Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Kompleksowy remont pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych w budynku Sądu Rejonowego w Będzinie przy ul. Jana Sączewskiego 23 - ETAP II

śląskie, Będzin

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510163116-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
05-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
42-500 Będzin
Ulica
ul. Sączewskiego
Nr telefonu
323 638 128
Email
dyrektor@bedzin.sr.gov.pl
Strona www
www.bedzin.sr.gov.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510163116-N-2019 z dnia 05-08-2019 r.
Sąd Rejonowy w Będzinie: Kompleksowy remont pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych w budynku Sądu Rejonowego w Będzinie przy ul. Jana Sączewskiego 23 - ETAP II

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 554257-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Sąd Rejonowy w Będzinie, Krajowy numer identyfikacyjny 32200500000000, ul. ul. Sączewskiego  23, 42-500  Będzin, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 323 638 128, e-mail dyrektor@bedzin.sr.gov.pl, faks 323 688 160.
Adres strony internetowej (url): www.bedzin.sr.gov.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: sądy powszechne
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Kompleksowy remont pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych w budynku Sądu Rejonowego w Będzinie przy ul. Jana Sączewskiego 23 - ETAP II
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP-2/19
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót remontowych, robót instalacyjnych i montażowych w budynku Sądu Rejonowego w Będzinie przy ul. Jana Sączewskiego 23. Zakres prac przedmiotu zamówienia określają: dokumentacja projektowa branży budowlanej, projekty wykonawcze branż instalacyjnych, przedmiary robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych znajdujące się w załączniku Dokumentacja. Etap II remontu obejmuje: roboty budowlane I piętra budynku, roboty instalacyjne sieci informatyki i instalacji SAP zgodnie z przedmiarem robót. Zamówienie nie obejmuje wyposażenia w meble biurowe.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45210000-2, 45212350-4, 44540000-1, 45310000-3, 45311100-1, 45311200-2
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 972764.23
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
tak

Nazwa wykonawcy: Arch Instal Budownictwo Sp. z o.o. sp. k. (lider) Arch Instal Sp. z o.o. sp. k. (konsorcjant)
Email wykonawcy: sekretariat@archinstal.com.pl
Adres pocztowy: ul. Gen. Le Ronda 26
Kod pocztowy: 40-303
Miejscowość: Katowice
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 1262812.99
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1262812.99
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1262812.99
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie