Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie

Wykonanie prac geodezyjnych na terenie powiatu przemyskiego

podkarpackie, Przemyśl

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
negocjacje z ogłoszeniem
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510158561-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
31-07-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
37-700 Przemyśl
Ulica
Pl. Dominikański
Nr telefonu
016 6785054 w. 14
Email
starostwo@powiat.przemysl.pl
Strona www
www.powiat.przemysl.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510158561-N-2019 z dnia 31-07-2019 r.
Starostwo Powiatowe w Przemyślu: Wykonanie prac geodezyjnych na terenie powiatu przemyskiego

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 563755-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Starostwo Powiatowe w Przemyślu, Krajowy numer identyfikacyjny 65090325600000, ul. Pl. Dominikański  3, 37-700  Przemyśl, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 016 6785054 w. 14, e-mail starostwo@powiat.przemysl.pl, faks 166 782 760.
Adres strony internetowej (url): www.powiat.przemysl.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie prac geodezyjnych na terenie powiatu przemyskiego
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP-19-48
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
"Wykonanie prac geodezyjnych na terenie powiatu przemyskiego". 2. Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania prac geodezyjnych na terenie powiatu przemyskiego podzielona na 3 części zamówienia. Część - 1 Wykonanie założenia i modernizacji ewidencji budynków dla obrębu Wyszatyce. Część - 2 Wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych związanych z prowadzeniem baz danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w tym na potrzeby postępowań administracyjnych. Część - 3 Opracowanie projektu i wykonanie modernizacji szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej 3 klasy na zurbanizowanych terenach powiatu przemyskiego . Zamówienie obejmuje trzy części zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert na wybrane części zamówienia. Zamawiający nie określa maksymalnej liczby części zamówienia, na które oferty częściowe może złożyć jeden wykonawca. Oferty w postępowaniu można składać w odniesieniu do wszystkich trzech części zamówienia tzn., że Wykonawca może złożyć ofertę na wybraną/e przez siebie część/ci lub na wszystkie trzy części zamówienia. 2.1 Określenie przedmiotu zamówienia część -1: 1) Wykonanie założenia i modernizacji ewidencji budynków dla obrębu Wyszatyce: 2) ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiotem zamówienia jest wykonanie czynności geodezyjnych (technicznych, organizacyjnych i administracyjnych) mających na celu modernizację ewidencji gruntów i budynków obrębu Wyszatyce, gmina Żurawica, w zakresie: 2.1) gruntów zabudowanych, tj. użytków gruntowych, w tym ich aktualności i oznaczeń; 2.2) uzupełnienia pełnych danych o budynkach; 2.3) obiektów trwale związanych z budynkami; 2.4) uzupełnienia pełnych danych o nieruchomościach lokalowych; 2.5) ustalenia stanu prawnego budynków i lokali; 2.6) opracowania i wyłożenia do wglądu zainteresowanych projektu operatu opisowo-kartograficznego, udział w rozpatrzeniu uwag zgłoszonych do tego operatu w trakcie jego wyłożenia oraz wykonania prac geodezyjnych niezbędnych do rozpatrzenia zgłaszanych zastrzeżeń do danych zawartych w projekcie operatu opisowo-kartograficznego. 2.7) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają Warunki techniczne - stanowiące Zał. Nr 2a do SIWZ. 2.2 Określenie przedmiotu zamówienia część -2: 1) Wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych związanych z prowadzeniem baz danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w tym na potrzeby postępowań administracyjnych. 2) OGÓLNE ZAŁOŻENIA REALIZACJI ROBÓT GEODEZYJNO- KARTOGRAFICZNYCH: Na powyższe prace geodezyjne składa się 4 zlecone tematy/pakiety/roboty geodezyjno- kartograficzne, w związku z prowadzonymi bazami danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w tym na potrzeby postępowań administracyjnych. W ramach każdej zleconej pracy geodezyjno-kartograficznej ,Wykonawca będzie zobowiązany w razie takiej potrzeby Zamawiającego, do uściślenia treści opracowania. DANE FORMALNO- ORGANIZACYJNE 3) Przedmiot prac 3.1) Wykonanie terenowych pomiarów geodezyjnych niezbędnych do realizacji zadań Starosty w zakresie prowadzenia baz danych. Prace mogą obejmować również ustalenie granic działek, wskazanie uprawnionym stronom ich przebiegu wg danych zmodernizowanej ewidencji gruntów. Opracowanie wyników pomiarów i sporządzenie stosownej dokumentacji wraz ze szczegółową analizą danych w tym zasobu archiwalnego w zakresie opracowania. 3.2) Opracowania geodezyjne, celem doprowadzenia do zgodności wpisów w rejestrach publicznych ewidencji gruntów i budynków z Księgami Wieczystymi w tym dla działek wydzielonych w wyniku scaleń i wymian gruntów przeprowadzonych w latach ubiegłych. 3.3) Opracowania dokumentacji geodezyjnej do aktualizacji danych ewidencji gruntów i budynków w zakresie użytków gruntowych w tym nie objętych tabelą klas gruntów (B,Ba,Bi,Bz,Bp,K,dr,tk,Ti,Wp,W,Ws,Wśr). 3.4) Inne kameralne opracowania geodezyjne, wykonywane na podstawie dokumentacji znajdujących się w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym, niezbędne w procesie prowadzenia baz danych w tym ewidencji gruntów i budynków. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają Warunki techniczne - stanowiące Zał. Nr 2b do SIWZ; 2.3 Określenie przedmiotu zamówienia część - 3 1) Opracowanie projektu i wykonanie modernizacji szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej 3 klasy na zurbanizowanych terenach powiatu przemyskiego 2) CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 2.1) Celem prac jest założenie około 700 punktów szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej na istniejących terenach zurbanizowanych w 10 gminach powiatu przemyskiego z zachowaniem kryterium 1 punkt na 20ha. Błąd wysokości punktów osnowy po wyrównaniu nie powinien być większy niż określone w rozdziale 7 pkt. 2 i 3 rozporządzenia w sprawie osnów (wysokości punktów osnowy poziomej mają być określone z dokładnością szczegółowej osnowy wysokościowej 3 klasy tj. błąd położenia punktu po wyrównaniu powinien być <= 0,01 m). 2.2) Geodezyjna dokumentacja techniczna , dane i raporty z obliczeń powinny być przekazane w formie dokumentów elektronicznych na płycie CD, o których mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz w formie analogowej. 2.3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają Warunki techniczne - stanowiące Zał. Nr 2c do SIWZ;
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 71355000-1

