Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Mięso i wędliny drobiowe

warmińsko-mazurskie, Iława

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510161215-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
02-08-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
14-200 Iława
Ulica
ul. 1 Maja
Nr telefonu
896 494 515
Email
zk_ilawa@sw.gov.pl
Strona www
www.zp.sw.gov.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510161215-N-2019 z dnia 02-08-2019 r.
Zakład Karny w Iławie: Mięso i wędliny drobiowe

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 562069-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Zakład Karny w Iławie, Krajowy numer identyfikacyjny 32014700000000, ul. ul. 1 Maja  14, 14-200  Iława, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 896 494 515, e-mail zk_ilawa@sw.gov.pl, faks 896 492 730.
Adres strony internetowej (url): www.zp.sw.gov.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: jednostka organizacyjna więziennictwa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Mięso i wędliny drobiowe
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa mięsa drobiowego i wędlin drobiowych do magazynu żywnościowego Zakładu Karnego w Iławie oraz Oddziału zewnętrznego w Działdowie. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa mięsa drobiowego i wędlin drobiowych do magazynu żywnościowego Oddziału zewnętrznego w Działdowie ( ul. Wł. Jagiełły 31 a ) 1 Udziec z kurczaka 150 2 Filet z kurczaka 30 3 Wątroba drobiowa 50 4 Żołądki drobiowe 50 5 Wędlina typu: szynka drobiowa mielona 150 6 Wędlina typu: mielonka drobiowa 80 7 Wyrób garmażeryjny typu: pieczeń drobiowa 30 8 Wyrób garmażeryjny typu: pasztet drobiowy zapiekany 30 9 Wędlina typu: serdelki drobiowe 250 10 Wędlina typu: kiełbasa drobiowa kanapkowa 50 11 Wędlina typu: kiełbasa drobiowa zwyczajna 150 12 Wędlina typu: kiełbasa drobiowa krakowska 50 13 Wędlina typu: polędwica drobiowa parzona 50 14 Wędlina typu: polędwiczka z piersi indyka 20 15 Wędlina typu: szynka z piersi indyka 20
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 15112100-7

Dodatkowe kody CPV: 15131135-0
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 3   
NAZWA: Mięso i wędliny drobiowe z dostawą do Oddziału zewnętrznego w Działdowie
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 8471.60
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: STEK Sp. z o.o. S.k.
Email wykonawcy: t.markuszewski pkustek.pl
Adres pocztowy: ul. Waryńskiego 65
Kod pocztowy: 86-300
Miejscowość: Grudziądz
Kraj/woj.: kujawsko - pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 12993.75
Oferta z najniższą ceną/kosztem 12993.75
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 15477.32
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie