Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Sukcesywne dostawy drobnego wyposażenia i akcesoriów laboratoryjnych dla Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN w Zabrzu, ul. Marii...

śląskie, Zabrze

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510159047-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
31-07-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
41-819 Zabrze
Ulica
ul. M. Curie-Skłodowskiej
Nr telefonu
0-32 271 60 77
Email
sekretariat@cmpw-pan.edu.pl
Strona www
https://cmpw-pan.edu.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510159047-N-2019 z dnia 31-07-2019 r.
Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych Polskiej Akademii Nauk: Sukcesywne dostawy drobnego wyposażenia i akcesoriów laboratoryjnych dla Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN w Zabrzu, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 34

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
"Opracowanie wysokooczyszczonej formy fosfolipidów do zastosowania w produkcji liposomowych, kierowanych nośników leków, wyrobów medycznych i suplementów" nr umowy POIR.04.01.04-00-0159/17-00
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 556292-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych Polskiej Akademii Nauk, Krajowy numer identyfikacyjny 56466500000000, ul. ul. M. Curie-Skłodowskiej  34, 41-819  Zabrze, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 0-32 271 60 77, e-mail sekretariat@cmpw-pan.edu.pl, faks 0-32 271 29 69.
Adres strony internetowej (url): https://cmpw-pan.edu.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Sukcesywne dostawy drobnego wyposażenia i akcesoriów laboratoryjnych dla Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN w Zabrzu, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 34
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
PN/UZP/03/2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa drobnego wyposażenia i akcesoriów laboratoryjnych z podziałem na zadania: Zadanie nr 1: końcówki do pipet automatycznych Zadanie nr 2: akcesoria do mikroskopii AFM Zadanie nr 3: akcesoria laboratoryjne Zadanie nr 4: podłoża do AFM Zadanie nr 5: akcesoria do mikroskopii krio-TEM Zadanie nr 6: Kolumna chromatograficzna (analityczna) do HPLC Zadanie nr 7: specjalistyczne szkło do pomiarów DLS
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 38000000-5

Dodatkowe kody CPV: 33793000-5, 19520000-7, 18424300-0, 38437000-7, 38437110-1, 33751000-9
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Końcówki do pipet automatycznych
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 1104.98
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Odczynniki Sp. z o.o. Sp.k.
Email wykonawcy: biuro@odczynniki-chemiczne.com
Adres pocztowy: ul. Kościuszki 227
Kod pocztowy: 40-600
Miejscowość: Katowice
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 1317.63
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1317.63
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1317.63
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Akcesoria do mikroskopii AFM
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 10833.20
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: IGHT s.c. Ignacy Mościcki Grzegorz Kaszyński
Email wykonawcy: info@labnatek.pl
Adres pocztowy: ul. Marszałkowska 80
Kod pocztowy: 00-517
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 14821.50
Oferta z najniższą ceną/kosztem 14821.50
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 14821.50
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 3   
NAZWA: Akcesoria laboratoryjne
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 10123.70
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Odczynniki Sp. z o.o. Sp.k.
Email wykonawcy: biuro@odczynniki-chemiczne.com
Adres pocztowy: ul. Kościuszki 227
Kod pocztowy: 40-600
Miejscowość: Katowice
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 12781.14
Oferta z najniższą ceną/kosztem 12781.14
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 12781.14
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 4   
NAZWA: Podłoża do AFM
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
unieważniono postępowanie z powodu braku ofert (art. 93 ust.1, pkt 1)

CZĘŚĆ NR: 5   
NAZWA: Akcesoria do mikroskopii krio-TEM
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 304.58
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Unimarket Aldona Lewandowska
Email wykonawcy: unimarket@home.pl
Adres pocztowy: ul. Rubież 46
Kod pocztowy: 61-612
Miejscowość: Poznań
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 787.20
Oferta z najniższą ceną/kosztem 787.20
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 787.20
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 6   
NAZWA: Kolumna chromatograficzna (analityczna) do HPLC
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 2336.80
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Perlan Technologies Polska Sp. z o.o.
Email wykonawcy: akcesoria@perlan.com.pl
Adres pocztowy: ul. Puławska 303
Kod pocztowy: 02-785
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 2362.83
Oferta z najniższą ceną/kosztem 2362.83
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 2583.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 7   
NAZWA: Specjalistyczne szkło do pomiarów DLS
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
unieważniono postępowanie z powodu braku ofert (art. 93 ust.1, pkt 1)

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie