienia podzielony jest na 13 części. 5. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 6. Leki objęte refundacją na podstawie decyzji Ministra Zdrowia, winny być po cenie nie wyższej niż urzędowa cena zbytu powiększona o marżę nie wyższą niż urzędowa marża hurtowa zgodnie z ustawą z dnia 12.05.2011r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. 7. W przypadku wystąpienia na rynku opakowań posiadających inną ilość sztuk (op.) niż umieszczone w SIWZ należy je przeliczyć i podać pełną ilość opakowań zaokrąglonych w górę. 8. Dodatkowy opis przedmiotu zamówienia dla materiałów opatrunkowych określonych w Załączniku nr 1 do SIWZ. 9. Materiały opatrunkowe muszą posiadać następujące cechy: 8.1. Każdy wyrób jałowy musi być zapakowany w opakowanie papierowo-foliowe - do sterylizacji z widoczną zawartością zgodnie z PN-EN 868-5. 8.2. Wszystkie opatrunki jałowe wykonane z gazy lub włókniny muszą być sterylizowane w parze wodnej w nadciśnieniu lub 35% H2O2. 8.3. Wszystkie materiały opatrunkowe wykonane z gazy i włókniny muszą posiadać dokumenty dopuszczające do obrotu i potwierdzające klasę II a i regułę 7. 8.4. Zamawiający wymaga, aby masa powierzchniowa gazy, z której wykonane są wyroby była zgodna z normą PN-EN 14079 i wymogami Farmakopei Polskiej i wynosiła minimum dla gazy 17 nitkowej 23 g/m2. 8.5. Asortyment przedstawiony na otwarciu ofert musi być jednorodny z tym, jaki będzie dostarczany podczas trwania umowy. 8.6. Zamawiający informuje, iż materiały opatrunkowe będą oceniane przez użytkowników pod względem zgodności z wymaganiami zawartymi w SIWZ. 8.7. Wata musi być: ? bez zanieczyszczeń, ? nie skawalona, ? miękka, ? nie zbita, ? dająca się rozwarstwić, ? o swobodnym uciągu z opakowania. 8.8. Gaza opatrunkowa musi być: ? bez środków optycznie wybielających, ? odtłuszczona, ? bez zapachu, ? bielona nadtlenkiem wodoru, ? odporna na wysoką temperaturę, ? miękka, ? nie pyląca. 8.9. Opaska podtrzymująca dziana wiskozowa musi być: ? nie sterczące nitki, ? gładkie brzegi, ? stałą elastyczność materiału. 8.10. Opaska elastyczna tkana z zapinką musi mieć: ? nie strzępiące brzegi, ? stałą elastyczność nawet po kilkukrotnym praniu. 8.11. Opaski gipsowe: czas wiązania 4-6 minut odporna na kruszenie i pękanie po wiązaniu i unieruchomieniu wiązania. Bandaż wykonany z gazy 17 nitkowej. Minimum 94% nasycenia opaski masą gipsową (gips naturalny). Czas zanurzenia max 3 minuty. Nawinięta na rolkę z ekologicznej tektury. Wymagana karta danych technicznych. Wymagana ulotka informacyjna lub karta katalogowa, potwierdzająca właściwości opasek gipsowych. 8.12. Podkłady pod gips: wykonane ze 100% wiskozy o gramaturze 100 g/1m2 (tolerancja ± 10%) pakowane w biały papier tworzący tzw. otwarty rękaw.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 33141100-1

Dodatkowe kody CPV: 33631600-8, 33140000-3
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Materiały opatrunkowe
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 43817.43
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Paul Hartmann Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. St. Żeromskiego 17,
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. St. Żeromskiego 17
Kod pocztowy: 95-200
Miejscowość: Pabianice
Kraj/woj.: łódzkie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 45167.57
Oferta z najniższą ceną/kosztem 45167.57
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 45167.57
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Opatrunki
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
W części 2 zamówienia nie wpłynęła żadna oferta zatem postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 poz. 1986 ze zm.) tj. nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

CZĘŚĆ NR: 3   
NAZWA: Środki Dezynfekcyjne
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 36848.52
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 26805.60
Oferta z najniższą ceną/kosztem 26364.96
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 26805.60
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 4   
NAZWA: Materiały opatrunkowe
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 15842.07
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 18803.48
Oferta z najniższą ceną/kosztem 18803.48
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 18803.48
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 5   
NAZWA: Materiały opatrunkowe
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 29898.29
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Skamex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Częstochowska 38/52
Kod pocztowy: 93-121
Miejscowość: Łódź
Kraj/woj.: łódzkie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 28962.36
Oferta z najniższą ceną/kosztem 28962.36
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 28962.36
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 6   
NAZWA: Materiały eksploatacyjne do izolatora cz.1
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
W części 6 zamówienia nie wpłynęła żadna oferta zatem postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 poz. 1986 ze zm.) tj. nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

CZĘŚĆ NR: 7   
NAZWA: Materiały eksploatacyjne do izolatora cz.2
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
W części 7 zamówienia nie wpłynęła żadna oferta zatem postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 poz. 1986 ze zm.) tj. nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

CZĘŚĆ NR: 8   
NAZWA: Materiały opatrunkowe
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 157053.57
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 168046.53
Oferta z najniższą ceną/kosztem 168046.53
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 173089.06
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 9   
NAZWA: Matertiały opatrunkowe
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
W części 9 zamówienia nie wpłynęła żadna oferta zatem postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 poz. 1986 ze zm.) tj. nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

CZĘŚĆ NR: 10   
NAZWA: Materiały opatrunkowe
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 1986 ze zm.) tj. nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 1986 ze zm.) tj. cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty. Cena oferty najkorzystniejszej wynosi 30 965,87 zł brutto. Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia kwotę 3 382,35 zł brutto i nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.

CZĘŚĆ NR: 11   
NAZWA: Materiały opatrunkowe
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
W części 11 zamówienia nie wpłynęła żadna oferta zatem postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 poz. 1986 ze zm.) tj. nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

CZĘŚĆ NR: 12   
NAZWA: Leki
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 55042.42
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Salus International Spółka z o.o., ,
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Pułaskiego 9
Kod pocztowy: 40-273
Miejscowość: Katowice
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 22472.64
Oferta z najniższą ceną/kosztem 22472.64
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 30821.48
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 13   
NAZWA: Część 13
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 130662.62
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym ,,Anmar" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Spółka Komandytowa ,
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Strefowa 22
Kod pocztowy: 43-100
Miejscowość: Tychy
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 138105.93
Oferta z najniższą ceną/kosztem 138105.93
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 151485.97
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie