Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Organizacja dowozu dzieci szkolnych do placówek oświatowych wraz z opiekunem na terenie gminy Piecki.

warmińsko-mazurskie, Piecki

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
negocjacje z ogłoszeniem
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510158867-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
31-07-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
11-710 Piecki
Ulica
Zwycięstwa
Nr telefonu
897 421 015
Email
k.grygo@piecki.com.pl
Strona www
http://bip.zopo.piecki.com.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510158867-N-2019 z dnia 31-07-2019 r.
Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Pieckach: Organizacja dowozu dzieci szkolnych do placówek oświatowych wraz z opiekunem na terenie gminy Piecki.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 571879-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Pieckach, Krajowy numer identyfikacyjny 36612391100000, ul. Zwycięstwa  23, 11-710  Piecki, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 897 421 015, e-mail k.grygo@piecki.com.pl, faks 897 422 266.
Adres strony internetowej (url): http://bip.zopo.piecki.com.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Organizacja dowozu dzieci szkolnych do placówek oświatowych wraz z opiekunem na terenie gminy Piecki.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
DZ.343.1.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Piecki - Szkoła Podstawowa w Pieckach, SP Nawiady, SP Krutyń, SP Dłużec (przystanki autobusowe będą zlokalizowane w miejscowościach oznaczonym znakiem D15) przez zakup biletów miesięcznych zgodnie z opisem przedstawionym w załączniku nr 1. Wykonawca musi zapewnić dojazd uczniom nie później niż na godzinę 8:00, a odwóz po zajęciach szkolnych począwszy od godziny 12:45. 14 50. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości uczniów przewożonych na poszczególnych trasach w trakcie realizacji, które mogą wynikać ze zmiany miejsca zamieszkania, szkoły oraz innych zdarzeń, których na chwilę obecną zamawiający nie jest w stanie przewidzieć. Szczegółowa imienna lista uczniów, dla których zostaną zakupione bilety podana będzie wykonawcy przed rozpoczęciem każdego miesiąca. Rozliczenia będą w cyklu miesięcznym na podstawie zestawienia biletów miesięcznych dokonywanych przez dyrektorów poszczególnych szkół. Wykonawca zobowiązany jest w przypadku awarii środka transportu do zabezpieczenia innego pojazdu w czasie nie dłuższym niż 0,5 godziny od chwili powiadomienia o zdarzeniu. Pojazdy służące do przewozu uczniów muszą być w pełni sprawne i spełniać wymogi bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz utrzymane w czystości. Opiekuna dowożonych uczniów na trasie I, II i III zapewnia Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Pieckach. Na pozostałych - wykonawca. Osoby zatrudnione do sprawowania opieki muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje. Opiekunem uczniów nie może być kierowca autobusu. Podmiot, który będzie realizował przedmiot zamówienia będzie zobowiązany zabezpieczyć odpowiednią liczbę środków transportu, tak aby uczniowie mieli miejsca siedzące. Dowóz odbywać się będzie tylko w dniach nauki szkolnej. Przerwy i postoje są bezpłatne.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 60112000-6

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Zamawiający działając na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych ( t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) zawiadamia o unieważnieniu postępowania na udzielenie zamówienia publicznego na "Organizacja dowozu dzieci szkolnych do placówek oświatowych wraz z opiekunem na terenie gminy Piecki ( nr ogłoszenia 571879-N-2019)", na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 7 ww. ustawy prawo zamówień publicznych, gdyż jest ono obarczone niemożliwą do usunięcia wadą, uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego Postępowanie w sprawie udzielenie ww. zamówienia zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 7 ww. ustawy Prawo zamówień publicznych. UZASADNIENIE W dniu 10.07.2019 r rozpoczęto działania związane z przeprowadzeniem postępowania w trybie przetargu nieograniczonego "Organizacja dowozu dzieci szkolnych do placówek oświatowych wraz z opiekunem na terenie gminy Piecki ( nr ogłoszenia 571879-N-2019) Po analizie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wynika, że Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Pieckach - jako "Zamawiający" dopuścił się rażącego naruszenia przepisów prawa zamówień publicznych, które mogły mieć wpływ na wynik postępowania poprzez wprowadzenie zapisu do treści dokumentacji przetargowej: "Kryterium: Doświadczenie w realizacji usług (D) Wykonawca, który udokumentuje doświadczenie w realizacji usług o kodach CPV wymienionych w pkt. 3.1 SIWZ, których cena wynosi: minimum 200 tys. zł brutto przy zadaniu nr I otrzyma punkty zgodnie z poniższymi zasadami: Udokumentowanie realizacji : - 1 usługi (kryterium minimalne spełnienia warunków udziału w postępowaniu) 0 pkt. - 2 usług - 10 pkt. - 3 usług - 20 pkt. - 4 i więcej usług - 30 pkt Zgodnie z art. 91 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r - Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz. U. z 2018 r poz. 1986 z późn. zm) - "Kryteria oceny ofert nie mogą dotyczyć właściwości wykonawcy, a w szczególności jego wiarygodności ekonomicznej, technicznej lub finansowej" Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust. 1 pkt. 7 ww. ustawy prawo zamówień publicznych postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się jeżeli postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Tym samymi z ostrożności zamawiający postanowił o unieważnieniu niniejszego postępowania z przyczyny określonej w art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy prawo zamówień publicznych.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie