Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

"Ubezpieczenie mienia wybranych jednostek organizacyjnych i odpowiedzialności cywilnej Politechniki Łódzkiej"

łódzkie, Łódź

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
negocjacje z ogłoszeniem
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510159844-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
01-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
90-924 Łódź
Ulica
ul. Żeromskiego
Nr telefonu
42 631 20 12
Email
azp@adm.p.lodz.pl
Strona www
www.zp.p.lodz.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510159844-N-2019 z dnia 01-08-2019 r.
Politechnika Łódzka, Zamówienia Publiczne: "Ubezpieczenie mienia wybranych jednostek organizacyjnych i odpowiedzialności cywilnej Politechniki Łódzkiej"

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 549662- N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540106766-N-2019, 540112724-N-2019, 540116334-N-2019, 540120767-N-2019, 540121991-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Politechnika Łódzka, Zamówienia Publiczne, Krajowy numer identyfikacyjny 00000158300000, ul. ul. Żeromskiego  116, 90-924  Łódź, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 42 631 20 12, e-mail azp@adm.p.lodz.pl, faks 42 631 24 04; 42 631 21 04.
Adres strony internetowej (url): www.zp.p.lodz.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Uczelnia Publiczna
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
"Ubezpieczenie mienia wybranych jednostek organizacyjnych i odpowiedzialności cywilnej Politechniki Łódzkiej"
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
RAP.383.07.2019.AGN.U
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie mienia wybranych jednostek organizacyjnych Politechniki Łódzkiej oraz odpowiedzialność cywilna Politechniki Łódzkiej w zakresie: 1) Ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk 2) Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego 3)Ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń 4) Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej 5) Ubezpieczeni jachtów śródlądowych 6) Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za powstałe szkody w związku z ruchem tych pojazdów 7) Ubezpieczenia pojazdów lądowych od uszkodzeń i kradzieży oraz assistance 8) Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów 9) Ubezpieczenie imprez masowych zgodnie z rozporządzeniem (umowa generalna) 10) Ubezpieczenie kosztów leczenia, assistance, bagażu poza granicami RP i miejscem zamieszkania
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 66510000-8

Dodatkowe kody CPV: 66513000-9, 66515300-6, 66515000-3, 66516300-3, 66514100-7, 66512100-3, 66516400-4, 66514150-2, 66514110-0
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 900000.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group
Email wykonawcy: kontakt@wiener.pl
Adres pocztowy: ul. Wołoska 22A
Kod pocztowy: 02-675
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 578362.54
Oferta z najniższą ceną/kosztem 578362.54
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 735113.79
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: