Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2517W Jazgarka ? Lipniki na odc. od km 0+000 do km 0+455

mazowieckie, Ostrołęka

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510162779-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
05-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
07-410 Ostrołęka
Ulica
ul. Lokalna
Nr telefonu
029 7602653 w. 39
Email
zdpo-ka@wp.pl
Strona www
www.zdp.ostroleka.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510162779-N-2019 z dnia 05-08-2019 r.
Powiat Ostrołęcki - Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce: Rozbudowa drogi powiatowej nr 2517W Jazgarka - Lipniki na odc. od km 0+000 do km 0+455

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 554509-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Informacje dodatkowe:
nie dotyczy

I. 1) NAZWA I ADRES:
Powiat Ostrołęcki - Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce, Krajowy numer identyfikacyjny 55067093800000, ul. ul. Lokalna  2, 07-410  Ostrołęka, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 029 7602653 w. 39, e-mail zdpo-ka@wp.pl, faks 297 602 621.
Adres strony internetowej (url): www.zdp.ostroleka.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Rozbudowa drogi powiatowej nr 2517W Jazgarka - Lipniki na odc. od km 0+000 do km 0+455
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
DT.252.I.8.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest: Rozbudowa drogi powiatowej nr 2517W Jazgarka - Lipniki na odc. od km 0+000 do km 0+455 2.Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: Roboty pomiarowe - roboty pomiarowe przy liniowych robotach rozbudowy drogi Roboty przygotowawcze - wycinka drzew, - oczyszczanie terenu, - rozbiórka istniejącej nawierzchni bitumicznej przez frezowanie, Konstrukcja nawierzchni jezdni - roboty ziemne, - profilowanie poprzeczne i podłużne wraz z zagęszczeniem podłoża, - warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, - wykonanie w-wy wiążącej betonu asfaltowego, - wykonanie warstwy wiążąco - profilującej z betonu asfaltowego, - warstwa ścieralna z mieszanki mineralno - bitumicznej o gr. 4 cm. Konstrukcja nawierzchni zjazdów o nawierzchni bitumicznej - roboty ziemne, - profilowanie i zagęszczenie podłoża, - warstwa podbudowy z mieszanki kruszywa łamanego, - wykonanie w-wy z betonu asfaltowego, - warstwa ścieralna z mieszanek mineralno - bitumicznych gr. 4 cm. Pobocza - pobocza z kruszywa łamanego Roboty wykończeniowe - odtworzenie istniejących rowów drogowych. Oznakowanie - pionowe znaki drogowe, - poziome znaki drogowe - punktowe elementy odblaskowe. Uwaga! Wszystkie materiały z rozbiórki stanowią własność Zamawiającego. Elementy betonowe nadające się ponownego użycia należy przetransportować na bazę ODM w Myszyńcu, ul. Reymonta 48, 07-430 Myszyniec. Koszty związane ze składowaniem, załadunkiem, transportem i rozładunkiem tych materiałów obciążają Wykonawcę. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja techniczna, przedmiary robót i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, stanowiące załączniki do niniejszej SIWZ. (Uwaga! Przedmiar robót stanowi tylko podstawę informacyjną zgodnie z zapisami rozdziału XIII opis sposobu obliczenia ceny) 4. Wszystkie wskazane w dokumentacji SIWZ znaki towarowe, nazwy lub pochodzenie należy rozumieć jako przykładowe i rozpatrywać łącznie z wyrazem /równoważny/ pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach. 5. Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej terenu realizacji przedmiotu zamówienia w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach przedmiotowego postępowania. 6. Zamawiający działając na podstawie art. 29 ust. 3a w związku z art.36 ust. 2 pkt 8a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę, wykonujące niezbędne czynności w trakcie realizacji zamówienia. Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę to budowa jezdni lub chodnika, których wykonanie polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.) lub właściwych przepisów państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45233120-6

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
nie dotyczy
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
NAZWA: Rozbudowa drogi powiatowej nr 2517W Jazgarka - Lipniki na odc. od km 0+000 do km 0+455
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05/08/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 331707.32
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych OSTRADA Sp. z o. o.
Email wykonawcy: wzp@ostrada.pl
Adres pocztowy: Ostrołęka
Kod pocztowy: 07-410
Miejscowość: Ostrołęka, ul. Lokalna 2
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 399237.34
Oferta z najniższą ceną/kosztem 399237.34
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 399237.34
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
tak

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 40%
IV.8) Informacje dodatkowe:
nie dotyczy

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: