Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Wymiana kabli zasilających budynki nr 26 i 49 w Wojskowym Instytucie Łączności w formule zaprojektuj i wybuduj.

mazowieckie, Zegrze Południowe

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510157464-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
30-07-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
Warszawska
Nr telefonu
261 885 543
Email
k.juras@wil.waw.pl
Strona www
www.wil.waw.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510157464-N-2019 z dnia 30-07-2019 r.
Wojskowy Instytut Łączności: Wymiana kabli zasilających budynki nr 26 i 49 w Wojskowym Instytucie Łączności w formule zaprojektuj i wybuduj.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 570201-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540151953-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Wojskowy Instytut Łączności, Krajowy numer identyfikacyjny 10099060000000, ul. Warszawska   22A, 05-130  Zegrze Południowe, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 261 885 543, e-mail k.juras@wil.waw.pl, faks 227 822 134.
Adres strony internetowej (url): www.wil.waw.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wymiana kabli zasilających budynki nr 26 i 49 w Wojskowym Instytucie Łączności w formule zaprojektuj i wybuduj.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP-17-19-DTO
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest wymiana kabli zasilających budynki nr 26 i 49 w Wojskowym Instytucie Łączności w formule zaprojektuj i wybuduj. Na przedmiot zamówienia składają się następujące etapy: Etap I: opracowanie dokumentacji projektowej, Etap II: wykonanie wymiany kabli zasilających budynki nr 26 i 49 oraz wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej (naniesienie zmian na mapie zasadniczej WIŁ). Zamawiający dopuszcza możliwość oddzielnego odbioru poszczególnych etapów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Załączniku nr 4 do SIWZ - "Program funkcjonalno - użytkowy" oraz w Załączniku nr 6 do SIWZ "Projekt Umowy". Realizacja przedmiotu zamówienia wymaga opracowania dokumentacji projektowej, dostawy niezbędnych materiałów oraz wymiany kabli zasilających budynki nr 26 i 49 oraz wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej (naniesienie zmian na mapie zasadniczej WIŁ). Zamawiający zaleca, aby Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej w obecności inspektora nadzoru budowlanego lub innego przedstawiciela Zamawiającego. Dokonanie wizji lokalnej w miejscu wykonywania zamówienia nie jest wymagane, ale wskazane dla rzetelnego przygotowania oferty. Wykonawcy, którzy są zainteresowani przeprowadzeniem wizji lokalnej zobowiązani są zgłosić chęć uczestnictwa w formie pisemnej, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kancelaria@wil.waw.pl. O terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawcy chętni do udziału w niej zostaną poinformowani pisemnie. Osoby dokonujące wizji na terenie WIŁ, w celu otrzymania przepustek powinny okazać dowód tożsamości. Osoby biorące udział w wizji lokalnej powinni posiadać obywatelstwo polskie. W przypadku braku polskiego obywatelstwa powinny posiadać pozwolenie jednorazowe uprawniające do wstępu obcokrajowców na teren instytucji wojskowej zgodnie z Decyzją Nr 19/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie organizowania współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON poz. 18). Wymagania stawiane Wykonawcy: 1) Zadaniem Wykonawcy będzie zaprojektowanie, dostawa materiałów oraz wykonanie niezbędnych prac adaptacyjnych, budowlanych, montażowych i instalacyjnych, w szczególności: a) opracowanie i przekazanie Zamawiającemu kompleksowej dokumentacji projektowej (technicznej i formalno - prawnej) wykonania robót budowlanych, b) dostawa materiałów niezbędnych do wykonania prac. Wszystkie materiały i wyroby użyte przez Wykonawcę w trakcie realizacji prac muszą być zgodne z zatwierdzoną dokumentacją projektową złożoną w Etapie I oraz muszą spełniać poniższe wymagania: być fabrycznie nowe, być zgodne z normami stosowanymi na rynku krajowym i europejskim, posiadać stosowne certyfikaty, deklaracje zgodności dopuszczające do użycia, być objęte gwarancją, co najmniej na okres 36 miesięcy, a ewentualna ich naprawa winna być zapewniona w miejscu instalacji, oraz posiadać: ? aprobaty techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, ? certyfikaty lub deklaracje zgodności z ww. normami, ? certyfikaty na znak bezpieczeństwa. Jeżeli Wykonawca zastosuje materiały złej jakości lub data przydatności materiałów zostanie przekroczona, wówczas Wykonawca zostanie obciążony kosztami związanymi z wymianą tych elementów. c) Zamawiający dopuszcza pozostawienie starych kabli bez konieczności ich demontażu z ziemi, po uprzednim ich odłączeniu w sposób uniemożliwiający ponownemu przyłączeniu do sieci energetycznej, d) realizacja prac zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, a w szczególności Prawem budowlanym, Polskimi Normami, Normami Branżowymi, Prawem Pracy, BHP, e) opracowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej (opracowanej zgodnie z wymaganiami Zamawiającego), f) zagospodarowanie odpadów zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992 z późn. zm.) w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia. 2) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca był ubezpieczony od nagłych zdarzeń losowych oraz od odpowiedzialności cywilnej - zgodnie z zapisami § 4 ust. 1 projektu umowy (Załącznik nr 6 do SIWZ). Możliwość zatrudnienia Podwykonawców: 1) Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę wykonania części zamówienia Podwykonawcom pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do wskazania części zamówienia (zakresu), których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania firm Podwykonawców. 2) W przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzyć części zamówienia Podwykonawcom, Wykonawca składa odpowiednie oświadczenie w formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do SIWZ w pkt 1). Brak takiej informacji rozumiany będzie jako realizacja zamówienia przez Wykonawcę we własnym zakresie. 3) Wykonawca może wykonać przedmiot umowy przy udziale Podwykonawców, zawierając z nimi stosowne umowy w formie pisemnej. 4) Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu projekt umowy lub zmianę projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane. Nie zgłoszenie przez Zamawiającego w terminie 5 dni od dnia otrzymania projektu lub jego zmian pisemnych zastrzeżeń, uważa się za akceptację projektu umowy lub jego zmiany. 5) Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo (wraz z dokumentem potwierdzającym uprawnienia osób zawierających umowę w imieniu Podwykonawcy, jeżeli nie wynika to z odpowiednich rejestrów) w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia jak również zmiany do tej umowy w terminie 7 dni od dnia ich wprowadzenia. 6) Umowa pomiędzy Wykonawcą, a Podwykonawcą nie powinna pozostawać w sprzeczności z postanowieniami niniejszej SIWZ i musi zawierać w szczególności: a) zakres robót powierzonych Podwykonawcy wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót objętych umową, b) kwotę wynagrodzenia - kwota ta nie powinna być wyższa, niż wartość tego zakresu robót wynikająca z oferty Wykonawcy, c) termin wykonania robót przez Podwykonawcę, który powinien być zgodny z terminem wykonania przedmiotu umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, chronologią robót wynikających z zasad sztuki budowlanej, stanowiących przedmiot umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, d) termin zapłaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 21 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub usługi, e) w przypadku podzlecenia przez Wykonawcę prac obejmujących przedmiot zamówienia Podwykonawcy, termin wynagrodzenia płatnego przez Wykonawcę za wykonane prace Podwykonawcy powinien być ustalony w taki sposób, aby przypadał wcześniej niż termin zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy przez Zamawiającego (za okres zlecony Podwykonawcy). 7) W przypadku zatrudnienia Podwykonawców, otrzymanie wynagrodzenia przez Wykonawcę będzie uzależnione od okazania Zamawiającemu dowodów zapłaty za pracę Podwykonawców. 8) W przypadku uchylania się przez Wykonawcę od obowiązku zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, Zamawiający zapłaci bezpośrednio Podwykonawcy kwotę należnego wynagrodzenia bez odsetek należnych podwykonawcy, zgodnie z art. 143c ust.1 i następnych ustępów ustawy Pzp. 9) Umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, nie podlegają obowiązkowi przedkładania Zamawiającemu, jeżeli ich wartość jest mniejsza niż 0,5 % wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego lub dotyczą dostawy materiałów. Wyłączenie to nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 10 000 zł, wówczas Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi stanowiące część przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 10) Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich informacji dotyczących Podwykonawców. 11) Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy Podwykonawców. 12) Zamiar wprowadzenia Podwykonawcy na teren budowy Wykonawca powinien zgłosić Zamawiającemu z co najmniej 7 - dniowym wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może umożliwić Podwykonawcy wejścia na teren budowy i rozpoczęcia prac, zaś sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postępowanie Wykonawcy poczytywane będzie za nienależyte wykonanie umowy. 13) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: a) w przypadku braku lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w wysokości 5% wartości zamówienia brutto za każde zdarzenie, b) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 5% wartości zamówienia brutto za każde zdarzenie, c) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 5% wartości zamówienia brutto za każde zdarzenie, d) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 5% wartości zamówienia brutto za każde zdarzenie. Wymóg zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę (art. 29 ust. 3a ustawy Pzp). 1) Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. Zgodnie z art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy: Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca - do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. 2) Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności bezpośrednio związane z wykonaniem robót szczegółowo opisanych w Załączniku nr 4 do SIWZ, z wyłączeniem kadry kierowniczej, tzn. - min. jednego pracownika fizycznego, wykonującego roboty tj. prace instalacyjne, prace ziemne, rozłożenie kabli, itp. Osoba ta winna być zatrudniona na podstawie umowy o pracę na okres realizacji zamówienia. 3) W przypadku rozwiązania stosunku pracy przez zakończeniem tego okresu Wykonawca lub Podwykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego zatrudnienia w to miejsce innej osoby. 4) Uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp: W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ppkt 2) czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. Wykonawca, w terminie do 5 dni licząc od dnia podpisania umowy, będzie zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających zatrudnienie osób wykonujących czynności w zakresie wykonania robót budowlanych, które polegają na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, tj.: oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy; poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników, itp.). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Sankcje z tytułu niespełnienia wymagań w zakresie zatrudnienia: a) Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 9 ppkt 2) czynności, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w projekcie umowy będącym Załącznikiem nr 6 do SIWZ. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 9 ppkt 2) czynności. b) W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. Wymagania dotyczące gwarancji \ rękojmi: 1) Wykonawca obejmie gwarancją całość przedmiotu zamówienia na okres wskazany w ofercie, nie krótszy jednak niż 36 miesięcy liczonych od daty odbioru bez zastrzeżeń całości przedmiotu zamówienia i podpisania protokołu końcowego robót bez uwag. 2) Udzielona przez Wykonawcę gwarancja obejmuje również zakresy zamówienia wykonane przez Podwykonawców. Za spełnienie ewentualnych roszczeń Zamawiającego związanych z udzieloną gwarancją odpowiada Wykonawca solidarnie z Podwykonawcą i dalszymi Podwykonawcami. Wykonawca zawierając umowę z Podwykonawcą zobowiązany jest do ujęcia w umowie zapisu, iż Podwykonawca odpowiada solidarnie z Wykonawcą wobec Zamawiającego za przedmiot zamówienia, który Podwykonawca ma wykonać dla Zamawiającego. 3) Uprawnienia z tytułu rękojmi wygasają po upływie 5 lat od terminu podpisania protokołu końcowego robót. 4) Zamawiający jest uprawniony do wykonywania praw z tytułu udzielonej gwarancji niezależnie od uprawnień wynikających z rękojmi. 11. Osoby biorące udział w realizacji zamówienia powinny posiadać obywatelstwo polskie. W przypadku braku polskiego obywatelstwa powinny one posiadać pozwolenie jednorazowe uprawniające do wstępu obcokrajowców na teren instytucji wojskowej zgodnie z Decyzją Nr 19/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie w sprawie organizowania współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON poz. 18). Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określa wzór umowy stanowiący Załącznik nr 6 do SIWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 71320000-7

Dodatkowe kody CPV: 45310000-3, 45315600-4, 45000000-7, 74275000-0
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp "Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: 4) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty; ". Stosownie do art. 86 ust. 3 ustawy Pzp Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 43 268,94 zł brutto. W prowadzonym postępowaniu oferta z najkorzystniejszą ceną została złożona przez firmę: innogy Polska Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00-347) ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41, za cenę 80 378,46 zł brutto. Po dokonaniu analizy możliwości finansowych, Zamawiający stwierdził, iż w obecnej chwili nie ma możliwości zwiększenia środków pierwotnie przeznaczonych na realizację przedmiotu zamówienia do ceny złożonej oferty. W związku z powyższym unieważnienia prowadzone postępowanie.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie