Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Remont pomieszczeń administracyjnych MZBM ? ROM Nr IV

śląskie, Tychy

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510158966-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
31-07-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
43-100 Tychy
Ulica
Filaretów
Nr telefonu
032 2274091 w. 133
Email
przetargi@mzbm.tychy.pl
Strona www
www.mzbm.tychy.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510158966-N-2019 z dnia 31-07-2019 r.
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych: Remont pomieszczeń administracyjnych MZBM - ROM Nr IV

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych, Krajowy numer identyfikacyjny 27117635800000, ul. Filaretów  31, 43-100  Tychy, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 032 2274091 w. 133, e-mail przetargi@mzbm.tychy.pl, faks 322 273 145.
Adres strony internetowej (url): www.mzbm.tychy.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Zakład Budżetowy
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Remont pomieszczeń administracyjnych MZBM - ROM Nr IV
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
DTE- 340 / 129 / 06 / 2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w zakresie remontu pomieszczeń biurowo- administracyjnych użytkowanych przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach Rejon Obsługi Mieszkańców Nr IV, którym w imieniu Zamawiającego administruje Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach, poprzez swoją jednostkę organizacyjną zwaną ROM-em, a to: - ROM Nr IV z siedzibą w Tychach przy al. Niepodległości 76 oraz wykonanie wszystkich niezbędnych prac, które towarzyszą niniejszemu zamówieniu. Roboty należy wykonywać: - poniedziałek od godz. 16:00 ÷ 20:00 - wtorek - czwartek: od godz. 14:00 ÷ 20:00 - piątek: od godz. 13:00 ÷ 20:00 - sobota: od godz. 7:00 ÷ 20:00 Roboty wyburzeniowe: - piątek: od godz. 13:00 ÷ 20:00 - sobota: od godz. 8:00 ÷ 16:00 Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawiera przedmiar robót stanowiący załącznik do zaproszenia. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45 00 00 00 - 7 - prace budowlane 45 41 00 00 - 4 - prace tynkarskie 45 44 21 00 - 8 - prace malarskie 45 33 24 00 - 7 - prace dotyczące wykonania instalacji urządzeń sanitarnych 45 11 12 20 - 6 - usuwanie gruzu
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 65021.37
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: CWRUSSA SP. Z O.O.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Lubicz 46
Kod pocztowy: 49-200
Miejscowość: Grodków
Kraj/woj.: opolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 79252.87
Oferta z najniższą ceną/kosztem 79252.87
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 79252.87
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie  zamówienia z wolnej ręki  na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 4  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Zamawiający może udzielić zamówienie uzupełniające w trybie z wolnej ręki , zgodnie z przepisami na podstawie art. 67 ust.1 pkt 4 Ustawy PZP (Dz. U.z 2018r. poz. 1986 z późn. zmianami), ponieważ zaistniały następujące okoliczności: Uprzednio przeprowadzone postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego sprawa -DTE 340/112/05/2019, pn.: Remont pomieszczeń administracyjnych MZBM - ROM Nr IV, które zostało ogłoszone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 555949-N-2019 w dniu 03.06.2019r. Postępowanie zostało unieważnione w dniu 21.06.2019r. na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP, ze względu na fakt, że nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. Uzasadnienie prawne: art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy - PZP: Zamawiający może udzielić zamówienie z wolnej ręki, jeżeli w postępowaniu przeprowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt.2 ze względu na ich niezgodność z opisem zamówienia, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione.
 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: