Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Urządzenie terenów zieleni wokół Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej

małopolskie, Dąbrowa Tarnowska

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
negocjacje z ogłoszeniem
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510162002-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
02-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
ul. Szpitalna
Email
aigzoz@tarnow.home.pl
Strona www
www.zozdt.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510162002-N-2019 z dnia 02-08-2019 r.
Zespół Opieki Zdrowotnej: Urządzenie terenów zieleni wokół Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 566671-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Zespół Opieki Zdrowotnej, Krajowy numer identyfikacyjny 00000000000000, ul. ul. Szpitalna  1, 33-200  Dąbrowa Tarnowska, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. , e-mail aigzoz@tarnow.home.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): www.zozdt.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Urządzenie terenów zieleni wokół Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
16/19/ZP
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Urządzenie terenów zieleni wokół Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej. Przedmiotem zadania jest wykonanie nasadzeń wokół Szpitala w Dąbrowie Tarnowskiej ul. Szpitalna 1. Prace wykonane będą przy nowo wybudowanym budynku Pawilonu zakaźnego oraz zmodernizowanym Pawilonie płucnym i budynku prosektorium. Zadanie obejmuje prace brukarskie i ogrodnicze m. in.: wykonanie oprysku na chwasty i trawę środkiem chwastobójczym, spulchnianie gleby przy użyciu glebogryzarki i wyrównanie terenu, wykopanie otworów pod nasadzenie roślin, wzbogacenie podłoża humusem pod nasadzenia, nasadzenie roślin, rozłożenie i przymocowanie geowłókniny za pomocą kotw, zasypanie powierzchni nasadzeń korą sosnową oraz kamieniem ozdobnym, rozłożenie humusu z worków pod trawnik, wykonanie siewu nasion trawy, uwalcowanie zasianych nasion trawy, podlanie nasadzonej roślinności oraz posianych nasion trawy. W ramach zadania zakupione będzie 678szt. sadzonek drzew i krzewów, którymi zagospodarowane będzie 4 obszary. Zadanie obejmuje również pielęgnację nasadzeń przez okres 1 roku od zakończenia zadania potwierdzonego protokołem odbioru. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w przedmiarze, który jest materiałem poglądowym - załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45112710-5

Dodatkowe kody CPV: 45233200-1, 39113600-3, 34928480-6
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 183972.39
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Usługi Transportowe Brukarstwo Grzegorz Wałaszek
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Brnik 80
Kod pocztowy: 33-200
Miejscowość: Dąbrowa Tarnowska
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 160000.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 160000.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 245482.46
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie