Ogłoszenie

Zakup wraz z dostawą materiałów budowlanych

podkarpackie, Przemyśl

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510158852-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
31-07-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
37-700 Przemyśl
Ulica
Plac Dominikański
Nr telefonu
166 750 025
Email
zdpprzemysl@op.pl
Strona www
www.zdpp.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510158852-N-2019 z dnia 31-07-2019 r.
Zarząd Dróg Powiatowych w Przemyślu: Zakup wraz z dostawą materiałów budowlanych

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 573306-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg Powiatowych w Przemyślu, Krajowy numer identyfikacyjny 65094538400000, ul. Plac Dominikański  3, 37-700  Przemyśl, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 166 750 025, e-mail zdpprzemysl@op.pl, faks 166 750 022.
Adres strony internetowej (url): www.zdpp.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup wraz z dostawą materiałów budowlanych
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
: zakup wraz z dostawą n/w materiałów 1. Stal zbrojeniowa - w ilości 9,464 ton - ( część I ) 2. Stal S355M - HEA 450x12.150 mm - 2 szt., C 240/1.114 mm - 8 szt., L 100x100x8x190 mm - 48 szt., śruby fi 16x200 mm - 1.010 szt., nakrętki M 16x70-10,9 145 szt., szyna S 60 dł. 7,47 mb - 2 szt., L 100x100x8 - 180 mb - ( część II ) 3. Beton C 30/37 w ilości do do 75m3 - ( część III ) 4. Materiały : obrzeża - 158 mb, krawężnik 30x15 - 45 mb, kostka bet. 6 cm - 61 m3, abizol ( lub równoważny) - 100 litrów, izohan dysperbit ( lub równoważny) - 400 kg - - ( część IV ) 5. Balustrada ochronna ocynkowana wg KDM Tab. BAL 1,0 wysokości 110 cm - 1 kpl x 18 mb wraz z kompletem montażowym , Balustrada ochronna ocynkowana wg KDM Tab. BAL 1,0 wysokości 110 cm z prowadnicą - 1 kpl x 18 mb wraz z kompletem montażowym , bariera drogowa jednostronna z kompletem montażowym - 36 mb - ( część V ) 6. Materiał: kruszywo łamane 0-31,5 mm- 200 ton, kamień techniczny śr. Grub. 30 - 50 cm - 150 ton - (część VI ).
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 44190000-8

Dodatkowe kody CPV: 14622000-7, 44114000-2, 34928300-1, 14212200-2
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Stal zbrojeniowa - w ilości 9,464 ton
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Postępowanie - zostało unieważnione - na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych , zgodnie z którym : Zamawiający unieważnia postepowanie o udzielenie zamówienia , jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. W wyznaczonym terminie tj. 23.07.2019 r. godz. 09:00 : na części nr 1 nie wpłynęła żadna oferta .

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Stal S355M - HEA 450x12.150 mm - 2 szt., C 240/1.114 mm - 8 szt., L 100x100x8x190 mm - 48 szt., śruby fi 16x200 mm - 1.010 szt., nakrętki M 16x70-10,9 145 szt., szyna S 60 dł. 7,47 mb - 2 szt., L 100x100x8 - 180 mb
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Postępowanie - zostało unieważnione - na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych , zgodnie z którym : Zamawiający unieważnia postepowanie o udzielenie zamówienia , jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. W wyznaczonym terminie tj. 23.07.2019 r. godz. 09:00 : na części nr 2 nie wpłynęła żadna oferta .

CZĘŚĆ NR: 3   
NAZWA: Beton C 30/37 w ilości do 75m3
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Postępowanie - zostało unieważnione - na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych , zgodnie z którym : Zamawiający unieważnia postepowanie o udzielenie zamówienia , jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. W wyznaczonym terminie tj. 23.07.2019 r. godz. 09:00 : na część nr 3 nie wpłynęła żadna oferta .

CZĘŚĆ NR: 4   
NAZWA: Materiały : obrzeża - 158 mb, krawężnik 30x15 - 45 mb, kostka bet. 6 cm - 61 m3, abizol ( lub równowazny) - 100 litrów, izohan dysperbit ( lub równowazny) - 400 kg
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
postępowanie - zostało unieważnione - na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych , zgodnie z którym : Zamawiający unieważnia postepowanie o udzielenie zamówienia , jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. W wyznaczonym terminie tj. 23.07.2019 r. godz. 09:00 : na część nr 4 nie wpłynęła żadna oferta .

CZĘŚĆ NR: 5   
NAZWA: Balustrada ochronna ocynkowana wg KDM Tab. BAL 1,0 wysokości 110 cm - 1 kpl x 18 mb wraz z kompletem montażowym , Balustrada ochronna ocynkowana wg KDM Tab. BAL 1,0 wysokości 110 cm z prowadnicą - 1 kpl x 18 mb wraz z kompletem montażowym , bariera drogowa jednostronna z kompletem montażowym - 36 mb
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Postępowanie - zostało unieważnione - na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych , zgodnie z którym : Zamawiający unieważnia postepowanie o udzielenie zamówienia , jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. W wyznaczonym terminie tj. 23.07.2019 r. godz. 09:00 : na część nr 5 nie wpłynęła żadna oferta .

CZĘŚĆ NR: 6   
NAZWA: Materiał: kruszywo łamane 0-31,5 - 200 ton, kamień techniczny śr. Grub. 30 - 50 cm - 150 ton
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych , zgodnie z którym : Zamawiający unieważnia postepowanie o udzielenie zamówienia , jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. W wyznaczonym terminie tj. 23.07.2019 r. godz. 09:00 :na część nr 6 wpłynęła 1 oferta - Wykonawca został wezwany do złożenia w terminie do dnia 30 lipca 2019 r. aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia ( o których mowa w SIWZ i Ogłoszeniu o zamówieniu) . W dniu 29.07.2019 r. Wykonawca poinformował Zamawiającego , że nie posiada wymaganych aktualnych dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia ( zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego, zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ). W związku z niewykazaniem przez Wykonawcę braku podstaw wykluczenia z postępowania - Zamawiający dokonał wykluczenia Wykonawcy z postępowania. Jednocześnie zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych - ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie