Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Roboty podobne branży drogowej i mostowej do zamówienia podstawowego nr 08/TI/2019 pn:Remont wiaduktu nad torami kolejowymi w ciągu...

pomorskie, Sopot

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510158941-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
31-07-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
81-861 Sopot
Ulica
al. Niepodległości
Nr telefonu
58 551 21 15; 551 72 61
Email
zamowienia@zdiz.sopot.pl
Strona www
bip.zdiz.sopot.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510158941-N-2019 z dnia 31-07-2019 r.
Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie: Roboty podobne branży drogowej i mostowej do zamówienia podstawowego nr 08/TI/2019 pn:Remont wiaduktu nad torami kolejowymi w ciągu Al.Niepodległości - Etap II na kierunku Gdynia - Gdańsk wraz z chodnikiem i dojazdami.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie, Krajowy numer identyfikacyjny 22120997300000, ul. al. Niepodległości  930, 81-861  Sopot, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 58 551 21 15; 551 72 61, e-mail zamowienia@zdiz.sopot.pl, faks 58 551 55 34.
Adres strony internetowej (url): bip.zdiz.sopot.pl
Adres profilu nabywcy: bip.zdiz.sopot.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Roboty podobne branży drogowej i mostowej do zamówienia podstawowego nr 08/TI/2019 pn:Remont wiaduktu nad torami kolejowymi w ciągu Al.Niepodległości - Etap II na kierunku Gdynia - Gdańsk wraz z chodnikiem i dojazdami.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
26/TI/2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Zakres prac podobnych zawiera wykonanie robót br. drogowej i mostowej, między innymi: 1)rozbiórki powierzchni betonowych na przęśle i przyczółku nr 1 2) oczyszczenie powierzchni betonowych na przęśle i przyczółku nr 1 3) roboty ziemne (odkopanie i zakopanie skrzydeł i przyczółków) 4) zwiększenie grubości otuliny, reprofilacja ubytków na przęśle, przyczółku i na skrzydłach przyczółka nr 1 5) konserwacja łożysk 6) zabezpieczenia antykorozyjne na przęsłach, przyczółku i skrzydłach przyczółka nr 1
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45200000-9

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
NAZWA: Roboty podobne branży drogowej i mostowej do zamówienia podstawowego nr 08/TI/2019 pn: Remont wiaduktu nad torami kolejowymi w ciągu Al.Niepodległości w Sopocie - Etap II na kierunku Gdynia-Gdańsk wraz z chodnikiem i dojazdami.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 373077.88
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Firma Budowlano-Drogowa MTM SA
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Hutnicza 35
Kod pocztowy: 81-061
Miejscowość: Gdynia
Kraj/woj.: pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 458885.79
Oferta z najniższą ceną/kosztem 458885.79
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 458885.79
Waluta:
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie  zamówienia z wolnej ręki  na podstawie art. 67 ust.1 pkt 6  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Zgodnie z Protokołem konieczności Nr 1. Zamawiający w postępowaniu podstawowym przewidywał udzielenie robót podobnych, zgodnie z art. 67 ust.1 pkt 6 Ustawy Pzp, do wysokości 30% wartości robót podstawowych. Kwota jaką Zamawiający uzyskał ze środków rezerwy subwencji ogólnej na realizację inwestycji jest wyższa niż przewidywana we wniosku o przyznanie dofinansowania, w związku z powyższym zlecono wykonanie robót podobnych, aby wykorzystać przyznaną na rok 2019 kwotę przyznaną ze środków subwencji ogólnej. Jest to zamówienie tego samego rodzaju, ze względu na charakter i stopień skomplikowania inwestycji należy go udzielić temu samemu wykonawcy. Koszt wykonania robót podobnych nie stanowi więcej niż 29,72% wartości zamówienia podstawowego. Wykonawca zamówienia dotychczas realizował roboty budowlane w terminie, z należytą i najwyższą starannością. Dla wykonania zamówienia na roboty podobne Wykonawca zapewnia nie gorszy standard prowadzenia robót niż dla zamówienia podstawowego.
 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: