Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Prowadzenie warsztatów i zajęć tematycznych oraz organizacja pikników integracyjnych dla uczestników projektu "Spotkajmy się na Twardej" z...

mazowieckie, Warszawa

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
negocjacje z ogłoszeniem
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510161951-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
02-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
00-217 Warszawa
Ulica
ul. Konwiktorska
Nr telefonu
226280712
Email
g.ogrodowczyk@um.warszawa.pl, klatecka@um.warszawa.pl
Strona www
http://www.cps.srodmiescie.warszawa.pl/

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510161951-N-2019 z dnia 02-08-2019 r.
Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego: Prowadzenie warsztatów i zajęć tematycznych oraz organizacja pikników integracyjnych dla uczestników projektu "Spotkajmy się na Twardej" z Budżetu Partycypacyjnego na 2019 rok, realizowanego w Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego, w okresie lipiec - grudzień 2019 r.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 557399-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego, Krajowy numer identyfikacyjny 14634902800000, ul. ul. Konwiktorska  3/5, 00-217  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 226280712, e-mail g.ogrodowczyk@um.warszawa.pl, klatecka@um.warszawa.pl, faks 226269132.
Adres strony internetowej (url): http://www.cps.srodmiescie.warszawa.pl/
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Prowadzenie warsztatów i zajęć tematycznych oraz organizacja pikników integracyjnych dla uczestników projektu "Spotkajmy się na Twardej" z Budżetu Partycypacyjnego na 2019 rok, realizowanego w Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego, w okresie lipiec - grudzień 2019 r.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZPiZP.26.22.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie warsztatów i zajęć tematycznych oraz organizacja pikników integracyjnych dla uczestników projektu "Spotkajmy się na Twardej" z Budżetu Partycypacyjnego na 2019 rok, realizowanego w Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego, w okresie lipiec - grudzień 2019 r. Zamawiający podzielił zamówienie na 19 (dziewiętnaście) części, szczegółowo określonych w załączniku nr 5 do SIWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 79952100-3

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 3   
NAZWA: Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć ruchowo-tanecznych dla osób starszych w ramach realizacji projektu "Spotkajmy się na Twardej" z Budżetu Partycypacyjnego na 2019 rok, realizowanego przez Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Dnia 14.06.2019 r. o godzinie 10:00, upłynął termin składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na ww. przedmiot zamówienia. W wymaganym terminie do Zamawiającego - dla części nr 3, 4, 5 oraz 10 nie wpłynęła żadna oferta. Zamawiający unieważnił postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) Zgodnie z powyższym, powodem unieważnienia postępowania w częściach nr 3, 4, 5 oraz 10 jest brak wymaganej przepisami ustawy liczby ważnych ofert, a tym samym obiektywny brak możliwości wyboru przez Zamawiającego oferty najkorzystniejszej.

CZĘŚĆ NR: 4   
NAZWA: "Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć z tańca irlandzkiego dla osób dorosłych w ramach realizacji projektu "Spotkajmy się na Twardej" z Budżetu Partycypacyjnego na 2019 rok, realizowanego przez Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Dnia 14.06.2019 r. o godzinie 10:00, upłynął termin składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na ww. przedmiot zamówienia. W wymaganym terminie do Zamawiającego - dla części nr 3, 4, 5 oraz 10 nie wpłynęła żadna oferta. Zamawiający unieważnił postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) Zgodnie z powyższym, powodem unieważnienia postępowania w częściach nr 3, 4, 5 oraz 10 jest brak wymaganej przepisami ustawy liczby ważnych ofert, a tym samym obiektywny brak możliwości wyboru przez Zamawiającego oferty najkorzystniejszej.

CZĘŚĆ NR: 5   
NAZWA: Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć ruchowych "nordic walking" dla osób dorosłych w ramach realizacji projektu "Spotkajmy się na Twardej" z Budżetu Partycypacyjnego na 2019 rok, realizowanego przez Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Dnia 14.06.2019 r. o godzinie 10:00, upłynął termin składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na ww. przedmiot zamówienia. W wymaganym terminie do Zamawiającego - dla części nr 3, 4, 5 oraz 10 nie wpłynęła żadna oferta. Zamawiający unieważnił postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) Zgodnie z powyższym, powodem unieważnienia postępowania w częściach nr 3, 4, 5 oraz 10 jest brak wymaganej przepisami ustawy liczby ważnych ofert, a tym samym obiektywny brak możliwości wyboru przez Zamawiającego oferty najkorzystniejszej.

CZĘŚĆ NR: 10   
NAZWA: Przygotowanie i przeprowadzenie cyklu 4 (czterech) zajęć edukacyjnych dla przyszłych mam na temat ciąży, w ramach realizacji projektu "Spotkajmy się na Twardej" z Budżetu Partycypacyjnego na 2019 rok, realizowanego przez Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Dnia 14.06.2019 r. o godzinie 10:00, upłynął termin składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na ww. przedmiot zamówienia. W wymaganym terminie do Zamawiającego - dla części nr 3, 4, 5 oraz 10 nie wpłynęła żadna oferta. Zamawiający unieważnił postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) Zgodnie z powyższym, powodem unieważnienia postępowania w częściach nr 3, 4, 5 oraz 10 jest brak wymaganej przepisami ustawy liczby ważnych ofert, a tym samym obiektywny brak możliwości wyboru przez Zamawiającego oferty najkorzystniejszej.

CZĘŚĆ NR: 7   
NAZWA: Przygotowanie i przeprowadzenie cyklu 3 (trzech) warsztatów artystycznych, rękodzielniczych z tworzenia biżuterii (naszyjnik, bransoletka, kolczyki), z wykorzystaniem różnorodnych technik, w ramach realizacji projektu "Spotkajmy się na Twardej" z Budżetu Partycypacyjnego na 2019 rok, realizowanego przez Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 Pzp. W przedmiotowym postępowaniu na realizację zamówienia w zakresie części nr 7 wpłynęła 1 (jedna) oferta. Wykonawca, który złożył ofertę, podlegał wykluczeniu w zakresie części nr 7 na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 17 Pzp, a oferta została odrzucona zgodnie z art. 24 ust. 4 Pzp.

CZĘŚĆ NR: 6   
NAZWA: Przygotowanie i przeprowadzenie cyklu 3 (trzech) warsztatów twórczych, bazujących na grach improwizacyjnych, mających na celu rozwój kreatywności, w ramach realizacji projektu "Spotkajmy się na Twardej" z Budżetu Partycypacyjnego na 2019 rok, realizowanego przez Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 1500
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Daniel Siedlecki
Email wykonawcy:
Adres pocztowy:
Kod pocztowy:
Miejscowość:
Kraj/woj.:

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 1500
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1500
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1400.01
Waluta:
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć z języka włoskiego w ramach realizacji projektu "Spotkajmy się na Twardej" z Budżetu Partycypacyjnego na 2019 rok, realizowanego przez Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 1404
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Agnieszka Boniakowska
Email wykonawcy:
Adres pocztowy:
Kod pocztowy:
Miejscowość:
Kraj/woj.:

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 1404
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1404
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1404
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 19   
NAZWA: Przygotowanie i przeprowadzenie międzypokoleniowego pikniku integracyjnego pt. "Sąsiedzka Gwiazdka" w ramach realizacji projektu "Spotkajmy się na Twardej" z Budżetu Partycypacyjnego na 2019 rok, realizowanego przez Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 2357.72
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Gratia Handel i Usługi Katarzyna Lefanowicz, Przemysław Idzikowski spółka cywilna
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Żurawia 6/12/766
Kod pocztowy: 00-503
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 2900
Oferta z najniższą ceną/kosztem 2900
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 2900
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 16   
NAZWA: Przygotowanie i przeprowadzenie międzypokoleniowego pikniku integracyjnego w duchu zero waste i DIY, w ramach realizacji projektu "Spotkajmy się na Twardej" z Budżetu Partycypacyjnego na 2019 rok, realizowanego przez Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 2276.42
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Gratia Handel i Usługi Katarzyna Lefanowicz, Przemysław Idzikowski spółka cywilna
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Żurawia 6/12/766
Kod pocztowy: 00-503
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 2800
Oferta z najniższą ceną/kosztem 2800
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 2800
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 11   
NAZWA: "Przygotowanie i przeprowadzenie cyklu 10 (dziesięciu) zajęć edukacyjnych, stymulujących rozwój muzyczny wg metody Gordona dla rodziców z dziećmi w wieku od 0 do 3 lat, w ramach realizacji projektu "Spotkajmy się na Twardej" z Budżetu Partycypacyjnego na 2019 rok, realizowanego przez Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 1200
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: MUSIC BABY art Anita Wleklińska
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Nowolipki 29/45
Kod pocztowy: 01-010
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 1476
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1476
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 3997.50
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 17   
NAZWA: Przygotowanie i przeprowadzenie międzypokoleniowego pikniku integracyjnego pt. "Zakończenie lata" w ramach realizacji projektu "Spotkajmy się na Twardej" z Budżetu Partycypacyjnego na 2019 rok, realizowanego przez Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego"
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 2032.52
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Gratia Handel i Usługi Katarzyna Lefanowicz, Przemysław Idzikowski spółka cywilna
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Żurawia 6/12/766
Kod pocztowy: 00-503
Miejscowość: Warszaw
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 2500
Oferta z najniższą ceną/kosztem 2500
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 2500
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 15   
NAZWA: Przygotowanie i przeprowadzenie cyklu 2 (dwóch) wykładów edukacyjnych z elementami warsztatu z religioznawstwa, dotyczących judaizmu, w ramach realizacji projektu "Spotkajmy się na Twardej" z Budżetu Partycypacyjnego na 2019 rok, realizowanego przez Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 500
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Franciszek Bojańczyk
Email wykonawcy:
Adres pocztowy:
Kod pocztowy:
Miejscowość:
Kraj/woj.:

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 500
Oferta z najniższą ceną/kosztem 500
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 500
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 13   
NAZWA: Przygotowanie i przeprowadzenie cyklu 2 (dwóch) wykładów edukacyjnych o tematyce varsavianistycznej, połączonych ze spacerami w ramach realizacji projektu "Spotkajmy się na Twardej" z Budżetu Partycypacyjnego na 2019 rok, realizowanego przez Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 500
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Franciszek Bojańczyk
Email wykonawcy:
Adres pocztowy:
Kod pocztowy:
Miejscowość:
Kraj/woj.:

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 500
Oferta z najniższą ceną/kosztem 500
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 500
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 12   
NAZWA: Przygotowanie i przeprowadzenie cyklu 3 (trzech) warsztatów kulinarnych z zakresu zdrowego odżywiania w ramach realizacji projektu "Spotkajmy się na Twardej" z Budżetu Partycypacyjnego na 2019 rok, realizowanego przez Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 4050
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Fundacja Szczęśliwi bez cukru
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Al. Niepodległości 223/7
Kod pocztowy: 02-087
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 4050
Oferta z najniższą ceną/kosztem 4050
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 4050
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 9   
NAZWA: Przygotowanie i przeprowadzenie cyklu 4 (czterech) międzypokoleniowych warsztatów artystycznych - rękodzielniczych z ceramiki, z wykorzystaniem 4 różnorodnych technik lepienia i zdobienia gliny, w ramach realizacji projektu "Spotkajmy się na Twardej" z Budżetu Partycypacyjnego na 2019 rok, realizowanego przez Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego"
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 1626.02
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Kaliente Kalina Gromek -Gałecka
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Złotych Piasków 3/29
Kod pocztowy: 02-759
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 2000
Oferta z najniższą ceną/kosztem 2000
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 2000
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie