Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

ogloszenie

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Dostawa opału

kujawsko-pomorskie, Wąbrzeźno

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510159271-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
31-07-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
87-200 Wąbrzeźno
Ulica
ul. Mickiewicza
Nr telefonu
56 6877500
Email
tylman.inwestycje@gminarynsk.pl
Strona www
www.rynsk.bip.net.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510159271-N-2019 z dnia 31-07-2019 r.
Gmina Ryńsk: Dostawa opału

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 558042-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Ryńsk, Krajowy numer identyfikacyjny 87111882700000, ul. ul. Mickiewicza  21, 87-200  Wąbrzeźno, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 56 6877500, e-mail tylman.inwestycje@gminarynsk.pl, faks 56 4502702.
Adres strony internetowej (url): www.rynsk.bip.net.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa opału
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
WI.ZP.271.8.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa opału, w tym: 1) węgla kamiennego - kostka o parametrach: kaloryczność nie mniej niż 29 MJ/kg, zawartość popiołu do 7 %, zawartość siarki do 0,7 %, wilgotność do 15 %, w ilości 45 ton - w tym 7 ton węgla należy dostarczyć w miejsca wskazane przez zamawiającego w workach; 2) ekogroszku o parametrach: kaloryczność nie mniej niż 26 MJ/kg, zawartość popiołu do 8 %, zawartość siarki do 0,6 %, wilgotność do 12 %, granulacja (uziarnienie) 5-20 mm w ilości 156 ton - w tym 56 ton ekogroszku należy dostarczyć w miejsca wskazane przez zamawiającego w workach. 3) brykietu trocinowego z drewna liściastego bukowego lub dębowego o parametrach: średnica walca ca. 6 cm, kaloryczność nie mniej niż 19 MJ/kg, zawartość popiołu do 4%, wilgotność do 12 % w ilości 270 ton, brykiet trocinowy należy dostarczać w workach o wadze do 30 kg. Brykiet trocinowy przeznaczony jest do kotłów centralnego ogrzewania wyposażonych w podajniki. 2. Dostawy opału dokonywane będą sukcesywnie, w miejsca wskazane przez zamawiającego położone na terenie gminy Ryńsk, transportem własnym wykonawcy i z rozładunkiem. Obiekty do których dostarczany będzie opał i wielkości dostaw do poszczególnych obiektów określa załącznik nr 6 do niniejszej specyfikacji - zapotrzebowanie na opał w sezonie 2019/2020. 3. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych z zachowaniem tych samych standardów jakościowych. Przez produkty równoważne należy rozumieć materiały posiadające nie gorsze parametry jakościowe co wskazany produkt. Jego jakość i parametry nie mogą być gorsze od wskazanych, a zastosowanie ich w żaden sposób nie może wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie urządzeń grzewczych. Wykaz wszystkich przyjętych przez wykonawcę do wyceny materiałów równoważnych wraz z podaniem nazwy producenta oraz dokumentów określających parametry techniczne musi zostać załączony do oferty.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 09110000-3

Dodatkowe kody CPV: 09111000-0, 09111400-4
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Dostawa węgla kamiennego
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 28350.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  6
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  6
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: WĘGLOPASZ Sp. z o.o.
Email wykonawcy: weglopasz@gmail.com
Adres pocztowy: ul. Piątkowska149/6
Kod pocztowy: 60-648
Miejscowość: Poznań
Kraj/woj.: kujawsko - pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 26844.75
Oferta z najniższą ceną/kosztem 26844.75
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 40855.50
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Dostaw ekogroszku
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 93600.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  6
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  6
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Firma Handlowa DAR-POL Iwański Dariusz
Email wykonawcy: darek.darpol@gmail.com
Adres pocztowy: Ostrowite 80B
Kod pocztowy: 87-400
Miejscowość: Golub-Dobrzyń
Kraj/woj.: kujawsko - pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 83460.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 83460.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 106011.36
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 3   
NAZWA: Dostawa brykietu z trocin
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 198450.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Firma handlowa DAR-POL Iwański Dariusz
Email wykonawcy: darek.darpol@gmail.com
Adres pocztowy: Ostrowite 80B
Kod pocztowy: 87-400
Miejscowość: Golub-Dobrzyń
Kraj/woj.: kujawsko - pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 189000.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 189000.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 232137.90
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie