Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu używanego samochodu ciężarowego ze skrzynią wyładowawczą oraz fabrycznie nowym osprzętem...

warmińsko-mazurskie, Elbląg

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510162974-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
05-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
82-300 Elbląg
Ulica
Szańcowa
Nr telefonu
55 232 64 08
Email
maria.brejdak@epgk.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510162974-N-2019 z dnia 05-08-2019 r.
ELBLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością: Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu używanego samochodu ciężarowego ze skrzynią wyładowawczą oraz fabrycznie nowym osprzętem do zimowego utrzymania dróg, tj.: demontowaną czołownicą, pługiem do odśnieżania i posypywarką

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 579002-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
ELBLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Krajowy numer identyfikacyjny 36743138800000, ul. Szańcowa   1, 82-300  Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 55 232 64 08, e-mail maria.brejdak@epgk.pl, faks 55 232 45 31.
Adres strony internetowej (url):
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: spółka prawa handlowego
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu używanego samochodu ciężarowego ze skrzynią wyładowawczą oraz fabrycznie nowym osprzętem do zimowego utrzymania dróg, tj.: demontowaną czołownicą, pługiem do odśnieżania i posypywarką
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP-5/EPGK/2019/D/PN
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu używanego samochodu ciężarowego ze skrzynią wyładowawczą oraz fabrycznie nowym osprzętem do zimowego utrzymania dróg, tj.: demontowaną czołownicą, pługiem do odśnieżania i posypywarką
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 34144510-6

Dodatkowe kody CPV: 34143000-1, 66114000-0
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
BRAK OFERT

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie