Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Świadczenie usługi grupowego ubezpieczenia pracowników Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu oraz członków ich rodzin

warmińsko-mazurskie, Elbląg

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
negocjacje z ogłoszeniem
Rodzaj ogłoszenia
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
26-08-2019
Numer ogłoszenia
582618-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
05-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
82-300 Elbląg
Ulica
ul. Wojska Polskiego
Nr telefonu
55 629 0 505
Email
zp@pwsz.elblag.pl

SzczegółyOgłoszenie nr 582618-N-2019 z dnia 2019-08-05 r.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu: Świadczenie usługi grupowego ubezpieczenia pracowników Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu oraz członków ich rodzin
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu, krajowy numer identyfikacyjny 17071162800000, ul. ul. Wojska Polskiego  1 , 82-300  Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 55 629 0 505, e-mail zp@pwsz.elblag.pl, faks 55 629 0 510.
Adres strony internetowej (URL): www.pwsz.elblag.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
uczelnia publiczna
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
www.pwsz.elblag.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
osobiście, pocztą lub kurierem
Adres:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu, ul. Wojska Polskiego 1, 82-300 Elbląg, pokój nr 18

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usługi grupowego ubezpieczenia pracowników Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu oraz członków ich rodzin
Numer referencyjny: ZP/PN/2312/02/110/2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi grupowego ubezpieczenia pracowników Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu oraz członków ich rodzin w podziale na 2 części, w tym: a) I część zamówienia: Świadczenie usługi grupowego ubezpieczenia na życie pracowników Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu or,az członków ich rodzin. b) II część zamówienia: Świadczenie usługi grupowej opieki medycznej pracowników Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu oraz członków ich rodzin w formie ubezpieczenia zdrowotnego lub abonamentu medycznego. 2. Szczegółowy zakres zamówienia określony został w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym ZAŁĄCZNIK nr 1 do SIWZ oraz w Projekcie umowy stanowiącym ZAŁĄCZNIK nr 7 do SIWZ. 3. Zamawiający obecnie zatrudnia około 254 osób. Przewidywana liczba osób do ubezpieczenia - 160 osób. Zamawiający nie gwarantuje, że wszyscy zatrudnieni pracownicy oraz przewidywana liczba osób do ubezpieczenia skorzysta z możliwości przystąpienia do grupowego ubezpieczenia. 4. Zamawiający zastrzega prawo zmniejszenia lub zwiększenia liczby uczestników, o czym powiadomi Wykonawcę na podstawie wypełnionej i podpisanej deklaracji przystąpienia do ubezpieczenia. Wykonawca nie może wnosić roszczeń z tytułu różnicy wynikającej pomiędzy przewidywaną, a ostateczną liczbą osób ubezpieczonych. 5. Wykonawca gwarantuje niezmienność warunków ochrony niezależnie od liczby Ubezpieczonych i nie wymaga określenia minimalnej liczby osób przystępujących do poszczególnych wariantów. 6. Zamawiający wymaga, aby stawka składki za jednego ubezpieczonego przez cały okres realizacji zamówienia była niezmienna. 7. Zakres i warunki ubezpieczenia opisany w SIWZ są zakresem i warunkami obligatoryjnymi minimalnym do zaakceptowania przez Wykonawcę. Zakres obligatoryjnych warunków ubezpieczenia precyzuje odpowiedzialność Wykonawcy i ma pierwszeństwo przed Ogólnymi warunkami ubezpieczenia (np. OWU/SWUIDWU) Wykonawcy. Jeżeli w ogólnych/szczególnych dodatkowych warunkach ubezpieczenia Wykonawcy znajdują się dodatkowe uregulowania, z których wynika, że zakres i warunki ochrony ubezpieczeniowej są szersze od opisanych w SIWZ, to automatycznie zostają włączone do ochrony ubezpieczeniowej Zamawiającego. 9. Wykonawca nie może w jakikolwiek sposób zmienić treści warunków obligatoryjnych określonych w SIWZ, także poprzez wprowadzanie limitów odpowiedzialności, franszyz, wyłączen, itd. bądź poprzez zaproponowanie rozwiązań alternatywnych czy złożenie oferty niespełniającej wszystkich wymaganych warunków (obligatoryjnych), określonych przez Zamawiającego w SIWZ. 10. Zamawiający na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy PZP przewiduje zastosowanie prawa opcji polegającego na wydłużeniu czasu trwania umowy o dodatkowe 6 miesięcy na niezmienionych warunkach (m.in. wysokość składki/opłaty, zakres i wysokość świadczeń). Zamawiający złoży oświadczenie o skorzystaniu z prawa opcji nie później niż 14 dni przed końcem trwania umowy - dotyczy I i II części zamówienia.

II.5) Główny kod CPV: 66511000-5
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
12

II.9) Informacje dodatkowe: w terminie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. Przez termin realizacji zamówienia rozumie się okres udzielonej ochrony ubezpieczeniowej wynikający z zawartej umowy ubezpieczenia, przy czym pierwszym dniem odpowiedzialności Wykonawcy jest pierwszy dzień miesiąca a ostatnim dniem odpowiedzialności Wykonawcy jest ostatni dzień 12 miesiąca ochrony ubezpieczeniowej.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: w zakresie I części zamówienia - warunek ten zostanie spełniony, gdy Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania działalności ubezpieczeniowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 roku o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U.2019.381 z późn. zm.) co najmniej w zakresie grup ryzyka objętych przedmiotem zamówienia. w zakresie II części zamówienia - warunek ten zostanie spełniony, gdy Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania działalności ubezpieczeniowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 roku o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U.2019.381 z późn. zm.) co najmniej w zakresie objęty przedmiotem zamówienia lub Wykonawca jest wpisany do Rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U.2018.2190 z późn. zm.).
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: w zakresie I części zamówienia - warunek ten zostanie spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że posiada doświadczenie polegające na wykonaniu w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie usług odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. co najmniej jedną usługę ubezpieczenia grupowego na życie dla minimum 120 pracowników, w ramach jednej umowy obowiązującej minimum 12 miesięcy. w zakresie II części zamówienia - warunek ten zostanie spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że posiada doświadczenie polegające na wykonaniu w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie usług odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. co najmniej jedną usługę grupowej opieki medycznej dla minimum 120 pracowników, w ramach jednej umowy obowiązującej minimum 12 miesięcy.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) Aktualne zezwolenie (dot. I części zamówienia) na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie grup ryzyka objętych przedmiotem zamówienia, wymagane ustawą z dnia 11 września 2015 roku o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U.2019.381 z późn. zm.), lub inny dokument właściwego organu zezwalający na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, lub zaświadczenie właściwego organu nadzoru, że Wykonawca prowadzi działalność ubezpieczeniową w wymaganym zakresie, lub oświadczenie organu uprawnionego do reprezentowania Wykonawcy, że prowadzi on działalność ubezpieczeniową w wymaganym zakresie i nie jest konieczne posiadanie przez niego zezwolenia wraz z przytoczeniem podstawy prawnej. 2) Aktualne zezwolenie (dot. II części zamówienia) na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie grup ryzyka objętych przedmiotem zamówienia, wymagane ustawą z dnia 11 września 2015 roku o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U.2019.381 z późn. zm.) lub aktualny wpis Wykonawcy do Rejestru podmiotów prowadzących działalności leczniczą zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U.2018.2190). 3) Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie. a) Wykaz usług winien zawierać: ? wartość usługi / ilości pracowników objętych ubezpieczeniem grupowym, ? przedmiot usługi, ? daty wykonania ? nazwy podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane b) Do Wykazu należy załączyć dowody określające czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, według wzoru stanowiącego ZAŁĄCZNIK Nr 6 do SIWZ. c) Dowodami, o których mowa wyżej, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane (wykonane), a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) Formularz oferty sporządzony według wzoru stanowiącego ZAŁĄCZNIK Nr 2 do SIWZ podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli 2) Pełnomocnictwo lub notarialnie poświadczony odpis tego pełnomocnictwa - jeżeli oferta jest podpisana w imieniu Wykonawcy przez osobę (osoby) posiadającą stosowne pełnomocnictwo, 3) Pełnomocnictwo lub notarialnie poświadczony odpis pełnomocnictwa do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego - w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 4) Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej co podmioty ubiegające się o udzielenie zamówienia albo o braku przynależności do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U.2019.369 z późn. zm.), według wzoru stanowiącego ZAŁĄCZNIK Nr 5 do SIWZ. a) Oświadczenie to należy przekazać Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia, na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy PZP. UWAGA! b) W przypadku, gdy Wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej Zamawiający uzna, że oświadczenie dołączone do oferty w terminie składania ofert w przedmiotowym zakresie jest wystarczające.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
2. Kwota wadium wymagana do wzięcia udziału w postępowaniu wynosi: w zakresie I części zamówienia - Świadczenie usługi grupowego ubezpieczenia na życie pracowników Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu oraz członków ich rodzin - 2.500,00 PLN (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100). w zakresie II części zamówienia - Świadczenie usługi grupowej opieki medycznej pracowników Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu oraz członków ich rodzin w formie ubezpieczenia zdrowotnego lub abonamentu medycznego - 2.500,00 PLN (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100). 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U.2019.310 z późn. zm.).

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
8. Zamawiający określa następujące warunki, w jakich przewiduje możliwość istotnych zmian, postanowień zawartej umowy pod warunkiem zajścia co najmniej jednej z poniższych okoliczności: 1) konieczność zmiany terminów umownych w następujących sytuacjach: a) z przyczyn zależnych od Zamawiającego (np. względy techniczne, organizacyjne, ekonomiczne) lub gdy zmiany te są korzystne dla Zamawiającego), b) w razie wstrzymania realizacji umowy wynikającej z siły wyższej, wydania decyzji administracyjnych lub wyroków sądowych lub innych władczych rozstrzygnięć uprawnionych organów publicznych, przedłużających się postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, warunków atmosferycznych - odpowiednio o liczbę dni wstrzymania realizacji umowy wynikającej z tych okoliczności, c) gdy wystąpi konieczność wykonania dodatkowych usług niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, d) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami. 2) zmiana zakresu rzeczowego umowy z powodu wyjątkowego zdarzenia lub okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w tym: a) zmiany dotyczące terminów płatności, wysokości i liczby rat składki/abonamentu, w przypadku braku środków na zapłatę składek przez Zamawiającego w terminie przewidzianym w umowie oraz dokumentach ubezpieczenia, bez dodatkowej zwyżki w wysokości składki/aboanamentu przy rozłożeniu jej na raty. b) korzystne dla Zamawiającego zmiany zakresu ubezpieczenia, które wynikać będą ze zmian ogólnych warunków ubezpieczenia Wykonawcy za zgodą Zamawiającego i Wykonawcy. c) jeśli w okresie obowiązywania umowy, Wykonawca dokona zmian w zapisach OWU, i zmiany te są na korzyść Zamawiającego lub Ubezpieczonych, wówczas stosuje się zapisy korzystniejsze, pod warunkiem uprzedniego wyrażenia przez Zamawiającego zgody w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. d) zmian w wyniku działania siły wyższej, tj. wyjątkowego zdarzenia lub okoliczności oraz okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Nie uważa się za czynnik zakłócający wpływ czynników atmosferycznych, który przy składaniu ofert musi być normalnie brany pod uwagę (wyjątek stanowią przeszkody atmosferyczne o charakterze katastrof). 3) zmiany osób wskazanych do realizacji przedmiotu umowy pod warunkiem że nowe osoby będą spełniały warunki określone w SIWZ oraz ofercie Wykonawcy oraz przedstawione zostaną wymagane dokumenty dla tych osób, zgodnie z wymogami dokumentacji przetargowej, 4) zmiany zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy, lub wprowadzenie Podwykonawcy, w sytuacji gdy Wykonawca wskazał w ofercie, że wykona zamówienie samodzielnie, 5) zmiana podwykonawcy, na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, pod warunkiem wyrażenia zgody Zamawiającego na taką zmianę oraz spełnieniem przez nowego podwykonawcę takich samych warunków jako podwykonawca pierwotny, 6) zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22 a ustawy PZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, pod warunkiem wykazania Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, 7) zmiana wynagrodzenia w wyniku zmian obowiązujących przepisów: a) ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług, b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, d) jeżeli zmiany określone w lit. a, b, c, będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę. 8) zmiana numeru konta Wykonawcy lub innych danych podmiotowych, 9) usunięcie rozbieżności lub niespójności w treści umowy (wraz z załącznikami oraz dokumentami stanowiącymi jej integralną część) w stosunku do treści oferty w zakresie niezbędnym do usunięcia tych rozbieżności lub niespójności wynikających ze zmiany obowiązujących przepisów prawa, 10) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub wynikających z prawomocnych orzeczeń lub ostatecznych aktów administracyjnych właściwych organów publicznych - w takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania postanowień umowy do zaistniałego stanu prawnego lub faktycznego, 11) w przypadku, gdy zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego bez zwiększenia ustalonego wynagrodzenia ani jego części. 9. Zamawiający rozumie przez określenie: 1) ,,siła wyższa" - wystąpienie zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu należytej staranności, a które uniemożliwiają realizację zobowiązań umownych w całości lub części, w szczególności: a) wojny (wypowiedziane lub nie) oraz inne działania zbrojne, inwazje, mobilizacje, rekwizycje lub embarga; b) terroryzm, rebelia, rewolucja, powstanie, przewrót wojskowy lub cywilny lub wojna domowa; c) promieniowanie radioaktywne lub skażenie przez radioaktywność od paliwa jądrowego lub odpadów jądrowych, ze spalania paliwa jądrowego, radioaktywnych toksycznych materiałów wybuchowych oraz innych niebezpiecznych właściwości wszelkich wybuchowych zespołów nuklearnych składników; d) klęski żywiołowe, takie jak trzęsienie ziemi, powódź, pożar lub inne, ogłoszone zgodnie z przepisami obowiązującymi w kraju wystąpienia klęski żywiołowej. 2) ,,warunki atmosferyczne - zjawiska o charakterze: silnego wiatru, gwałtownych opadów deszczu, gradobicia, burzy z wyładowaniami atmosferycznymi, intensywnych opadów śniegu, zawiei i zamieci śnieżnych, oblodzenia, silnych mrozów, uniemożliwiającymi realizację zamówienia. 10. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 8 pkt 4) niniejszego paragrafu Wykonawca może wystąpić do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o dokonanie zmiany umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia wraz z jej uzasadnieniem oraz dokumentami niezbędnymi do oceny przez Zamawiającego, czy zmiany mają wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztów uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy określonego w umowie, a w szczególności: a) wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne w tym wykazanie związku pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia, a wpływem zmiany na kalkulację wynagrodzenia, b) szczegółową kalkulację proponowanej zmienionej wysokości wynagrodzenia Wykonawcy oraz wykazanie adekwatności propozycji do zmiany wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę, c) przyjęte przez Wykonawcę zasady kalkulacji wysokości kosztów wykonania umowy oraz założenia co do wysokości dotychczasowych oraz przyszłych kosztów wykonania umowy, wraz z dokumentami potwierdzającymi prawidłowość przyjętych założeń, d) wniosek powinien obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji umowy, które Wykonawca obowiązkowo poniesie w związku z podwyższeniem wysokości płacy minimalnej lub minimalnej stawki godzinowej. Zamawiający oświadcza, iż nie będzie akceptował, kosztów wynikających z podwyższenia wynagrodzeń pracownikom Wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, w szczególności koszty podwyższenia wynagrodzenia w kwocie przewyższającej wysokość płacy minimalnej lub minimalnej stawki godzinowej; 11. Zmiana umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn określonych w ust. 8 pkt 7) obejmować będzie wyłącznie płatności za prace, których w dniu zmiany odpowiednio stawki podatku VAT, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i stawki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeszcze nie wykonano. 12. Warunkiem dokonania zmian postanowień umowy jest zgoda obu stron wyrażona na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany w formie aneksu do umowy. 13. Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności. 14. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem zastosowanie znajdują przepisy ustawy PZP regulujące możliwości zmiany umowy, w tym przepisy umożliwiające dokonywanie nieistotnych zmian umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-08-26, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Świadczenie usługi grupowego ubezpieczenia na życie pracowników Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu oraz członków ich rodzin.