Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

"Przebudowa drogi powiatowej nr 5576P Ostrzeszów ? Doruchów III etap (ul. Ostrzeszowska Doruchów)"

wielkopolskie, Ostrzeszów

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510159433-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
31-07-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
63-500 Ostrzeszów
Ulica
ul. Zamkowa
Nr telefonu
627 320 040
Email
organizacyjny@powiatostrzeszowski.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510159433-N-2019 z dnia 31-07-2019 r.
Powiat Ostrzeszowski: "Przebudowa drogi powiatowej nr 5576P Ostrzeszów - Doruchów III etap (ul. Ostrzeszowska Doruchów)"

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 566043-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Powiat Ostrzeszowski, Krajowy numer identyfikacyjny 25085477700000, ul. ul. Zamkowa  31, 63-500  Ostrzeszów, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 627 320 040, e-mail organizacyjny@powiatostrzeszowski.pl, faks 627 301 771.
Adres strony internetowej (url):
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
"Przebudowa drogi powiatowej nr 5576P Ostrzeszów - Doruchów III etap (ul. Ostrzeszowska Doruchów)"
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
DP.272.2.8.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest "Przebudowa drogi powiatowej nr 5576P Ostrzeszów - Doruchów III etap (ul. Ostrzeszowska Doruchów)" 2. Zakres prac obejmuje: ? budowę chodnika o nawierzchni z betonowej kostki brukowej szer. 1,5 m, ? poszerzenie istniejącej drogi o szerokości 6,4 m, ? budowę obustronnego ścieku przykrawężnikowego szerokości 20 cm, ? przebudowę zjazdu w ciągu drogi o nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm i betonu asfaltowego, ? budowę wypustów kanalizacji deszczowej i przykanalików budowę kanalizacji deszczowej w miejscu istniejącego rowu, ? wycinkę istniejących drzew (4 szt.) 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i zakres robót określają przedmiar robót oraz szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót stanowiące załączniki do SIWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45110000-1, 45111200-0, 45111220-6, 45112500-0, 45112700-2, 45233120-6, 45233129-9, 45233221-4, 45233252-0, 45233290-8, 45233320-8, 45233222-1
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 482564.46
Waluta
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych S.A.
Email wykonawcy: prdmsa@prdmostrzeszow.pl
Adres pocztowy: ul. Składowa 2
Kod pocztowy: 63-500
Miejscowość: Ostrzeszów
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 586072.49
Oferta z najniższą ceną/kosztem 586072.49
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 586072.49
Waluta: zł
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie