Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Remont i modernizacja nawierzchni chodników i schodów terenowych na terenie miasta Jaworzna

śląskie, Jaworzno

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510157493-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
30-07-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
43-600 Jaworzno
Ulica
ul. Krakowska
Nr telefonu
326 142 300
Email
zamowienia.publiczne@mzdim.jaworzno.pl
Strona www
www.mzdim.jaworzno.pl; www.bip.mzdim.jaworzno.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510157493-N-2019 z dnia 30-07-2019 r.
Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie: Remont i modernizacja nawierzchni chodników i schodów terenowych na terenie miasta Jaworzna

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 566204-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie, Krajowy numer identyfikacyjny 24026890000000, ul. ul. Krakowska  9, 43-600  Jaworzno, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 326 142 300, e-mail zamowienia.publiczne@mzdim.jaworzno.pl, faks 326 142 310.
Adres strony internetowej (url): www.mzdim.jaworzno.pl; www.bip.mzdim.jaworzno.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Remont i modernizacja nawierzchni chodników i schodów terenowych na terenie miasta Jaworzna
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
MZDIM.SA.271-7/2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1) Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na: a) wymianie nawierzchni chodników z elementów betonowych (płyt chodnikowych oraz z betonowej kostki brukowej) z odwozem gruzu na składowisko - na nawierzchnie z betonu asfaltowego o grubości 8 cm (warstwa wiążąca z frakcji 0/11 mm o grubości 5cm, warstwa ścieralna z frakcji 0/4 mm o grubości 3cm) na podbudowie z kruszyw łamanych niesortowanych, wyłącznie z magmowych skał wulkanicznych frakcji 0/31,5mm, b) wymianie nawierzchni wjazdów o nawierzchni z kostki granitowej, lub z płyt chodnikowych, odwozem gruzu na składowisko odpadów, na nawierzchnię z betonu asfaltowego na podbudowie tłuczniowej, c) wykonanie obramowania chodników od strony posesji i zieleńców, d) regulacji istniejących w pasie chodnika urządzeń infrastruktury technicznej do poziomu nawierzchni chodnika, e) uporządkowaniu terenu po wykonanych robotach remontowych wraz z humusowaniem i obsianiem trawą przyległych do ciągu pieszego terenów zielonych, 2) Szczegółowy zakres robót został określony w Przedmiarze robót. Materiały wynikające z technologii robót dostarczy Wykonawca.Zastosowane do realizacji przedmiotu zamówienia materiały i wyroby (wyłącznie gatunku I) muszą posiadać aktualne świadectwa i aprobaty techniczne dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym. Podstawowe określenia dotyczące zespołu zabiegów technicznych oraz merytoryczny zakres robót wskazany w przedmiarze zostały określone zgodnie z obowiązującymi, odpowiednimi Polskimi Normami i z definicjami podanymi w OGÓLNYCH SPECYFIKACJACH TECHNICZNYCH. 3) Zakres prac składających się na przedmiot zamówienia wskazany zostanie w terenie przez inspektora nadzoru upoważnionemu przedstawicielowi Wykonawcy.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45233140-2

Dodatkowe kody CPV: 45233161-5, 45262520-2
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 218001.05
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Marcin Sołtysek Bruk-Stein
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Cegielniana 50
Kod pocztowy: 43-600
Miejscowość: Jaworzno
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 267898.23
Oferta z najniższą ceną/kosztem 267898.23
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 267898.23
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: