Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp.- Przebudowa ul. Dworcowej oraz budowa...

lubuskie, Gorzów Wielkopolski

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
negocjacje z ogłoszeniem
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510157797-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
30-07-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
Ulica
Sikorskiego
Nr telefonu
+48957355576
Email
zampubl@um.gorzow.pl
Strona www
www.bip.wrota.lubuskie/umgorzow

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510157797-N-2019 z dnia 30-07-2019 r.
Miasto Gorzów Wlkp.: Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp.- Przebudowa ul. Dworcowej oraz budowa węzła przesiadkowego przy dworcu PKP w Gorzowie Wlkp. wraz z przebudową infrastruktury tramwajowej - etap I

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Zamawiający otrzymał dofinansowanie zadania dla zakresu obejmującego przebudowę ul. Dworcowej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa VI Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach, Działanie 6.1. Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach.
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Gorzów Wlkp., Krajowy numer identyfikacyjny 21096668000000, ul. Sikorskiego  3-4, 66-400  Gorzów Wielkopolski, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. +48957355576, e-mail zampubl@um.gorzow.pl, faks +48957355612.
Adres strony internetowej (url): www.bip.wrota.lubuskie/umgorzow
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp.- Przebudowa ul. Dworcowej oraz budowa węzła przesiadkowego przy dworcu PKP w Gorzowie Wlkp. wraz z przebudową infrastruktury tramwajowej - etap I
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
BZP.271.57.2019.NP
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na wykonaniu kompletnej, pełnobranżowej dokumentacji projektowej. Przedmiot zamówienia obejmuje również uzyskanie przez Wykonawcę prawomocnej decyzji administracyjnej zezwalającej na realizacje robót budowlanych, a także pełnienie nadzoru autorskiego przez cały okres realizacji inwestycji. 2.2. Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia sporządzi kompletną, pełnobranżową dokumentację projektową obejmująca następujący zakres: a) przebudowę drogi powiatowej nr 2508 F klasy L - ul. Dworcowej na odcinku od ul. Sikorskiego do ul. Składowej na odcinku około 200 m, b) przebudowę placu przed Dworcem, c) budowę zadaszenia węzła przesiadkowego z uwzględnieniem wskazań Zamawiającego zgodnie z Załącznikiem nr 2.0, d) przebudowę parkingów, e) przebudowę torowiska, f) przebudowę sterowania ruchem tramwajowym, z uwzględnieniem docelowych rozwiązań w tym zakresie na skrzyżowaniu ulic Sikorskiego i Dworcowej, g) przebudowę sieci trakcyjnej z uwzględnieniem braku możliwości montażu sieci do budynków, h) przebudowę istniejących zjazdów, przejazdów, chodników i sieci uzbrojenia podziemnego, i) budowę/przebudowę kanalizacji deszczowej, j) przebudowę/budowę skrzyżowań z istniejącą siecią drogową w zakresie koniecznych korekt geometrii oraz robót nawierzchniowych, k) budowę przystanków tramwajowych, l) budowę monitoringu tj. 1 kamery na palcu przed dworcem wraz z podłączeniem do sieci monitoringu miejskiego (sieć wykonywana obecnie na ul. Sikorskiego) i budowę tablicy Systemu Informacji Pasażerskiej (SIP), na której wyświetlane winny być informacje o przejazdach autobusów, tramwajów i pociągów - koordynacji prac projektowych z firmą Pulsar - Systemy Elektroniczne - projektantem systemu SIP i monitoring w innych lokalizacjach w mieście. m) przebudowę przejść dla pieszych i dojść do przystanków komunikacji zbiorowej oraz dostosowanie przejść dla osób niepełnosprawnych w tym niedowidzących, n) wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robót budowlanych, o) przebudowę kolidujących urządzeń infrastruktury technicznej (m.in.: energetycznych, wod.-kan., telekomunikacyjnych, gazowych), p) budowę/przebudowę oświetlenia wraz z wymianą słupów oraz opraw z sodowych na LED-owe z uwzględnieniem doświetlenia przejść dla pieszych oprawami dedykowanymi, LED-owymi umieszczonymi od strony najazdowej po dwie na każde przejście (na osobnych słupach), q) wykonanie projektu docelowej organizacji ruchu wraz z zatwierdzeniem przez organ właściwy do zarządzania ruchem drogowym, który będzie zawierał m. in. analizę i aktualizację sygnalizacji świetlnej zgodnie z załączonymi wytycznymi do organizacji ruchu, wyznaczenie dróg rowerowych zgodnie z załączonymi wytycznymi do organizacji ruchu (uwzględniając planowany system dróg rowerowych w Gorzowie Wlkp.). r) organizację terenów zielonych.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 71320000-7

Dodatkowe kody CPV: 71323100-9, 71248000-8
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 328204.68
Waluta
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  0
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Biuro Projektowe Tomasz Romankiewicz
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Marcinkowskiego 7D/6
Kod pocztowy: 66-400
Miejscowość: Gorzów Wlkp.
Kraj/woj.: lubuskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 615000.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 615000.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 615000.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie  z wolnej ręki  na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
W celu realizacji przedmiotu zamówienia przeprowadzono postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego (BZP.271.45.2019.NP). Postępowanie to zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych ( t.j Dz.U. z 2018 z 1986 ze zm.), gdyż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. W związku z powyższym Zamawiający jest uprawniony do przeprowadzenia postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych o ile pierwotne warunki zamówienia nie zostaną w istotny sposób zmienione.
 
drukuj ogłoszenie