Dodatkowe kody CPV: 71354300-7, 71354000-4
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Wykonanie założenia i modernizacji ewidencji budynków dla obrębu Wyszatyce.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 36585.36
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjno-Projektowych "GEOMIAR" Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Kościuszki 35
Kod pocztowy: 37-500
Miejscowość: Jarosław
Kraj/woj.: Polska

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 44550.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 44550.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 44550.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Część - 2 Wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych związanych z prowadzeniem baz danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w tym na potrzeby postępowań administracyjnych.
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Dotyczy: przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie nr 563755-N-2019 z dnia 21.06.2019 r. pn. Wykonanie prac geodezyjnych na terenie powiatu przemyskiego. Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 poz.1986 z późn. zm.) Zamawiający unieważnia postępowanie. Uzasadnienie faktyczne i prawne unieważnienia postępowania opiera się o następujące okoliczności: W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w terminie składania ofert wyznaczonym przez Zamawiającego na dzień 2 lipca 2019 r. do godziny 10:00 nie wpłynęła do części II żadna oferta. Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający unieważnia postępowanie w części II o udzielenie zamówienia.

CZĘŚĆ NR: 3   
NAZWA: Część - 3 Opracowanie projektu i wykonanie modernizacji szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej 3 klasy na zurbanizowanych terenach powiatu przemyskiego
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Dotyczy: przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie nr 563755-N-2019 z dnia 21.06.2019 r. pn. Wykonanie prac geodezyjnych na terenie powiatu przemyskiego. Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 poz.1986 z późn. zm.) Zamawiający unieważnia postępowanie. Uzasadnienie faktyczne i prawne unieważnienia postępowania opiera się o następujące okoliczności: W przedmiotowym postępowaniu otwarcie ofert miało miejsce 2 lipca 2019 r. w siedzibie zamawiającego w wyznaczonym miejscu i terminie. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w części III, która wynosiła 165 000 zł (słownie: sto sześćdziesiąt pięć tysięcy) W ramach części III złożono jedną ofertę przez konsorcjum z udziałem firm: - OPGK Rzeszów S.A. z siedzibą: 35-328 Rzeszów, ul. Geodetów 1, - Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjno-Projektowych "GEOMIAR" Sp. z o.o. z siedzibą: 37-500 Jarosław, ul. Kościuszki 35, - Geokart-International Sp. z o.o. z siedzibą: 35-113 Rzeszów, ul. W.Stwosza 44 z ceną 272 076,00 zł. Zamawiający nie może zwiększyć kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, z tego powodu postępowanie w części III zostaje unieważnione.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie