Ogłoszenie posiada wykonawcę

Wykonawca
FHU ViaSigni Łukasz Kulig, ul. Solarza 16/28, 35-125 Rzeszów kraj/woj. podkarpackie
TRANSBET BETONIARNIE Sp. z o.o., spółka komandytowa, ul. Topolowa 5, 37-700 Przemyśl kraj/woj. podkarpackie
CENTRUM BUDOWNICTWA I OGRODNICTWA EREM, ul. Generała Jakuba Jasińskiego 9, 37-700 Przemyśl kraj/woj. podkarpackie
FHU ViaSigni Łukasz Kulig, ul. Solarza 16/28, 35-125 Rzeszów kraj/woj. podkarpackie
WIAR NOWA Sp. z o.o., Sierakośce 58, 37-734 Fredropol kraj/woj. podkarpackie

Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie

Zakup wraz z dostawą materiałów budowlanych.

podkarpackie, Przemyśl

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
550159835-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
01-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
37-700 Przemyśl
Ulica
Plac Dominikański
Nr telefonu
166 750 025
Email
zdpprzemysl@op.pl
Strona www
www.zdpp.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 550159835-N-2019 z dnia 01-08-2019 r.
Przemyśl: Zakup wraz z dostawą materiałów budowlanych. OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY -
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie

Informacje dodatkowe: 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Przemyślu, Krajowy numer identyfikacyjny 65094538400000, ul. Plac Dominikański  3, 37-700  Przemyśl, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 166 750 025, e-mail zdpprzemysl@op.pl, faks 166 750 022.
Adres strony internetowej (url): www.zdpp.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  Zakup wraz z dostawą materiałów budowlanych.
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego

II.2) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
tylko jednej części

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
1

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: zakup wraz z dostawą n/w materiałów 1) Stal zbrojeniowa - w ilości 9,464 ton - ( część I ) 2) Beton C 30/37 w ilości do 75m3 - ( część II ) 3) Materiały : obrzeża - 158 mb, krawężnik 30x15 - 45 mb, kostka bet. 6 cm - 61 m3, abizol ( lub równoważny) - 100 litrów, izohan dysperbit ( lub równoważny) - 400 kg - ( część III ) 4) Balustrada ochronna ocynkowana wg KDM Tab. BAL 1,0 wysokości 110 cm - 1 kpl x 18 mb wraz z kompletem montażowym , Balustrada ochronna ocynkowana wg KDM Tab. BAL 1,0 wysokości 110 cm z prowadnicą - 1 kpl x 18 mb wraz z kompletem montażowym , bariera drogowa jednostronna z kompletem montażowym - 36 mb - ( część IV ) 5) Materiał: kruszywo łamane 0-31,5 mm - 200 ton, kamień techniczny śr. Grub. 30 - 50 cm - 150 ton ( część V)
II.5) Główny Kod CPV: 44190000-8
Dodatkowe kody CPV:
14622000-7,
44114000-2,
34928300-1,
14212200-2

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie  66-68 ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp - zgodnie z którym : Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki jeżeli w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego lub przetargu ograniczonego nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu , nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia lub wszyscy wykonawcy zostali wykluczeni z postępowania, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione. Dot. części nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5 postępowanie - zostało unieważnione - na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych , zgodnie z którym : Zamawiający unieważnia postepowanie o udzielenie zamówienia , jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. W wyznaczonym terminie tj. 23.07.2019 r. godz. 09:00 na części nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nie wpłynęły oferty . Dot. części nr 5 - wpłynęła 1 oferta . Wykonawca został wezwany do złożenia w terminie do dnia 30 lipca 2019 r. aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia ( o których mowa w SIWZ i Ogłoszeniu o zamówieniu) . W dniu 29.07.2019 r. Wykonawca poinformował Zamawiającego , że nie posiada wymaganych aktualnych dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia ( zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego, zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ). W związku z niewykazaniem przez Wykonawcę braku podstaw wykluczenia z postępowania - Zamawiający dokonał wykluczenia Wykonawcy z postępowania - Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Beton C 30/37 w ilości do 75m3 -

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
TRANSBET,  ,  ul. Topolowa 5,  37-700,  Przemyśl,  kraj/woj. podkarpackie

CZĘŚĆ NR: 3   
NAZWA: Materiały : obrzeża - 158 mb, krawężnik 30x15 - 45 mb, kostka bet. 6 cm - 61 m3, abizol ( lub równoważny) - 100 litrów, izohan dysperbit ( lub równoważny) - 400 kg

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
EREM Centrum Budownictwa i Ogrodnictwa ,  ,  ul. Jasińskiego 9,  37-700,  Przemyśl,  kraj/woj. podkarpackie

CZĘŚĆ NR: 4   
NAZWA: Balustrada ochronna ocynkowana wg KDM Tab. BAL 1,0 wysokości 110 cm - 1 kpl x 18 mb wraz z kompletem montażowym , Balustrada ochronna ocynkowana wg KDM Tab. BAL 1,0 wysokości 110 cm z prowadnicą - 1 kpl x 18 mb wraz z kompletem montażowym , bariera drogowa jednostronna z kompletem montażowym - 36 mb

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
FHU Via Signi Łukasz Kulig,  ,  ul. Ignacego Solarza 16/28,  35-125,  Rzeszów,  kraj/woj. podkarpackie

CZĘŚĆ NR: 5   
NAZWA: Materiał: kruszywo łamane 0-31,5 mm - 200 ton, kamień techniczny śr. Grub. 30 - 50 cm - 150 ton

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
WIAR NOWA Sp. z o.o.,  ,  Sierakośce 58,  37-734,  Nowe Sady,  kraj/woj. podkarpackie

CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: stal zbrojeniowa - w g zestawień i rysunków - w ilości 9,464 t.

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
FHU Via Signi Łukasz Kulig,  ,  ul. Solarza 16/28,  35-125,  Rzeszów,  kraj/woj. podkarpackie


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:

 
drukuj ogłoszenie