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:2) Zakres zamówienia stanowi dobrowolną ochronę ubezpieczeniową grupowego ubezpieczenie na życie pracowników Zamawiającego oraz członków ich rodzin tzn. ich współmałżonków/ partnerów życiowych i pełnoletnich dzieci, którzy zgłoszą chęć przystąpienia do ubezpieczenia i uiszczania składki za ubezpieczenie. 3) Każdy z pracowników Zamawiającego może przystąpić do grupowego ubezpieczenia na życie. Do ubezpieczenia mogą przystępować także członkowie rodzin pracowników, niezależnie od ich liczby, z zastrzeżeniem, że członek rodziny danego pracownika może przystąpić do ubezpieczenia, jeżeli do ubezpieczenia przystąpił również sam pracownik. 4) Szczegółowy zakres zamówienia określony został w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym ZAŁĄCZNIK nr 1 do SIWZ oraz w Projekcie umowy stanowiącym ZAŁĄCZNIK nr 7 do SIWZ. 5) Zamawiający obecnie zatrudnia - około 254 osób. Przewidywana liczba osób do ubezpieczenia na życie - około 160. W chwili obecnej jest ubezpieczonych na życie 125 pracowników i 35 członków ich rodzin. Zamawiający nie gwarantuje, że wszyscy zatrudnieni pracownicy oraz przewidywana liczba osób do ubezpieczenia skorzysta z możliwości przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie. 6) Zamawiający wymaga realizowania zamówienia zgodnie z przepisami wynikającymi z ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U.2019.381 z późn. zm.) oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 66511000-5,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena oferty (brutto)60,00
Cena pakietu Indywidualna kontynuacja15,00
Wysokość świadczeń obligatoryjnych15,00
Dodatkowe zniżki10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: Świadczenie usługi grupowej opieki medycznej pracowników Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu oraz członków ich rodzin w formie ubezpieczenia zdrowotnego lub abonamentu medycznego.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1) Zakres zamówienia stanowi dobrowolną ochronę opieki medycznej dla pracowników Zamawiającego oraz członków ich rodzin tzn. ich współmałżonków/ partnerów życiowych i pełnoletnich dzieci, którzy zgłoszą chęć przystąpienia do programu medycznego i uiszczania składki za usługę opieki medycznej w formie ubezpieczenia zdrowotnego lub abonamentu medycznego. 2) Każdy z pracowników Zamawiającego może przystąpić do programu opieki medycznej. Do ww. programu medycznego mogą przystępować także członkowie rodzin pracowników, niezależnie od ich liczby, z zastrzeżeniem, że członek rodziny danego pracownika może przystąpić do usługi opieki medycznej, jeżeli do programu medycznego przystąpił również sam pracownik. 3) Szczegółowy zakres zamówienia określony został w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym ZAŁĄCZNIK nr 1 do SIWZ oraz w Projekcie umowy stanowiącym ZAŁĄCZNIK nr 7 do SIWZ. 4) Zamawiający obecnie zatrudnia - około 254 osób. Przewidywana liczba osób do przystapienia do progamu medycznego - około 160. W chwili obecnej Zamawiający nie zapewnia pracownikom i członkom ich rodzin usługi opieki medycznej. Zamawiający nie gwarantuje, że wszyscy zatrudnieni pracownicy oraz przewidywana liczba osob do pogramu medycznego skorzysta z możliwości przystąpienia do usługi grupowej opieki medycznej. 5) Zamawiający wymaga realizowania zamówienia zgodnie z przepisami wynikającymi z ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U.2019.381 z późn. zm.) lub z przepisami wynikającymi z ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U.2018.2190) oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 66512210-7, 85120000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena oferty (brutto)60,00
Rozszerzony dostęp do lekarzy40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


drukuj ogłoszenie