Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Dostawa artykułów biurowych i papieru kserograficznego do 22 placówek ARiMR w województwie łódzkim - w podziale na części.

łódzkie, Łódź

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510157822-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
30-07-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
92-202 Łódź
Ulica
Al. J. Piłsudskiego
Nr telefonu
426 756 700
Email
lodzki@arimr.gov.pl
Strona www
https://www.arimr.gov.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510157822-N-2019 z dnia 30-07-2019 r.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Łódzki Oddział Regionalny: Dostawa artykułów biurowych i papieru kserograficznego do 22 placówek ARiMR w województwie łódzkim - w podziale na części.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 562462-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Łódzki Oddział Regionalny, Krajowy numer identyfikacyjny 10613083001080, ul. Al. J. Piłsudskiego  84, 92-202  Łódź, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 426 756 700, e-mail lodzki@arimr.gov.pl, faks (042) 674 60 92.
Adres strony internetowej (url): https://www.arimr.gov.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Państwowa osoba prawna
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa artykułów biurowych i papieru kserograficznego do 22 placówek ARiMR w województwie łódzkim - w podziale na części.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
BOR05.2610.6.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów biurowych i papieru kserograficznego do 22 placówek ARiMR w województwie łódzkim - w podziale na 2 części: Część I - "Dostawa artykułów biurowych do placówek ARiMR w województwie łódzkim". 2. Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa, rozładunek wraz z wniesieniem, do wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeń w Łódzkim Oddziale Regionalnym lub w Biurach Powiatowych, fabrycznie nowych materiałów biurowych oraz papieru kserograficznego. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony jest w tabelach asortymentowo - cenowych, zawartych w formularzach nr 2.1 oraz 2.2. W poszczególnych pozycjach Zamawiający określił wymagania dla artykułów biurowych oraz papieru kserograficznego. 3.Dostawy przedmiotu zamówienia odbywać się będą sukcesywnie, w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego na podstawie indywidualnego zlecenia przesłanego przez Zamawiającego,tj. Łódzki Oddział Regionalny ARiMR pocztą elektroniczną lub faksem. Wykonawca zobowiązany jest wydelegować wraz z każdą dostawą, odpowiednią liczbę pracowników, którzy wniosą dostarczony towar do miejsc wskazanych przez Zamawiającego. Zamawiający odmówi odbioru dostawy w sytuacji, gdy Wykonawca nie zapewni wniesienia wskazanego asortymentu do wskazanych miejsc. 4.Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów przeciwpożarowych oraz przepisów BHP w trakcie wykonywania prac.5.Ilekroć w SIWZ użyte są znaki towarowe, patenty, lub pochodzenie, należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe co oznacza, że Zamawiający dopuszcza składanie oferty zawierającej produkty o parametrach równoważnych. Wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważny". 6.Przez "artykuły równoważne" Zamawiający rozumie artykuły biurowe, które spełniają te same funkcje użytkowe, o identycznych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowo nie gorsze od artykułów opisanych za pomocą nazwy własnej. Jakość produktu równoważnego nie może być gorsza od jakości określonego w specyfikacji produktu. 7.Zaoferowane artykuły biurowe muszą być: fabrycznie nowe, wolne od wad, kompletne,firmowo opakowane z widoczną nazwą producenta, dobrej jakości oraz muszą spełniać parametry określone szczegółowo w opisie asortymentu, który zawarty został w formularzach cenowych nr 2.1 oraz 2.2. 8.Na pisemne żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania i parametry określone w SIWZ, np. poprzez złożenie karty katalogowej, itp. 9. W przypadku, gdy Wykonawca zaproponuje produkt równoważny, informacja o tym musi znaleźć się w ofercie. Wykonawca, który zaproponuje - wykazując w formularzu cenowym nr 2.1(dot. cz. I) artykuły równoważne - musi podać w kolumnie nr 10 formularza cenowego - ich oznaczenie oraz nazwę producenta produktu, typ i parametry oferowanych artykułów biurowych. W przypadku zaoferowania artykułów równoważnych, zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp, na Wykonawcy ciąży obowiązek udowodnienia, że zaoferowane artykuły biurowe spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 10.Zamawiający wymaga, aby dostawa artykułów biurowych i papieru kserograficznego 22 placówek ARiMR w województwie łódzkim",Część II - "Dostawa papieru kserograficznego do 22 dokonywana była w sposób umożliwiający natychmiastowe sprawdzenie stanu ilościowego i jakościowego, w szczególności poprzez zapewnienie właściwego opakowania, odpowiednio oznakowanego i opisanego.11.Artykuły biurowe i papier kserograficzny zostaną dostarczone na koszt i ryzyko Wykonawcy. Na dostarczony przedmiot zamówienia Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na okres 12 miesięcy, liczony od daty protokolarnego odbioru produktu.12.Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ostatecznej liczby zamawianych artykułów lub do dokonania zmian ilościowych w ramach poszczególnych rodzajów artykułów jak również prawo do zmiany ilości poszczególnych artykułów, polegającej na zwiększeniu ilości zamawianych artykułów jednego typu kosztem zmniejszenia ilości zamawianych artykułów innego typu. Z tego tytułu Wykonawcy nie będą przysługiwać żadne roszczenia. Ilości wskazane w załącznikach nr 2.1 oraz 2.2 do SIWZ są ilościami orientacyjnymi, przyjętymi w celu porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Jednocześnie Zamawiający gwarantuje, iż minimalna kwota, która zostanie zapłacona z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia wyniesie 70% ceny podanej w formularzu ofertowym, odpowiednio dla części I i II zamówienia. Wykonawca przy wystawianiu faktur, jest zobowiązany do stosowania nazewnictwa lub numeru pozycji asortymentu z tabeli asortymentowo-cenowych, zawartych w formularzach cenowych nr 2.1 oraz 2.2.13. Zamawiający żąda - na dzień składania oferty - przedłożenia przez Wykonawcę próbek artykułów biurowych wymienionych w formularzu cenowym nr 2.1 do SIWZ (dot. cz. I), odpowiednio dla poz.nr:8,9,10,12,13,14,15,16,17,33,40,52,53,64,65,66,67,68,69,72,76,77,78,82,99,105,116,120,125,139,142.Próbki należy złożyć najpóźniej wraz z Ofertą przetargową. Wszystkie elementy próbek powinny być zapakowane razem, zabezpieczone przed otwarciem (opakowane i zapieczętowane) oraz oznaczone w sposób zgodny ze sposobem złożenia oferty, o którym mowa w pkt 13.3 i 13.4 SIWZ. Zgodnie z art. 97 ust.2 Ustawy, Zamawiający zwróci Wykonawcom - których oferty nie zostały wybrane, na ich wniosek - złożone przez nich próbki.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 30192000-1

Dodatkowe kody CPV: 22800000-8, 30199500-5, 30192121-5
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Dostawa artykułów biurowych do 22 placówek ARiMR w województwie łódzkim
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 150321.08
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: BIURPAP J.M.G. FIGIŃSCY SPÓŁKA JAWNA
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul.Brukowa 28
Kod pocztowy: 91-341
Miejscowość: Łódź
Kraj/woj.: Polska

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 184894.93
Oferta z najniższą ceną/kosztem 184894.93
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 184894.93
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Dostawa papieru kserograficznego do 22 placówek ARiMR w województwie łódzkim
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 151199.60
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: "CORRECT" E. MIKAS, J. MIKAS SPÓŁKA JAWNA
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Lawendowa 12/14
Kod pocztowy: 98-220
Miejscowość: Zduńska Wola
Kraj/woj.: Polska

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 185975.51
Oferta z najniższą ceną/kosztem 184705.59
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 185975.51
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: