Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Wykonanie robót budowlanych w podziale na pakiety: Pakiet 1: Rozbiórka wiaty śmietnikowej oraz zmiana zagospodarowania terenu przy budynku...

mazowieckie, Warszawa

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510162997-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
05-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
02-091 Warszawa
Ulica
Żwirki i Wigury
Nr telefonu
225720366, 225720373
Email
aez@wum.edu.pl, azp@wum.edu.pl
Strona www
www.wum.edu.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510162997-N-2019 z dnia 05-08-2019 r.
Warszawski Uniwersytet Medyczny: Wykonanie robót budowlanych w podziale na pakiety: Pakiet 1: Rozbiórka wiaty śmietnikowej oraz zmiana zagospodarowania terenu przy budynku Domu Studenta DS 1 w Warszawie, przy ul. Batalionu AK Pięść 9, Pakiet 2: Budowa naziemnego sytemu parkingowego przy budynku Uniwersyteckiego Centrum Stomatologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie, przy ul. Binieckiego 8,

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Warszawski Uniwersytet Medyczny, Krajowy numer identyfikacyjny 00028891700000, ul. Żwirki i Wigury   61, 02-091  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 225720366, 225720373, e-mail aez@wum.edu.pl, azp@wum.edu.pl, faks 225720363.
Adres strony internetowej (url): www.wum.edu.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Uczelnia publiczna
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie robót budowlanych w podziale na pakiety: Pakiet 1: Rozbiórka wiaty śmietnikowej oraz zmiana zagospodarowania terenu przy budynku Domu Studenta DS 1 w Warszawie, przy ul. Batalionu AK Pięść 9, Pakiet 2: Budowa naziemnego sytemu parkingowego przy budynku Uniwersyteckiego Centrum Stomatologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie, przy ul. Binieckiego 8,
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
AEZ/S-068/2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1.Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w podziale na pakiety: Pakiet 1: Rozbiórka wiaty śmietnikowej oraz zmiana zagospodarowania terenu przy budynku Domu Studenta DS 1 w Warszawie, przy ul. Batalionu AK Pięść 9, Pakiet 2: Budowa naziemnego sytemu parkingowego przy budynku Uniwersyteckiego Centrum Stomatologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie, przy ul. Binieckiego 8. 2.Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa Opis przedmiotu zamówienia, stanowiący Załącznik nr 2.1 - 2.2 do SIWZ, zawierający: Pakiet 1: dokumentację projektową, przedmiary robót, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót (STWiOR), Pakiet 2: zakres robót, przedmiary robót, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót (STWiOR). 3.Mając na uwadze, iż zgodnie z § 13 ust. 1 Wzoru umowy, stanowiącym Załącznik nr 7.1 i 7.2 do SIWZ, Zamawiający przewidział wynagrodzenie ryczałtowe w rozumieniu art. 632 §1 kc, zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu objętego przedmiotem zamówienia, zapoznał się z Opisem przedmiotu zamówienia, a także zdobył na swoją odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. 4.Przedmiary robót, o których mowa w ust. 2, służyć będą Wykonawcy pomocniczo w celu zapoznania się z przedmiotem zamówienia i w trakcie realizacji zamówienia, nie mogą stanowić podstawy roszczenia Wykonawcy z tytułu informacji w nich zawartych. Wszelkie wątpliwości należy zgłaszać Zamawiającemu w trybie art. 38 ustawy, zgodnie z ust. 14 Rozdziału XX SIWZ, z zastrzeżeniem ust. 7 niniejszego Rozdziału. 5. W przypadku, gdy w toku prowadzonego postępowania Zamawiający dokona zmiany pozycji przedmiarowych Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić je w Kosztorysie ofertowym poprzez dodanie nowych pozycji lub jednoznaczne wskazanie pozycji, w których zmiana została uwzględniona, o ile Zamawiający nie przekaże zmienionych Przedmiarów robót. 6. O wszelkich zmianach, Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawców, którzy zgłoszą zainteresowanie udziałem w postępowaniu oraz zamieści informacje o dokonaniu tych zmian na stronie internetowej, na której udostępniono niniejszą SIWZ z załącznikami (www.wum.edu.pl, zakładka zamówienia publiczne). 7.Kosztorys ofertowy, sporządzony metodą uproszczoną w zakresie Pakietu 1 i 2 Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu przed zawarciem umowy. 8.Zgodnie z postanowieniem § 10 Wzoru umowy Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia na własny koszt umowy ubezpieczenia lub kolejnych umowy, ustanawiające ochronę ubezpieczeniową od dnia zawarcia Umowy do dnia jej wykonania, w zakresie odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy i wszystkich podwykonawców oraz dalszych podwykonawców z tytułu szkód, jakie mogą wyrządzić Zamawiającemu i osobom trzecim w związku z realizacją przedmiotu Umowy, na sumę gwarancyjna nie niższą niż: Pakiet 1: 100 000,00 zł. Pakiet 2: 250 000,00 zł.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 45111291-4

Dodatkowe kody CPV: 45111300-1, 45311000-0, 51900000-1, 34926000-4, 45223300-9
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Pakiet 1: Rozbiórka wiaty śmietnikowej oraz zmiana zagospodarowania terenu przy budynku Domu Studenta DS 1 w Warszawie, przy ul. Batalionu AK Pięść 9
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Oferta z najniższą ceną złożona w przedmiotowym postępowaniu w Pakiecie 1 przez Nuvo Rent Sp. z o.o., ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa z ceną brutto: 206.640,00 zł przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. 127.770,91 zł brutto. Podstawa prawna unieważnienia Art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy Prawo zamówień publicznych.

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Pakiet 2: Budowa naziemnego sytemu parkingowego przy budynku Uniwersyteckiego Centrum Stomatologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie, przy ul. Binieckiego 8
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Oferta z najniższą ceną złożona w przedmiotowym postępowaniu w Pakiecie 2 przez MAAT4 Sp. z o.o., ul. Popularna 4/6, 02-473 Warszawa z ceną brutto: 644.320,40 zł przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. 381.423,00 zł brutto. Podstawa prawna unieważnienia Art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy Prawo zamówień publicznych.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: